Vláda USA stiahla čínske drony vo svojej flotile. Boja sa špehovania

Minis­ter­stvo vnút­ra Spo­je­ných štá­tov zaká­za­lo pou­ži­tie čín­skych dro­nov vo svo­jej flo­ti­le. Uro­bi­lo tak po oba­vách z naru­še­nia kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti. Čín­ske dro­ny, pre­važ­ne znač­ky DJI tak budú môcť vzliet­nuť iba v mimo­riad­nych situ­áciach. 

Aj keď písom­né naria­de­nie nešpe­ci­fi­ku­je pres­ne čín­ske dro­ny, vyš­ší pred­sta­vi­teľ minis­ter­stva vnút­ra potvr­dil, že naria­de­nie zasa­hu­je naj­väč­šie­ho výrob­cu malých bez­pi­lot­ných lie­ta­diel DJI.

„Dôraz kla­die­me naj­mä na čín­ske dro­ny, pre­to­že väč­ši­na je vyro­be­ná prá­ve tam, ale­bo odtiaľ pochá­dza­jú ich kom­po­nen­ty”, uvie­dol pred­sta­vi­teľ minis­ter­stva.

Spo­loč­nosť DJI ihneď rea­go­va­la. Obvi­ne­nia z naru­še­nia kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti popie­ra. „Sme pro­ti poli­tic­ky moti­vo­va­ným obme­dze­niam kra­ji­ny pôvo­du, kto­ré sa mas­ku­jú oba­va­mi o kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť a vyzý­va­me poli­tic­kých pred­sta­vi­te­ľov a zain­te­re­so­va­né stra­ny v prie­mys­le, aby vytvo­ri­li jas­né nor­my, kto­ré poskyt­nú obchod­ným a vlád­nym pre­vádz­ko­va­te­ľom dro­nov isto­tu, že ich tech­no­ló­gia bude vyhod­no­co­va­ná pod­ľa výko­nu a zabez­pe­če­nia, bez ohľa­du na to, kde sa vyrá­ba­jú,” uvie­dol  výrob­ca dro­nov.

Jed­ným z prob­lé­mov, kto­ré­mu minis­ter­stvo čelí, je chý­ba­jú­ci počet ame­ric­kých dro­nov na trhu. Čín­ska spo­loč­nosť DJI je naj­väč­ším komerč­ným výrob­com malých bez­pi­lot­ných lie­ta­diel s podie­lom na trhu až 76,8%. Najús­peš­nej­ší ame­ric­ký výrob­ca, Intel, má trho­vý podiel len 3,7%.

TOP 10 výrobcov dronov v roku 2019 podľa DroneII. Zdroj: DroneII
TOP 10 výrob­cov dro­nov v roku 2019 pod­ľa Dro­ne­II. Zdroj: Dro­ne­II