Poisťovne sa boja hackerov. Ich útoky ich môžu vyjsť draho

Kyber­ne­tic­ké úto­ky sú pod­ľa Allianz Risk Baro­met­ra 2020 naj­väč­šou celo­sve­to­vou hroz­bou pre fir­my. Až 39 % z 2718 pois­ťo­va­cích exper­tov zo 102 kra­jín ich ozna­či­lo za top rizi­ko.

„Inci­den­ty sú čoraz škod­li­vej­šie a veľ­ké spo­loč­nos­ti čas­tej­šie čelia sofis­ti­ko­va­ným úto­kom a vydie­ra­niu s obrov­ským výkup­ným. Ešte pred pia­ti­mi rok­mi boli bež­né výš­ky výkup­né­ho v desiat­kach tisí­cov dolá­rov. Teraz sa môžu pohy­bo­vať v mili­ó­noch,” hovo­rí Marek Sta­nis­la­ws­ki, zástup­ca glo­bál­ne­ho ria­di­te­ľa pre kyber­ne­ti­ku z Allianz Glo­bal Cor­po­ra­te & Spe­cial­ty (AGCS).

Sna­hy o vyso­ké výkup­né sú len jed­na vec, fir­my však môžu utr­pieť obrov­ské stra­ty pre nedo­stup­nosť potreb­ných dát, sys­té­mov ale­bo tech­no­ló­gie, a to pre tech­nic­kú poru­chu či počí­ta­čo­vý útok. Mno­hé inci­den­ty sú spô­so­be­né ľud­ským pochy­be­ním a môžu ich eli­mi­no­vať ško­le­nia zame­ra­né na zvy­šo­va­nie pove­do­mia zamest­nan­cov v tej­to oblas­ti, kto­ré v pod­ni­koch ešte nie sú bež­né.

Pre­ru­še­nie pre­vádz­ky, kto­ré sedem rokov vied­lo reb­rí­ček top biz­nis rizík, sa pre rok 2020 sta­lo dru­hou naj­väč­šou hroz­bou (37 % hla­sov). Tre­tím naj­výz­nam­nej­ším rizi­kom biz­ni­su je zme­na legis­la­tí­vy a regu­lá­cií s 27 % hla­sov.

Pre fir­my to zna­me­ná nové clá, san­kcie, opat­re­nia súvi­sia­ce s bre­xi­tom i pro­tek­ci­oniz­mus. Pod­ľa AGCS bolo len minu­lý rok na celom sve­te vytvo­re­ných viac ako 1300 nových obchod­ných bari­ér.
Okrem rizi­ka zme­ny legis­la­tí­vy a regu­lá­cií je ten­to rok naj­väč­ším sko­ka­nom v reb­ríč­ku zme­na klí­my, kto­rá dote­raz v reb­ríč­ku dosiah­la naj­vyš­šie 7. mies­to (17 % odpo­ve­dí). Stú­pa­jú­ce hla­di­ny morí, extrém­ne suchá, prud­ké búr­ky a masív­ne zápla­vy zvy­šu­jú fyzic­ké stra­ty a pred­sta­vu­jú hroz­bu pre továr­ne a ďal­šie pod­ni­ko­vé aktí­va, ale aj pre doprav­né a ener­ge­tic­ké spo­je­nia, kto­ré navzá­jom pre­pá­ja­jú dodá­va­teľ­ské reťaz­ce.

„Pries­kum uka­zu­je, že kyber­ne­tic­ké rizi­ká a zme­na klí­my sú dve význam­né výzvy, kto­ré spo­loč­nos­ti musia v novej deká­de pozor­ne sle­do­vať. Samoz­rej­me, exis­tu­je veľa ďal­ších sce­ná­rov poško­de­nia a naru­še­nia, ale ak sa pred­sta­ven­stvá a rizi­ko­ví mana­žé­ri spo­loč­nos­tí nebu­dú zaobe­rať tými­to dvo­ma hroz­ba­mi, môže to mať fatál­ny vplyv na pre­vádz­ku, finanč­né výsled­ky aj dob­ré meno firiem,” uzat­vá­ra Joachim Mül­ler, gene­rál­ny ria­di­teľ AGCS, kto­rá pries­kum kaž­do­roč­ne pri­pra­vu­je.