Slovenská firma kapitálovo vstúpila do britskej IT spoločnosti

Prog­nó­za ras­tu glo­bál­nych výdav­kov na IT momen­tál­ne nie je priaz­ni­vá, no prá­ve fir­mám zaobe­ra­jú­cich sa služ­ba­mi v oblas­ti clou­do­vých apli­ká­cií môže momen­tál­na situ­ácia hrať do karát.

Pan­dé­mia koro­na­ví­ru­su má výraz­né vply­vy aj na IT sek­tor. Odbor­ní­ci pred­po­ve­da­jú pre­pad glo­bál­nych výdav­kov na IT na úrov­ni 5,1 per­cen­ta v porov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim rokom. Napriek oča­ká­va­né­mu “zabrz­de­niu” IT trhu domá­ce spo­loč­nos­ti expan­du­jú aj do zahra­ni­čia. Úspeš­ná slo­ven­ská IT fir­ma Ali­ter Tech­no­lo­gies kapi­tá­lo­vo vstú­pi­la do brit­skej spo­loč­nos­ti Rune­cast. „Vstup do spo­loč­nos­ti Rune­cast nám posky­tu­je pries­tor pre ďal­šiu expan­ziu na zahra­nič­ných trhoch, kto­ré sú pre nás kľú­čo­vé. Spo­loč­nosť Rune­cast pat­rí k líd­rom v oblas­ti auto­ma­ti­zo­va­nej ana­lý­zy, moni­to­rin­gu a ria­de­nia sta­bi­li­ty, bez­peč­nos­ti a návrat­nos­ti inves­tí­cií do lokál­nej aj clou­do­vej infra­štruk­tú­ry”, pove­dal CEO Ali­ter Tech­no­lo­gies, Peter Dostál. 

Pod­ľa odbor­ní­ka prá­ve súčas­ná situ­ácia uká­za­la, aká dôle­ži­tá je orien­tá­cia na šká­lo­va­teľ­né rie­še­nia v oblas­ti infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. „Výho­dou IT sek­to­ra je, že nepoz­ná fyzic­ké hra­ni­ce. Pred časom sme úspeš­ne vstú­pi­li aj na kanad­ský trh inves­tí­ci­ou do clou­do­vej spo­loč­nos­ti Tidal Mig­ra­ti­ons, kapi­tá­lo­vý vstup do Rune­cas­tu len pod­čiar­ku­je zvy­šo­va­nie našich kom­pe­ten­cií v oblas­ti clou­do­vých slu­žieb,” dopl­nil Dostál. 

Ali­ter Tech­no­lo­gies je tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť, kto­rá sa zaobe­rá rie­še­nia­mi na pod­po­ru krí­zo­vé­ho ria­de­nia vojen­ské­ho a nevo­jen­ské­ho cha­rak­te­ru, IKT infra­štruk­tú­rou a bez­peč­nos­ťou. Je dodá­va­te­ľom NATO a iných medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­cií, rezor­tov obra­ny a vnút­ra člen­ských kra­jín a veľ­kých nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí v oblas­ti obran­né­ho a bez­peč­nost­né­ho prie­mys­lu. 

Rune­cast je pro­duk­to­vá spo­loč­nosť, kto­rá posky­tu­je plat­for­mu zame­ra­nú na pre­d­ik­tív­nu ana­lý­zu, moni­to­ring, repor­ting a audit IKT infra­štruk­tú­ry za úče­lom iden­ti­fi­ká­cie kon­fi­gu­rač­ných prob­lé­mov a súla­du s bez­peč­nost­ný­mi nor­ma­mi pre sys­té­my pre­vádz­ko­va­né v lokál­nych ale­bo clou­do­vých pro­stre­diach.