Minister obrany predáva už aj trenírky

BRATISLAVA – Pod­ľa zve­rej­ne­nej súťa­že to vyze­rá, že minis­ter­stvo obra­ny je na tom finanč­ne veľ­mi zle. Pre­dá­va totiž už aj tre­nír­ky. Kon­krét­ne vojen­ské špor­to­vé. Cel­ko­vo ich má byť 578 kusov, k tomu vie pod­ľa ponu­ko­vé­ho kona­nia pri­dať aj 134 kusov „tram­piek“ z toho 110 vo „výbe­ro­vej“ kva­li­te. Cel­ko­vá oča­ká­va­ná suma za 578 tre­ní­rok a 134 teni­siek je 305 eur, teda 42 cen­tov za kus.

Pre­dá­va­ný mate­riál je umiest­ne­ný v cen­trál­nom skla­de v Nemec­kej. Záu­jem­co­via o obhliad­ku sa je môžu zúčast­niť 12. novem­bra od 8:00 hod. do 12:00 hod. vo VÚ 1043 Nemec­ká, na adre­se Nemec­ká č. 1023. O obhliad­ku sa musia záu­jem­co­via pri­hlá­siť na minis­ter­stve obra­ny. Ceno­vé ponu­ky je mož­né podá­vať zala­pe­nej obál­ke do 19. novem­bra.

Viac infor­má­cií pre záu­jem­cov o vojen­ské tre­nír­ky sú dostup­né tu.

Zdroj:MO SR