Tajných vojakov možno špehovali cez aplikáciu

Voja­kov z prí­sne taj­nej spra­vo­daj­skej jed­not­ky v Texa­se prav­de­po­dob­ne pre­ka­zi­li pokus o ich špe­ho­va­nie. Infor­mu­je o tom Was­hing­ton Post.

Veli­teľ­ka jed­not­ky plu­kov­níč­ka Deit­ra Trot­te­ro­vá pri­ká­za­la svo­jim pod­ria­de­ným, aby si stiah­li apli­ká­ciu, kto­rá pod­ľa jej slov bola špe­ciál­ne vyvi­nu­tá pre ich jed­not­ku. Aj sa tak vola­la – 504.jednotka. Apli­ká­cia im mala dávať info o poča­sí, zme­nách v cvi­če­niach či iných logis­tic­kých zme­nách.

Prí­sluš­ní­ci 504. jed­not­ky si však všim­li, že na zákla­de pod­mie­nok pou­ží­va­nia, môže apli­ká­cia zhro­maž­ďo­vať znač­né množ­stvo osob­ných úda­jov a že vývo­jár dokon­ca pochá­dza zo zahra­ni­čia, čo môže pred­sta­vo­vať pri špe­ciál­nych silách bez­peč­nost­né rizi­ko.

Povo­le­nia apli­ká­cie zahŕňa­li prí­stup k polo­he, foto­gra­fiám, kon­tak­tom, a k ďal­ším cit­li­vým úda­jom. Dokon­ca moh­la pre­pi­so­vať úda­je v tele­fó­ne. Úda­je moh­li byť pou­ži­té na vydie­ra­nie voja­kov a na poku­sy o zís­ka­nie taj­ných infor­má­cií. Den­ník Was­hing­ton Post citu­je ano­nym­ne jed­né­ho z prí­sluš­ní­kov spra­vo­daj­skej jed­not­ky, že okam­ži­te mali podoz­re­nie na apli­ká­ciu, keď­že ich inak prí­sne strá­že­né osob­né úda­je mali posie­lať neza­bez­pe­če­nej oso­be.

„Sme spra­vo­daj­skí dôs­toj­ní­ci, tak­že stá­le tro­chu para­no­id­ní, no tu reál­ne hro­zi­lo, že by sa odha­li­la iden­ti­ta spra­vo­daj­cov,” kon­šta­to­val prí­sluš­ník jed­not­ky.

Vývo­jár apli­ká­cie, spo­loč­nosť Stra­xis LLC, má síd­lo v Tul­se v štá­te Okla­ho­ma, no záro­veň má dcér­sku spo­loč­nosť v juž­nej Indii. Hovor­ca spo­loč­nos­ti však uvie­dol, že úda­je o pou­ží­va­te­ľoch nebo­li ulo­že­né na zahra­nič­ných ser­ve­roch a ani poskyt­nu­té tre­tím stra­nám.

Zatiaľ čo spo­loč­nosť Stra­xis tvr­dí, že prí­stup apli­ká­cie k úda­jom nemu­sel byť povo­le­ný, pod­ľa voja­kov z 504. jed­not­ky však doš­lo k zly­ha­niu dôve­ry­hod­nos­ti. Apli­ká­cia bola neskôr dokon­ca úpl­ne odstrá­ne­ná z obcho­du App­le App Sto­re a Goog­le Play.

Vede­nie spra­vo­daj­skej jed­not­ky odmiet­lo odpo­ve­dať na otáz­ky, ako pre­ve­ro­va­li bez­peč­nosť deve­lo­pe­ra a ani koľ­ko stál vývoj apli­ká­cie.