Upozorňoval na Huawei, teraz ho Babiš odvolal z funkcie

Čes­ká vlá­da v pon­de­lok odvo­la­la šéfa Národ­né­ho úra­du pre kyber­ne­tic­kú a infor­mač­nú bez­peč­nosť (NÚKIB) Duša­na Navrá­ti­la. Prá­ve jeho úrad vydal varo­va­nie pred bez­pečn­sot­ným rizi­kom spo­je­ným s hard­vé­rom čín­skej spo­loč­nos­ti Huawei. O odvo­la­ní navrá­ti­la infor­mo­val spra­vo­daj­ský ser­ver Novinky.cz s odvo­la­ním sa na zdroj z pro­stre­dia vlá­dy ČR.

Šéf NÚKIB nebol údaj­ne odvo­la­ný  zlú prá­cu úra­du, ale pre vlast­nú neschop­nosť, napí­sa­li Novinky.cz. Za jeho odvo­la­nie sa zasa­dil naj­mä čes­ký pre­mi­ér Andrej Babiš, pod­po­ri­li ho ale aj ďal­ší čle­no­via kabi­ne­tu. Neschop­nosť Navrá­ti­la sa údaj­ne pre­ja­vo­va­la naprí­klad tým, že na roko­va­niach Bez­peč­nost­nej rady štá­tu neve­del bez pomo­ci svo­jich spo­lu­pra­cov­ní­kov rea­go­vať a jed­no­znač­ne odpo­ve­dať na otáz­ky minis­trov.

S Babi­šom sa dostal navrá­til do spo­ru okrem iné­ho vla­ni, keď jeho úrad ozna­čil za bez­peč­nost­nú hroz­bu pou­ží­va­nie soft­vé­ru i hard­vé­ru čín­skych spo­loč­nos­tí Huawei a ZTE. Babiš po roko­va­ní bez­peč­nost­nej rady kri­ti­zo­val NÚKIB za to, že svo­je varo­va­nie dosta­toč­ne nevys­vet­lil.

Pred NÚKIB pôso­bil Navrá­til desať rokov ako ria­di­teľ čes­ké­ho Naj­vyš­šie­ho bez­peč­nost­né­ho úra­du.