Ako využiť športové náčinie – na štart dronu

Via­ce­ro tímov sa už dlh­šie sna­ží prí­sť s rie­še­ním ako rých­lo, ľah­ko ale naj­mä v pohy­be dostať dron čo naj­rých­lej­šie do vzdu­chu. Tím z uni­ver­zi­ty Kali­forn­ský techn­lo­lo­gic­ký inšti­tút (Cal­Tech) spo­lu s ľuď­mi z Jet Pro­pul­si­on Lab (NASA) skú­si­li využiť bejz­ba­lo­vý naha­dzo­va­cí stroj. Namies­to lop­ti­čiek však strie­ľa špe­ciál­ne uprav­ný dron, kto­rý má tvar pro­jek­ti­lu. Po dosia­hnu­tí potreb­nej výš­ky sa otvo­rí a môže už letieť samos­tat­ne. Novin­ku NASA plá­nu­je využiť aj na pries­kum­né misie na iných pla­né­tach, či mesia­coch.

Voja­ci čas­to závi­sia na kri­tic­kých infor­má­ciách z pries­ku­mu oko­lia. Prá­ve dro­ny im umož­ňu­jú „pozrieť” sa doslo­va za kopec. Pre ľah­kú pecho­tu vypus­tiť dron nie je až taký prob­lém. Hor­šie je to pri mecha­ni­zo­va­nej jed­not­ke v pohy­be. Vypus­te­nie dro­nu by zna­me­na­lo zasta­viť koló­nu obr­ne­ných vozi­diel, vystú­piť von a vypus­tiť dron. To je však spo­je­né s vyš­ším rizi­kom.

Tech­ni­ci z Cal­Te­chu a NASA priš­li s lac­ným rie­še­ním. Využi­li nie­čo, čo mali na uni­ver­zit­nom dvo­re – cvič­ný odpa­ľo­vač bejz­bo­lo­vých lop­ti­čiek. Jeho prin­cíp je veľ­mi jed­no­du­chý. Dve krú­tia­ce sa kole­sá dodá­va­jú oby­čaj­ne lop­tič­ke, kto­rá medzi ne spad­ne zo zásob­ní­ka potreb­né momen­tum a lop­tič­ka okam­ži­te letí k pál­ka­ro­vi. Na tom istom prin­cí­pe fun­gu­je podob­ný stroj naprí­klad aj pri teni­se.

Tech­ni­ci v prin­cí­pe iba vyme­ni­li lop­tič­ku za za zhru­ba pol kilo­vý dron. Ten doká­že vystre­liť do výš­ky zhru­ba desia­tich met­rov. Nikel-chro­mó­vé lan­ko sa pri štar­te zahre­je a po dosia­hnu­tí potreb­nej výš­ky pre­ho­rí a tým sa otvo­ria krí­del­ká.

Odpa­ľo­vač na kor­be, či tan­ku

Vojen­ské využi­tie je jas­né. Odpa­ľo­va­cie zaria­de­nie sa dá namon­to­vať na kor­bu ale­bo karo­sé­riu obr­ne­né­ho vozid­la a posád­ka môže vypus­tiť nie­koľ­ko dro­nov v sle­de na pries­kum­nú misiu bez toho, aby muse­li vyjsť z bez­pe­čia vozid­la. Tes­to­va­ný kus má iba pol kilo­gra­mu a nedo­ká­že niesť žiad­ne vojen­ské vyba­ve­nie, no ide iba o pro­to­typ. Tech­ni­kom išlo iba o funkč­nú demon­štrá­ciu prin­cí­pu. Odpa­ľo­vač sa dá zväč­šiť a tým aj vystre­le­ný dron.

S bejz­bo­lom do ves­mí­ru

Na pro­jek­te spo­lu­pra­cu­je NASA, lebo plá­nu­je prin­cíp pou­žiť na vypúš­ťa­nie dro­nov na iných pla­né­tach s atmo­sfé­rou. Výho­dou je jed­no­du­chá kon­štruk­cia, kto­rá by mala fun­go­vať aj nie­koľ­ko­mi­li­ó­no­vej ces­te ves­mí­rom. Navy­še ide o čis­to kyne­tic­ký prín­cíp, tak­že odpa­dá prob­lém s prí­pad­ným che­mic­kým zlo­že­ním atmo­sfé­ry.