Izraelu pri záplavách vytopilo vojenské letisko

Izra­el­ská armá­da v pon­de­lok infor­mo­va­la, že minu­lo­týž­dňo­vé sil­né daž­de spô­so­bi­li roz­siah­le zapla­ve­nie letec­kej základ­ne a poško­di­li osem bojo­vých lie­ta­diel. Píše o tom agen­tú­ra AP.

„Nie­koľ­ko lie­ta­diel bolo poško­de­ných, na všet­kých pre­beh­li opra­vy a v nasle­du­jú­cich dňoch sa vrá­tia do bež­nej pre­vádz­ky,” píše armá­da vo vyhlá­se­ní.

Armá­da uvied­la, že voda pre­nik­la do pod­zem­ných zaria­de­ní, kde boli bojo­vé lie­tad­lá umiest­ne­né. Ope­rač­né schop­nos­ti pod­ľa vyhlá­se­nia nebo­li ohro­ze­né. Roz­sah škôd armá­da odmiet­la komen­to­vať. Pod­ľa izra­el­ských médií ide o desiat­ky mili­ó­nov dolá­rov.

Tri lie­tad­lá sú pod­ľa den­ní­ka Haa­retz veľ­mi váž­ne poško­de­né a prak­tic­ky sú na odpis, ďal­ších päť lie­ta­diel má men­šie poško­de­nia.

Detai­ly poško­de­ní dal úrad izra­el­ské­ho vojen­ské­ho cen­zo­ra uta­jiť ihneď po daž­ďoch z minu­lé­ho štvr­t­ka. V zápla­vách od začiat­ku roka zomre­lo pri­naj­men­šom päť Izra­el­ča­nov.

Ako ďalej pri­po­mí­na izra­el­ský den­ník, tak vele­nie základ­ne je pod paľ­bou kri­ti­ky, lebo lie­tad­lá sa údaj­ne dali ochrá­niť pred vodou včas­ným pre­su­nu­tím na vyš­šie polo­že­né mies­to pria­mo na základ­ni.