Zamestnanci OSN majú zakázané používať WhatsApp. Nie je bezpečný

„Pred­sta­vi­te­lia OSN pre­sta­li pou­ží­vať What­sApp na úče­ly komu­ni­ká­cie, pre­to­že je nebez­peč­ný a náchyl­ný na hac­ker­ský útok,“ uvie­dol hovor­ca OSN minu­lý štvr­tok.

Vyhlá­se­nie vyšlo po nedáv­nom inci­den­te Jef­fa Bez­o­sa, kde exper­ti OSN obvi­ni­li Saud­skú Ará­biu z nabú­ra­nia účtu What­sApp gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Ama­zo­nu. Exper­ti uvied­li, že majú infor­má­cie, kto­ré usved­ču­jú Moha­me­da bin Sal­ma­na, korun­né­ho prin­ca Saud­skej Ará­bie z kyber­ne­tic­kom úto­ku na Jef­fa Bez­o­sa, ku kto­ré­mu doš­lo v roku 2018.

Úrad­ní­ci požia­da­li ame­ric­ké a zahra­nič­né úra­dy o vyšet­re­nie prí­pa­du. Ich tvr­de­nia vychá­dza­jú z forenz­nej sprá­vy, kto­rú pri­pra­vi­la pora­den­ská spo­loč­nosť z Was­hing­to­nu FTI. Vo forenz­nej sprá­ve sa píše, že Bez­o­sov tele­fón bol napad­nu­tý video súbo­rom, kto­rý poslal saud­ský princ pro­stred­níc­tvom účtu What­sApp.

„Nej­de o spo­ľah­li­vú plat­for­mu sociál­nych sie­tí”

Na otáz­ku, či pred­sta­vi­te­lia OSN pou­ží­va­jú What­sApp na komu­ni­kač­né úče­ly odpo­ve­dal hovor­ca orga­ni­zá­cie Far­han Haq. Tvr­dí, že „úrad­ní­kom v OSN sa odpo­rú­ča, aby nepou­ží­va­li apli­ká­ciu What­sApp na úče­ly zasie­la­nia správ, pre­to­že nej­de o spo­ľah­li­vú plat­for­mu sociál­nych sie­tí.“

Prí­kaz nepou­ží­vať What­sapp ako komu­ni­kač­ný nástroj pri­šiel pod­ľa hovor­cu už v júni 2018. V reak­cii na ten­to kon­tro­verz­ný prí­kaz zo stra­ny OSN, spo­loč­nosť What­sApp vyhla­su­je, že pre viac ako 1,5 miliar­dy svo­jich pou­ží­va­te­ľov ponú­ka jed­no z naj­lep­ších zabez­pe­če­ní.

Kaž­dá sprá­va odo­sla­ná pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie je chrá­ne­ná šif­ro­va­ním end-to-end, aby sa zacho­va­la dôver­nosť správ. Žiad­na tre­tia stra­na, dokon­ca ani What­sApp, nemô­že zobra­ziť sprá­vy odo­sla­né pou­ží­va­teľ­mi. Šif­ro­va­cí mecha­niz­mus vyvi­nu­tý spo­loč­nos­ťou What­sApp má byť pod­ľa odbor­ní­kov na kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť jed­nou z naj­bez­peč­nej­ších tech­no­ló­gií a je to najs­po­ľah­li­vej­šia komu­ni­kač­ná plat­for­ma pre verej­nosť,” hovo­rí Carl Woog, ria­di­teľ pre komu­ni­ká­ciu vo What­sAp­pe.