Zhruba 40 % európskych bánk čelilo v roku 2019 úspešnému kyberútoku

Zhru­ba 40 % európ­skych ban­ko­vých inšti­tú­cií čeli­lo v roku 2019 naj­me­nej jed­né­mu úspeš­né­mu kyber­ne­tic­ké­mu úto­ku. Vyplý­va to z kaž­do­roč­né­ho pries­ku­mu Európ­skej cen­trál­nej ban­ky (ECB), o kto­rom infor­mo­va­la audí­tor­ská spo­loč­nosť KPMG. Ide tak o medzi­roč­ný nárast o 28 %, pri­čom rast prí­pa­dov kybe­rú­to­kov evi­du­je aj spo­loč­nosť medzi svo­ji­mi kli­ent­mi.

Ban­ky v pries­ku­me ECB uvied­li vo vše­obec­nos­ti spo­me­dzi všet­kých IT rizík, kto­rým sú vysta­ve­né, ako naj­väč­šie prá­ve rizi­ko IT bez­peč­nos­ti. Pod­ľa pries­ku­mu KPMG medzi finanč­ný­mi ria­di­teľ­mi ban­ko­vých inšti­tú­cií  ban­ky zazna­me­na­li naj­viac úto­kov phis­hin­gom (81 %) a mal­vé­rom (55 %). Tra­ja z desia­tich ria­di­te­ľov pri­tom vidia poten­ciál na zlep­še­nie.

Ria­de­nie kva­li­ty dát v IT zosta­lo v pries­ku­me ECB v porov­na­ní s ostat­ný­mi kate­gó­ria­mi opat­re­ní naj­me­nej roz­vi­nu­tou kate­gó­ri­ou ria­de­nia IT rizík. „Kva­li­ta dát je urči­te význam­nou výzvou aj pre Slo­ven­sko. Tak ako v Euró­pe, aj u nás je jed­ným z dôvo­dov to, že tlak na sys­te­ma­tic­ké ria­de­nie bez­peč­nos­ti v ban­kách je vyví­ja­ný už zhru­ba 20 rokov,” podot­kol ria­di­teľ odde­le­nia ria­de­nia rizík audí­tor­skej spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku Pavol Ada­mec. Dopl­nil, že v roku 2004 k tomu Národ­ná ban­ka Slo­ven­ska (NBS) vyda­la meto­dic­ké usmer­ne­nie. Na dru­hej stra­ne sa však pod­ľa neho význam pres­ných a kva­lit­ných dát dostá­va do pop­re­dia iba posled­né desať­ro­čie.

Z pries­ku­mov tiež vyply­nu­lo, že cel­ko­vé nákla­dy na out­sour­cing IT sa medzi­roč­ne zvý­ši­li o šesť per­cent. Ban­ko­vé inšti­tú­cie pre­sú­va­jú na ple­cia iných spo­loč­nos­tí širo­ké spek­trum slu­žieb, od ITinfra­štruk­tú­ry až po vývoj apli­ká­cií.

V roku 2019 tiež rást­lo aj využí­va­nie clou­du, nákla­dy bánk na clou­do­vé služ­by sa tak­mer zdvoj­ná­so­bi­li z 0,81 na 1,56 miliar­dy eur. Osem z desia­tich ban­ko­vých inšti­tú­cií uvied­lo, že clou­do­vé služ­by využí­va­jú aspoň na nie­kto­ré svo­je ope­rá­cie. „Ras­tú­ca ten­den­cia využí­va­nia clou­do­vých slu­žieb je jed­no­znač­ne tren­dom, kto­rý pozo­ru­je­me aj medzi ban­ka­mi na Slo­ven­sku a ich mater­ský­mi sku­pi­na­mi,” pozna­me­nal Ada­mec.

Dodal tiež, že pop­red­né slo­ven­ské ban­ky majú pod­ľa skú­se­nos­tí audí­tor­skej spo­loč­nos­ti jed­no­znač­ne pozi­tív­nej­šie hod­no­te­nie opro­ti cel­ko­vým výsled­kom pries­ku­mov. „Je to spô­so­be­né tým, že majú nov­šie infra­štruk­tú­ry, neťa­ha­jú so sebou his­tó­riu, sú jed­no­duch­šie nasta­ve­né a ria­de­né opro­ti európ­skym ban­kám,” uzav­rel Ada­mec. (Zdroj: TASR)