V USA plánujú ešte prísnejšie sankcie voči Huawei

USA a Čína sa chys­ta­jú vyhlá­siť pau­zu vo svo­jom obchod­nom spo­re. V stre­du obe stra­ny pod­pí­šu pred­bež­nú doho­du v Bie­lom dome. Ale bit­ka o tech­no­ló­gie však bude pokra­čo­vať a bude udr­žia­vať vzťa­hy medzi dvo­ma eko­no­mic­ký­mi veľ­mo­ca­mi v napä­tí.

Admi­ni­stra­tí­va pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa sa teraz sústre­dí na sprís­ne­nie reštrik­cií pre čín­sky kon­cern Huawei Tech­no­lo­gies, tvr­dia zdro­je, kto­ré nech­ce­li byť meno­va­né. Bie­ly dom a Kon­gres pova­žu­jú totiž čín­sky tele­ko­mu­ni­kač­ný gigant za hroz­bu národ­nej bez­peč­nos­ti.

Ame­ric­ké minis­ter­stvo obcho­du nedáv­no posla­lo prí­sluš­ným úra­dom plán nových regu­lá­cií. Tie do veľ­kej mie­ry odstrá­nia medze­ru, kto­rá umož­ňo­va­la ame­ric­kým fir­mám pre­dá­vať pro­duk­ty vyro­be­né v ich zahra­nič­ných pre­vádz­kach čín­ske­mu kon­cer­nu.

USA sa nepá­čia tes­né väz­by spo­loč­nos­ti s čín­skou vlá­dou. Nie­kto­rí ame­ric­kí záko­no­dar­co­via a exper­ti na národ­nú bez­peč­nosť tvr­dia, že zaria­de­nia od spo­loč­nos­ti Huawei umož­ňu­jú čín­skym líd­rom špe­ho­vať Ame­ri­ča­nov, čo kon­cern popie­ra.

Stú­pen­ci tvr­dej línie, tzv. jas­tra­bi, v Kon­gre­se vyví­ja­jú tlak na obme­dze­nie pre­da­ja ame­ric­kých kom­po­nen­tov a tech­no­ló­gií čín­ske­mu kon­cer­nu. Nie­kto­rí dokon­ca poža­du­jú, aby Was­hing­ton doto­val ame­ric­ké fir­my, kto­ré pra­cu­jú na bez­drô­to­vej tech­no­ló­gii novej gene­rá­cie 5G, vzhľa­dom na to, že vlá­da v Pekin­gu posky­tu­je dotá­cie Huawei.

Via­ce­rí vyso­kí pred­sta­vi­te­lia ame­ric­kej admi­ni­stra­tí­vy záro­veň lobo­va­li začiat­kom toh­to týžd­ňa v Spo­je­nom krá­ľov­stve, aby zabrá­ni­lo miest­nym ope­rá­to­rom pou­ží­vať zaria­de­nia od spo­loč­nos­ti Huawei a ďal­ších čín­skych dodá­va­te­ľov v ich nových sie­ťach 5G. Roz­hod­nu­tie Bri­tá­nie sa oča­ká­va čosko­ro.

Pod­ľa zdro­jov obo­zná­me­ných so situ­áci­ou Rada národ­nej bez­peč­nos­ti USA minu­lý týž­deň požia­da­la minis­ter­stvo obcho­du, aby navrh­lo regu­lá­cie na obme­dze­nie pre­da­ja akej­koľ­vek ame­ric­kej tech­no­ló­gie Číne.