Šéf Googlu suhlasí s dočasným zákazom rozpoznávania tvárí. Nie sme na to pripravení

Gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Alp­ha­bet a Goog­le Sun­dar Pichi nedáv­no pod­po­ril návrh Európ­skej Únie na zave­de­nie dočas­né­ho záka­zu tech­no­ló­gie roz­poz­ná­va­nia tvá­rí.  

Pod­ľa Pichaia má zákaz trvať dovte­dy, kým úrad­ní­ci sprís­nia naria­de­nia o ochra­ne súkro­mia. „Mys­lím si, že je dôle­ži­té, aby sa s tým vlá­dy vyrov­na­li skôr, ako neskôr,” uvie­dol v sprá­ve agen­tú­ry Reuters v pon­de­lok na kon­fe­ren­cii v Bru­se­li. Dodal, že „Môže to byť okam­ži­té, ale­bo si sta­no­ví­me čaka­ciu dobu, kým sku­toč­ne pop­re­mýš­ľa­me o tom, ako sa pou­ží­va.” „Je na vlá­dach, aby zma­po­va­li prie­beh toho, ako sa tech­no­ló­gia roz­poz­ná­va­nia tvá­re roz­ší­ri na verej­nosť, naprí­klad pri  uplat­ňo­va­ní oso­bit­ných pra­vi­diel pre zdra­vot­níc­tvo, vozid­lá s vlast­ným ria­de­ním ale­bo kto­rý­koľ­vek z mno­hých rôz­nych sek­to­rov, v kto­rých využí­va­me ume­lú inte­li­gen­ciu.”

Na dru­hej stra­ne, pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu Brad Smith nech­ce zby­toč­ne tla­čiť na brz­dy a argu­men­tu­je skôr za meto­dic­kú refor­mu, kto­rá by rie­ši­la prob­lém „skal­pe­lom namies­to seká­či­kom na mäso”.  Ako prí­klad uvie­dol využi­tie roz­poz­ná­va­nia tvá­rí pri pros­peš­ných kam­pa­niach, ako naprí­klad pomoc mimo­vlád­nym orga­ni­zá­ciám pri opä­tov­nom pre­po­je­ní nezvest­ných detí so svo­ji­mi rodi­na­mi.

„Sku­toč­ne sa zdrá­ham pove­dať, aby sme zasta­vi­li ľudí v pou­ží­va­ní tech­no­ló­gie spô­so­bom, kto­rý spo­jí rodi­ny, keď im to pomô­že,” pove­dal Smith.

Posta­ve­nie ume­lej inte­li­gen­cie v orgá­noch čin­ných v trest­nom kona­ní aj v súkrom­nom sek­to­re postup­ne naras­tá. Regu­lač­né orgá­ny na celom sve­te sa sna­žia pri­jať opat­re­nia, kto­rý­mi môžu využí­va­nie ume­lej inte­le­gen­cie ria­diť.  Zatiaľ čo európ­ski úrad­ní­ci sú voči ochra­ne súkro­mia pro­ak­tív­ni, v USA zau­ja­li viac ležér­ny prí­stup.

Pod­ľa návrhov doku­men­tov kto­ré poskyt­la agen­tú­ra Reuters,  plá­nu­je Európ­ska komi­sia navr­hnúť mora­tó­rium na imple­men­tá­ciu tech­no­ló­gie roz­poz­ná­va­nia tvá­re na verej­ných mies­tach až na päť rokov.  Úrad­ní­ci by medzi­tým mali posil­niť exis­tu­jú­ce práv­ne pred­pi­sy, aby zabrá­ni­li neka­lé­mu pou­ži­tiu.

 

Zdroj:Gizmodo