Objavili novú schému podvodov na internete. Takto vás okradnú o vaše osobné údaje

Odbor­ní­ci spo­loč­nos­ti Kas­per­sky obja­vi­li novú sché­mu on-line pod­vo­dov. Jej cie­ľom je pri­nú­tiť ľudí, aby si mys­le­li, že majú nárok na finanč­nú kom­pen­zá­ciu za únik osob­ných úda­jov. Pod­mien­kou je, aby si obe­te kupo­va­li „dočas­né čís­la sociál­ne­ho zabez­pe­če­nia v USA” v hod­no­te pri­bliž­ne 9 dolá­rov (8,16 eura).

Obe­te teda pod­vod­ní­kom pošlú svo­je osob­né úda­je, čís­lo pla­tob­nej kar­ty aj SSN. Pod­vod­ní­ci tak­to okrad­li množ­stvo ľudí v Rus­ku, Alžír­sku, Egyp­te, Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch a v ďal­ších kra­ji­nách.

Súkro­mie a ochra­na osob­ných úda­jov pat­ria v posled­ných rokoch medzi naj­dis­ku­to­va­nej­šie bez­peč­nost­né témy. Odbor­ní­ci iden­ti­fi­ko­va­li úpl­ne novú tak­ti­ku, kto­rá túto tému zne­uží­va. Táto sché­ma zahŕňa webo­vú strán­ku údaj­ne vlast­ne­nú Fon­dom na ochra­nu osob­ných úda­jov, kto­rý zalo­ži­la Komi­sia pre obcho­do­va­nie USA. Ako bolo uve­de­né, fond vydá­va kom­pen­zá­cie tým, kto­rí sa moh­li stať obe­ťa­mi úni­ku osob­ných úda­jov, a sú k dis­po­zí­cii obča­nom z kto­rej­koľ­vek kra­ji­ny sve­ta.

Pod­vod­ná webo­vá strán­ka ponú­ka záu­jem­com mož­nosť skon­tro­lo­vať, či doš­lo k úni­ku ich pou­ží­va­teľ­ských úda­jov. Aby sa tak moh­lo stať, musia pou­ží­va­te­lia uviesť kon­krét­ne priez­vis­ko, meno, tele­fón­ne čís­lo a účty sociál­nych médií. Po dokon­če­ní sa zobra­zí upo­zor­ne­nie, že doš­lo k pre­lo­me­niu zabez­pe­če­nia daných účtov. Web varu­je, že moh­lo dôjsť k úni­ku foto­gra­fií, videí a kon­takt­ných infor­má­cií, čo opráv­ňu­je pou­ží­va­te­ľa na kom­pen­zá­ciu v tisíc­kach dolá­rov.
Pod­vod­ní­ci však nepo­ža­du­jú od pou­ží­va­te­ľa iba zada­nie čís­la ban­ko­vej kar­ty, pri­čom vyčká­va­jú na pri­pí­sa­nie plat­by, ale aj čís­lo sociál­ne­ho zabez­pe­če­nia (SSN – deväť­miest­ne čís­lo vyda­né obča­nom USA, ako aj stá­lym a dočas­ne tam pra­cu­jú­cim oby­va­te­ľom).

V kaž­dom mož­nom sce­ná­ri – či už má pou­ží­va­teľ SSN čís­lo ale­bo nie – web vždy upo­zor­ní na chy­bu a ponúk­ne na pre­daj dočas­né SSN čís­lo za cenu 9 dolá­rov. Po odsú­hla­se­ní je obeť pre­sme­ro­va­ná na pla­tob­ný for­mu­lár v ruš­ti­ne ale­bo anglič­ti­ne s kúp­nou cenou uve­de­nou v rub­ľoch ale­bo dolá­roch. Kon­krét­ny for­mu­lár závi­sí od IP adre­sy obe­te.

„Pod­vod­ní­ci s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pochá­dza­jú z Rus­ka, čomu nasved­ču­jú žia­dos­ti o plat­bu v rub­ľoch. Navy­še podoz­ri­vá je aj podob­nosť sys­té­mu s iný­mi ponu­ka­mi na ľah­ký záro­bok, kto­ré pra­vi­del­ne láka­jú oby­va­te­ľov Rus­ka a Spo­lo­čen­stva nezá­vis­lých štá­tov (účasť v on-line pries­ku­moch, dar­če­ky, dôchod­ko­vé spo­re­nie či ponu­ky prá­ce). Poin­ta je však vždy rov­na­ká, láka­vý prí­sľub ľah­ko zaro­be­ných peňa­zí, po kto­rom nasle­du­je požia­dav­ka na zapla­te­nie lac­nej služ­by, či už ide o pro­ví­ziu, ‚zabez­pe­čo­va­ciu’ plat­bu ale­bo dočas­nú SSN. Nová sché­ma sa odli­šu­je svo­jím zame­ra­ním na ochra­nu osob­ných úda­jov, v kto­rej našli pod­vod­ní­ci ďal­šiu prí­le­ži­tosť zaro­biť,” komen­tu­je situ­áciu Miro­slav Kořen, gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Kas­per­sky pre východ­nú Euró­pu.