Tureckí vládni hackeri napadli európske ministerstvá

Za nedáv­ne kyber­ne­tic­ké úto­ky v Euró­pe a na Stred­nom výcho­de môžu pod­ľa bez­peč­nost­ných exper­tov turec­kí hac­ke­ri, kto­rí kona­li v záuj­me ich vlá­dy.

Hac­ke­ri napad­li naj­me­nej 30 orga­ni­zá­cií, vrá­ta­ne minis­ters­tiev, veľ­vys­la­nec­tiev a bez­peč­nost­ných slu­žieb. Zázna­my uka­zu­jú, že napad­nu­té boli e‑mailové služ­by cyper­skej a gréc­kej vlá­dy a účet porad­cu národ­nej bez­peč­nos­ti irac­kej vlá­dy.

Úto­ky zasta­vi­li inter­ne­to­vý pre­nos na napad­nu­tých strán­kach a zís­ka­li plný prí­stup do sie­tí vlád­nych orga­ni­zá­cií.

Pod­ľa dvoch brit­ských pred­sta­vi­te­ľov a jed­né­ho pred­sta­vi­te­ľa USA, nesie táto akti­vi­ta zna­ky štá­tom pod­po­ro­va­nej kyber­ne­tic­kej špi­oná­že vyko­ná­va­nej na pod­po­ru turec­kých záuj­mov.

Pred­sta­vi­te­lia uvied­li, že podob­né úto­ky turec­kých vlád­nych hac­ke­rov nie sú ničím novým. Napad­nu­té kra­ji­ny sú navy­še pre Turec­ko geopo­li­tic­ky význam­né. Aj keď kon­krét­ne oso­by sto­ja­ce za úto­kom zatiaľ nepo­zná­me, odbor­ní­ci sú pre­sved­če­ní, že úto­ky boli koor­di­no­va­né z jed­né­ho mies­ta. Všet­ci totiž pou­ží­va­li rov­na­ké ser­ve­ry.

Turec­ké minis­ter­stvo vnút­ra sa k prí­pa­du odmiet­lo vyjad­riť. Vyso­ký vlád­ny pred­sta­vi­teľ pre Reuters uvie­dol, že Turec­ko samot­né je čas­tým ter­čom úto­kov.

 

Zdroj:Reuters