Všetko, čo má hodnotu, môže byť digitálne. Čo je to blockchain?

Tech­no­ló­gia block­chain exis­tu­je viac ako desať rokov a umož­ňu­je šíre­nie digi­tál­nych infor­má­cií bez toho,  aby sa dali neo­prá­va­ne­ne sko­pí­ro­vať ale­bo vyma­zať. Dnes naj­zná­mej­šou apli­ká­ci­ou tech­no­ló­gie block­chain sú kryp­to­me­ny a naj­mä Bit­co­in. Block­chain má však ove­ľa šir­šie využi­tie, ako len na zabez­pe­če­nie vir­tu­ál­nych peňa­zí.

Čo je block­chain?

Veľ­mi jed­no­du­cho pove­da­né, block­chain je časo­vo ozna­če­ná séria úda­jov. Tie spra­vu­je sieť počí­ta­čov, kto­ré nepat­ria nevlast­ní žiad­na kon­krét­na enti­ta. Môže to byť aj počí­tač, na kto­rom číta­te ten­to člá­nok.

Úda­je sú navia­za­né v takz­va­ných blo­koch. Kaž­dý z tých­to blo­kov úda­jov je zabez­pe­če­ný a navzá­jom spo­je­ný k iné­mu blo­ku pomo­cou kryp­to­gra­fic­kých (mate­ma­tick­cých) prin­cí­pov. Toto spo­je­nie vytvá­ra reťa­zec – chain.

„Block­chain je nezni­či­tel­ná sieť eko­no­mic­kých trans­ak­cií, kto­rá v budúc­nos­ti  môže slú­žiť nie­len finanč­níc­tvu, ale v pod­sta­te všet­ké­mu, čo má hod­no­tu.“ 
Don & Alex Taps­cott, auto­ri kni­hy Block­chain Revo­lu­ti­on (2016)

Podob­né blo­ko­vé prin­cí­py už boli síce načrt­nu­té skôr, no revo­luč­ný prí­stup je prá­ve v decen­tra­li­zo­va­nej sprá­ve úda­jov na rôz­nych počí­ta­čoch. Pri penia­zoch sú garan­tom pra­vo­sti a funkč­nos­ti peňaž­né­ho sys­té­mu cen­trál­ne ban­ky. Block­chain nemá žiad­nu cen­trál­nu auto­ri­tu.

Otvo­re­ná data­bá­za pre všet­kých

Ide istý typ zdie­ľa­nej a nemen­nej data­bá­zy, kto­rá sa sta­rá sama o seba pod­ľa vopred naprog­ra­mo­va­ných algo­rit­mov. Infor­má­cie v nej sú prí­stup­né kaž­dé­mu.

Čo je posta­ve­né na block­chai­ne, je svo­jou pova­hou trans­pa­rent­né a kaž­dý zúčast­ne­ný je zod­po­ved­ný za svo­je činy. Neexis­tu­je v nej žiad­ne sla­bé mies­to úto­ku. Keď­že ju nikto neria­di, nepot­re­bu­je veľ­ké dáto­vé cen­trá ani kor­po­rá­cie, kto­ré by túto tech­no­ló­giu vlast­ni­li a finan­co­va­li.

Pri živo­te ju udr­žu­jú počí­ta­če mili­ó­nov ľudí, kto­rí ťažia kryp­to­me­nu. A prá­ve kryp­to­me­na je odme­na pre ľudí, kto­rí posky­tu­jú malú časť výko­nu svoj­ho počí­ta­ča pre potre­by block­chai­nu.

Block­chain je teda jed­no­du­chý, no dômy­sel­ný spô­sob pre­no­su infor­má­cií z bodu A do bodu B plne auto­ma­ti­zo­va­ným a naj­mä bez­peč­ným spô­so­bom.

Kaž­dý záznam je jedi­neč­ný a nemô­že sa vyma­zať

Jed­na stra­na trans­ak­cie ini­ciu­je pro­ces vytvo­re­ním blo­ku. Ten­to blok je ove­re­ný tisíc­ka­mi, ale­bo aj mili­óm­ni počí­ta­čov dis­tru­bu­ova­ných rôz­ne po sie­ti. Ove­re­ný blok je potom pri­da­ný do reťaz­ca, kde vytvá­ra jedi­neč­ný záznam s jedi­neč­nou his­tó­ri­ou. Sfal­šo­va­nie jed­né­ho zázna­mu by teda zna­me­na­lo fal­šo­va­nie celé­ho reťaz­ca. A to je prak­tic­ky nemož­né.

Táto tech­no­ló­gia môže v budúc­nos­ti naru­šiť množ­stvo dote­raj­ších eko­no­mic­kých mode­lov. Pre­to­že trans­ak­cie block­chai­nu sú bez­plat­né, môžu sa účto­vať extrém­ne malé sumy, naprí­klad sto­ti­nu cen­tu, naprí­klad za pre­čí­ta­nie člán­ku ale­bo pre­hra­tie videa.

V mno­hých prí­pa­doch by tak mohol vypad­núť pro­stred­ník medzi výrob­com a koneč­ným zákaz­ní­kom.

Tech­no­ló­gia block­chain by však moh­la nájsť uplat­ne­nie aj v bez­peč­nost­nom sek­to­re, kde je nevy­hnut­ná zaru­če­ná auten­ti­ci­ta. Naprí­klad elek­tro­nic­ké voľ­by, iden­ti­fi­ká­cia osôb, či doku­men­tov.