Slovensko nemá plán proti hackerom, tvrdí šéf štátnej kyberbezpečnosti

Sve­to­vé eko­no­mic­ké fórum iden­ti­fi­ko­va­lo vo svo­jej sprá­ve Glo­bal Risk Report 2020 naj­väč­šie hroz­by na najb­liž­ších desať rokov. V top desiat­ke sve­to­vých rizík sa umiest­ni­li kyber­ne­tic­ké úto­ky a pod­vo­dy a krá­de­že s údaj­mi. Odha­dy pre­zen­to­va­né na Sve­to­vom eko­no­mic­kom fóre pred­po­kla­da­jú, že ško­da spô­so­be­ná kyber­ne­tic­ký­mi útok­mi bude stáť sve­to­vú eko­no­mi­ku kaž­dú minú­tu až nie­koľ­ko mili­ó­nov dolá­rov.

Zne­uží­va­nie sociál­nych médií, hroz­by a prí­le­ži­tos­ti, sociál­ne inži­nier­stvo a mani­pu­lá­cia. Slo­ven­sko nie je výnim­kou a geopo­li­tic­ké napä­tie zvy­šu­je ohro­ze­nie kri­tic­kej infra­štruk­tú­ry a defor­mu­je vní­ma­nie rea­li­ty.

Účin­ná, funkč­ná a koope­rá­cie schop­ná infra­štruk­tú­ra a sys­té­my, to sú hlav­né témy súčas­nos­ti, ale naj­mä budúc­nos­ti Slo­ven­skej repub­li­ky v otáz­kach kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti.

„Slo­ven­sku chý­ba dlho­do­bá a kon­zis­tent­ná poli­ti­ka a bez­peč­nost­ná doktrí­na. Máme výbor­né ad hoc pro­jek­ty, ale stá­le nie sme v sta­ve, aby sme boli v súla­de s naj­vyš­ší­mi štan­dar­da­mi EÚ.”


„Slo­ven­sku chý­ba dlho­do­bá a kon­zis­tent­ná poli­ti­ka a bez­peč­nost­ná doktrí­na. Máme výbor­né ad hoc pro­jek­ty, ale stá­le nie sme v sta­ve, aby sme boli v súla­de s naj­vyš­ší­mi štan­dar­da­mi EÚ,” pove­dal gene­rál­ny ria­di­teľ Sek­cie kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Úra­du pod­pred­se­du vlá­dy SR pre inves­tí­cie a infor­ma­ti­zá­ciu Ján Maj­tan.

Pod­ľa neho si ľudia neuve­do­mu­jú, koľ­kým orga­ni­zá­ciám a oso­bám dob­ro­voľ­ne posky­tu­jú svo­je dáta a osob­né úda­je na den­nej báze.