Turecko nesmie blokovať Wikipédiu. Rozhodol súd

Súd v turec­kom hlav­nom mes­te Anka­ra v stre­du po tak­mer troch rokoch zru­šil blo­ko­va­nie inter­ne­to­vej encyk­lo­pé­die Wiki­pé­dia.
Turec­ko bolo jedi­nou kra­ji­nou na sve­te okrem Číny, kto­rá úpl­ne zablo­ko­va­la prí­stup ku všet­kým jazy­ko­vým ver­ziám Wiki­pé­die. Ten pla­til v Turec­ku od 29. aprí­la 2017.

Turec­ký ústav­ný súd už v decem­bri roz­ho­dol, že zákaz prí­stu­pu na Wiki­pé­diu zo stra­ny tamoj­šej vlá­dy je poru­še­ním slo­bo­dy slo­va a naria­dil okam­ži­té zru­še­nie toh­to záka­zu.

Sud­ca v stre­du svo­je roz­hod­nu­tie zaslal tamoj­šie­mu úra­du pre infor­mač­né a komu­ni­kač­né tech­no­ló­gie, kto­rý má pod­nik­núť ďal­šie kro­ky, napí­sa­la agen­tú­ra Ana­do­lu.

Pod­ľa Anka­ry via­ce­ré hes­lá na Wiki­pé­dii obsa­ho­va­li tvr­de­nia, že turec­ká vlá­da bola zaple­te­ná do rop­né­ho obcho­du s dži­há­dis­tic­kou orga­ni­zá­ci­ou Islam­ský štát (IS), pri­čom Turec­ko obvi­ňo­va­li z pod­po­ry IS a ďal­ších tero­ris­tic­kých sku­pín.

Po tom, ako Wiki­pé­dia odmiet­la ten­to obsah odstrá­niť — odvo­lá­va­júc sa na svoj odpor pro­ti cen­zú­re —, Anka­ra vyhlá­si­la, že Wiki­pé­dia je súčas­ťou kam­pa­ne zame­ra­nej na pošpi­ne­nie dob­ré­ho mena kra­ji­ny.

Ľud­sko­práv­ne sku­pi­ny pra­vi­del­ne kri­ti­zu­jú poru­šo­va­nie slo­bo­dy pre­ja­vu v Turec­ku počas vlá­dy pre­zi­den­ta Rece­pa Tay­y­i­pa Erdo­ga­na. Dochá­dza k tomu naj­mä od roku 2016, keď sa odo­hral neús­peš­ný pokus o štát­ny pre­vrat, po kto­rom nasle­do­va­li roz­siah­le zása­hy voči kri­ti­kom vlá­dy.