Vláda schválila stratégiu na zabezpečenie kybernetickej obrany SR

Na zabez­pe­če­nie kyber­ne­tic­kej obra­ny štá­tu je potreb­né roz­ví­jať plno­hod­not­né národ­né spô­so­bi­los­ti kyber­ne­tic­kej obra­ny, budo­vať a roz­ví­jať nasa­di­teľ­né kyber­ne­tic­ké spô­so­bi­los­ti Ozb­ro­je­ných síl SR a postu­po­vať v súla­de s medzi­ná­rod­ný­mi záväz­ka­mi. Vyplý­va to zo Stra­té­gie kyber­ne­tic­kej obra­ny SR, kto­rú v stre­du schvá­li­la vlá­da.

Stra­té­gia z diel­ne Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR navrhu­je aj posil­ne­nie spo­lu­prá­ce medzi civil­ným a vojen­ským sek­to­rom. Rezort obra­ny má koope­ro­vať so štát­ny­mi inšti­tú­cia­mi, ako sú Národ­ný bez­peč­nost­ný úrad a Slo­ven­ská infor­mač­ná služ­ba, ale aj so súkrom­ným a aka­de­mic­kým sek­to­rom pôso­bia­cim v oblas­ti obra­ny.

Štát by sa mal zame­rať aj na zvy­šo­va­nie odbor­nos­ti a pove­do­mia v oblas­ti kyber­ne­tic­kej obra­ny. „Rizi­ko zly­ha­nia ľud­ské­ho fak­to­ra nie je mož­né nikdy plno­hod­not­ne odstrá­niť, ale je ho mož­né výraz­ne zre­du­ko­vať pro­stred­níc­tvom budo­va­nia bez­peč­nost­né­ho pove­do­mia a odbor­né­ho vzde­lá­va­nia na úrov­ni pou­ží­va­te­ľa, exper­ta a ria­dia­ce­ho pra­cov­ní­ka,” upo­zor­ňu­je mate­riál.

Rezort obra­ny by sa mal pod­ľa stra­té­gie tiež sústre­diť na zlep­šo­va­nie pove­do­mia o kyber­ne­tic­kých hroz­bách pro­stred­níc­tvom zdie­ľa­nia infor­má­cií a hod­no­te­ní, naprí­klad na národ­ných a medzi­ná­rod­ných plat­for­mách. Zame­rať sa tre­ba tiež na pod­po­ru vzde­lá­va­nia, výcvi­ku a cvi­če­nia.

Opat­re­nia zo stra­té­gie minis­ter­stvo obra­ny pod­rob­nej­šie rozp­ra­cu­je vo for­me úloh v samos­tat­nom doku­men­te – akč­nom plá­ne, kto­rý má pred­lo­žiť do 30. sep­tem­bra. Plne­nie stra­té­gie bude kaž­do­roč­ne vyhod­no­co­vať Rada na zabez­pe­če­nie kyber­ne­tic­ké­ho pries­to­ru, zria­de­ná v pôsob­nos­ti rezor­tu obra­ny.

Stra­té­gia pla­tí na obdo­bie pia­tich rokov. Aktu­ali­zo­vať sa má pri zásad­nej zme­ne vývo­ja v oblas­ti bez­peč­nost­né­ho pro­stre­dia, tech­no­lo­gic­ké­ho roz­vo­ja, vývo­ja prob­le­ma­ti­ky kyber­ne­tic­kej obra­nyNATO a EÚ a vývo­ja vojen­stva, na zákla­de zís­ka­ných prak­tic­kých skú­se­nos­tí a pri zásad­nej zme­ne zdro­jo­vé­ho rám­ca zabez­pe­čo­va­nia kyber­ne­tic­kej obra­ny SR.

Zdroj: TASR | Foto: TASR
Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na“.