Microsoft získal povolenie na obchodovanie s firmou Huawei

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft môže obcho­do­vať s čín­skou fir­mou Huawei. Roz­hod­la o tom vlá­da USA a ude­li­la Mic­ro­sof­tu licen­ciu. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reuters.

Minis­ter­stvo obcho­du USA potvr­di­lo, že zača­lo vydá­vať povo­le­nia na spo­lu­prá­cu s Huawei pre nie­kto­ré vybra­né spo­loč­nos­ti. Z pri­bliž­ne 300 žia­dos­tí vyho­ve­li zhru­ba štvr­ti­ne.

Huawei je pri­tom v USA na čier­nej lis­ti­ne pre podoz­re­nia z prie­my­sel­nej špi­oná­že a spo­lu­prá­ce s komu­nis­tic­kou čín­skou vlá­dou. Ame­ric­ké fir­my majú vo vše­obec­nos­ti zaká­za­né s čín­skym tech­no­lo­gic­kým gigan­tom ako­koľ­vek spo­lu­pra­co­vať a naj­mä posky­to­vať mu svo­je know-how.

Zatiaľ nie je zná­me, kto­ré pro­duk­ty od Mic­ro­sof­tu bude môcť Huawei využí­vať.

Ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Wed­bush Secu­ri­ties, Dan Ives, však tvr­dí, že prav­de­po­dob­ne pôj­de o ope­rač­ný sys­tém Win­do­ws. Huawei momen­tál­ne čaká aj na povo­le­nie pre Goog­le, pre­to­že bez prí­stu­pu k ope­rač­né­mu sys­té­mu Andro­id a obcho­du Goog­le Play sa mobil­né tele­fó­ny ove­ľa ťaž­šie pre­dá­va­jú.

Spo­loč­nosť Huawei sa ocit­la v USA na black­lis­te kvô­li oba­vám z bez­peč­nos­ti. Tie pra­me­nia z toho, že všet­ky čín­ske spo­loč­nos­ti sú v Číne povin­né spo­lu­pra­co­vať s vlá­dou a poskyt­núť všet­ky zozbie­ra­né infor­má­cie.

Ame­ric­ká vlá­da je pre embar­go na Huawei pod sil­ným tla­kom naj­mä od tele­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tí, kto­ré využí­va­jú čín­sky hard­vér. Via­ce­rí sená­to­ri i kon­gres­ma­ni naj­mä z riek sil­né­ho seve­ro­zá­pa­du USA tla­čia na admi­ni­stra­tí­vu Ronal­da Trum­pa, aby dal výnim­ku na mobil­né tech­no­ló­gie od Huawei v ich štá­toch. Inak totiž hro­zí, že bez údrž­by a dodá­vok nových die­lov tele­ko­mu­ni­kač­ná sieť posta­ve­ná prá­ve na výrob­koch Huawei sko­la­bu­je a veľ­ké čas­ti USA osta­nú bez rých­le­ho inter­ne­tu.

Zdroj:Reuters