Robocop je skutočný. Americká polícia testuje psie roboty

Polí­cia v Mas­sa­chu­setts zača­la taj­ne pou­ží­vať psie robo­ty. Tie sú vyro­be­né spo­loč­nos­ťou Bos­ton Dyna­mics a sú zná­me aj ako „Spot“, infor­mu­je o tom Čes­ká tele­ví­zia. Robo­ty zatiaľ nie sú vyba­ve­né žiad­ny­mi zbra­ňa­mi.

Psie robo­ty skú­ša ame­ric­ká polí­cia mini­mál­ne tri mesia­ce. Okrem tes­to­va­nia boli nasa­de­né pri naj­me­nej dvoch reál­nych inci­den­toch, tie však nie sú bliž­šie špe­ci­fi­ko­va­né.

Robo­ty sú navr­hnu­té tak, aby moh­li fun­go­vať pod ľud­skou kon­tro­lou ale aj úpl­ne auto­nóm­ne. „Robop­sy“ mali byť zatiaľ využí­va­né hlav­ne na pozo­ro­va­nie. Neskôr by však mali byť nasa­de­né na kon­tro­lu balíč­kov, detek­ciu ply­nu ale­bo na kon­tro­lu život ohro­zu­jú­cich pries­to­rov.