Schwarzenegger jazdí na nákupy vojenským autom. Na elektrinu

Sdr­com stá­le Rakú­šan. Ame­ric­ký herec a býva­lý guver­nér štá­tu Kali­for­nia Arnold Sch­war­ze­neg­ger (72) vytia­hol na náku­py jed­no zo svo­jich „netra­dič­ných” vozi­diel. Foto­graf ho zachy­til na náku­poch v San­ta Moni­ke na vojen­skom vozid­le pôvod­ne rakús­kej výro­by od spo­loč­nos­ti Ste­yr. Auto má zvy­čaj­ne šešť­val­co­vý naf­to­vý motor s výko­nom 64 kW.

Keď­že však Sch­war­ze­neg­ger je zná­my tým, že ako guver­nér Kali­for­nie pre­sa­dzo­val eko­lo­gic­ké záko­ny a limi­ty naj­mä pre prie­my­sel, tak si nechal svo­je náklad­né vozid­lo pôvod­ne slú­žia­ce v rakús­kej armá­de pre­ro­biť na plne elek­tric­ký pohon v inej rakús­kej fir­me S‑Tec. Aktu­ál­ne má tak jeho elek­tro Pinz­gau­er výkon 132 kW a maxi­mál­nu rých­losť 115 km/h.

Pizn­gau­er je pôvod­ne vojen­ské terén­ne vozid­lo 6x6 na pre­pra­vu voja­kov a mate­riá­lu. Skon­štru­ova­li ho v Arnol­do­vom rod­nom rakús­kom mes­te Graz. Vyrá­ba sa nepretr­ži­te od roku 1971. Od roku 2000 pre­vza­la rakús­ku spo­loč­nosť nad­ná­rod­ná spo­loč­nosť BAE Sys­tems a pre­su­nu­la výro­bu pri­orit­ne do Veľ­kej Bri­tá­nie.

Vo výzb­ro­ji má vozid­lo Pinz­gau­er v rôz­nych modi­fi­ká­ciách zhru­ba 16 kra­jín, naj­viac Rakús­ko, Švaj­čiar­sko, či Veľ­ká Bri­tá­nia. Slú­žia aj ako ambu­lat­né vozid­lá.

Na trhu sú dostup­né od zhru­ba 20 000 eur do 70 000 eur pod­ľa veku a stup­ňa výba­vy.

Pinz­gau­er sa obja­vil naprí­klad aj vo fil­me Jur­ský park.

 

Zdroj:PageSix