V Massachusetts vyvíjajú nezničiteľné „gepardy“

Inšti­tút tech­no­ló­gie v Mas­sa­chu­setts (MIT) pra­cu­je na robo­toch, kto­ré pod­ľa vývo­já­rov nebu­de mož­né vir­tu­ál­ne napad­núť a hack­núť. Momen­tál­ne tes­tu­jú deväť robo­tov s pra­cov­ným náz­vom „mini che­e­tahs,“ teda „mini gepar­dy“. Tie majú len nece­lých desať kilo­gra­mov.

Na svo­jom You­Tu­be kaná­li Inšti­tút zve­rej­nil pred pár dňa­mi video, na kto­rom „gepar­dy“ pobe­hu­jú po kam­pu­se a robia sal­tá. Zatiaľ sú tie­to odol­né robo­ty urče­né len pre potre­by Inšti­tú­tu a výsku­mu, v budúc­nos­ti by však mali pomá­hať pri rôz­nych núdzo­vých situ­áciách.

Zdroj:bbc.com