Rusko dodalo bazárovú verziu protivzdušného systému S‑400

Dodáv­ky rus­kých pro­ti­vzduš­ných rake­to­vých sys­té­mov S‑400 pre Turec­ko sa zača­li skôr, než sa oča­ká­va­lo. Prvý zo šty­roch objed­na­ných sys­té­mov za dva a pol miliar­dy dolá­rov koneč­ne dora­zil! No, aspoň jeho mobil­ne­šia a lac­nej­šia ver­zia, kto­rá aktu­ál­ne v tes­to­va­cej pre­vádz­ke bráz­di uli­ce Anka­ry.

Ale teraz váž­ne

(Ten pra­vý) Sys­tém S‑400 je urče­ný na niče­nie všet­kých typov moder­ných a per­spek­tív­nych vzduš­ných útoč­ných pros­tried­kov. Je schop­ný zasiah­nuť aero­dy­na­mic­ké cie­le do vzdia­le­nos­ti 400 kilo­met­rov a tak­tic­ké balis­tic­ké cie­le letia­ce rých­los­ťou 4,8 kilo­met­ra za sekun­du do vzdia­le­nos­ti 60 kilo­met­rov, a to vo výš­ke nie­koľ­kých met­rov až nie­koľ­kých desia­tok kilo­met­rov.

Turec­ká armá­da aktu­ál­ne pro­ti­vzduš­nú obra­nu tes­tu­je. Turec­ké F‑16 ame­ric­kej výro­by budú lie­tať s níz­kou nad­mor­skou výš­kou nad Anka­rou, aby sa dosta­toč­ne ove­ri­li rada­ro­vé spo­je­nie so sys­té­mom.

Pod­ľa turec­ké­ho šéfa obra­ny má sys­tém fun­go­vať plne auto­nóm­ne. „S‑400 je veľ­mi dôle­ži­tým mecha­niz­mom na zabez­pe­če­nie obra­ny a bez­peč­nos­ti Turec­ka,“ dopl­nil.

V sep­tem­bri 2017 Rus­ko ozná­mi­lo, že s Turec­kom pod­pí­sa­lo zmlu­vu na dodáv­ku sys­té­mov S‑400 v cel­ko­vej hod­no­te dva a pol miliar­dy dolá­rov. Prvá, tes­to­va­cia dodáv­ka sa usku­toč­ni­la 12. júla minu­lé­ho roku.

Námiet­ky voči tomu, aby si Turec­ko zaob­sta­ra­lo sys­té­my S‑400, vyjad­ri­li Spo­je­né štá­ty i Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia, kto­rej je Turec­ko čle­nom.