Začíname 17. novembra, lebo sme na strane pravdy

Slo­ven­sko nikdy nebo­lo také bez­peč­né, no svet nikdy nebol taký nepred­ví­da­teľ­ný.

Prá­ve dnes osla­vu­je­me 30. rokov od Než­nej revo­lú­cie. Trid­sať rokov slo­bo­dy. Pred rokom 1989 bol život na Slo­ven­sku vďa­ka jed­nej stra­ne a vlá­de i päť­roč­ni­ciam vcel­ku pred­ví­da­teľ­ný. Rov­na­ko tak pred­ví­da­teľ­ný bol aj svet. Keď Mos­kva spra­vi­la čihi, Was­hing­ton uro­bil hota. A naopak. Svet bol v pekel­ne napä­tom, no stá­le pred­ví­da­teľ­nom balan­se.

Dnes je svet iný. Od roku 1989 vyrá­stla celá gene­rá­cia, kto­rá ani len netu­ší, čo je výjazd­ná dolož­ka, bony, impe­ria­lis­ta, nomenk­la­túr­ny káder, tried­ny nepria­teľ, či pro­le­tár, ale pozná slo­vá ako hoax, či fake news a mno­hí vedia, že za všet­kým je Soroš. Ten 89 roč­ný dia­bol, kto­rý ria­di celý svet.

Bodaj by. Aspoň by bolo všet­ko jed­no­du­ché a pred­ví­da­teľ­né. Len­že svet je ove­ľa kom­pli­ko­va­nej­ší. Slo­bo­da je tiež kom­pli­ko­va­ná, lebo člo­vek sa stá­le musí o nie­čom roz­ho­do­vať. Ale je to luxus, kto­rý pred rokom 1989 ľudia nepoz­na­li a o ich osu­de roz­ho­do­val ústred­ný výbor zaslú­ži­lých deduš­kov.

Slo­bo­da však nie je zadar­mo. O slo­bo­du a demok­ra­ciu sa tre­ba sta­rať, strá­žiť a brá­niť ju. U nás i vo sve­te sú stá­le ľudia, kto­rí nema­jú radi slo­bo­du iných. Iba tú svo­ju. A slo­bod­ní im pre­ká­ža­jú v ich plá­noch. Prá­ve teraz naprí­klad v Hong­kon­gu sa stret­li tie­to dva sve­ty.

V Defen­ce News máme radi slo­bo­du a demok­ra­ciu, no vidí­me, že vo verej­nom pries­to­re sa pohy­bu­jú ľudia, kto­rí chcú slo­bo­du iným zobrať. A prá­ve títo zlo­de­ji slo­bo­dy kla­mú. Kla­mú o sve­te oko­lo nás.

V Defen­ce News naopak verí­me vo fak­ty a prav­du. Lebo iba prav­da je záru­kou slo­bo­dy. Defen­ce News vznik­lo aj pre­to, aby brá­ni­lo slo­bo­du pred kla­már­mi a myto­lóg­mi.

Prá­ve v oblas­ti obra­ny a bez­peč­nos­ti sa ich pohy­bu­je obrov­ské množ­stvo a navrhu­jú zázrač­né a až nebez­peč­né rie­še­nia pre demok­ra­ciu, slo­bo­du a Slo­ven­sko v súčas­nej podo­be ako také. Pre­to našou misi­ou je pri­ná­šať infor­má­cie, sprá­vy, či ana­lý­zy prá­ve z oblas­ti obra­ny, či bez­peč­nos­ti tak, aby oslo­vi­li nie­len odbor­nú verej­nosť, ale aj tú odbor­ne menej zanie­te­nú.

Defen­ce News nie sú ani napra­vo ani naľa­vo, ba ani ani v stre­de, či hore ale­bo dole. Defen­ce News sú tam, kde sú fak­ty, kde je prav­da.

Na demon­štrá­ciách v novem­bri 1989 ľudia skan­do­va­li DI-A-LÓG! DI-A-LÓG! DI-A-LÓG! Ten­to odkaz si nesie v rod­nom lis­te aj Defen­ce News. Bude posky­to­vať pries­tor na dia­lóg, odbor­nú dis­ku­siu a výme­nu argu­men­tov na rie­še­nie obran­nej, či bez­peč­nost­nej prob­le­ma­ti­ky z rôz­nych strán.

Ako pove­dal anglic­ký filo­zof John Loc­ke: „Jedi­nou obra­nou voči tomu­to sve­tu je jeho dôklad­né pozna­nie.” My verí­me, že Defen­ce News pris­pe­je svo­jou malou troš­kou k takej­to obra­ne.