Microsoft rozložil ruskú sieť internetových podvodníkov

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft a jej par­tne­ri z 35 kra­jín zru­ši­li jeden z naj­väč­ších rus­kých bot­ne­tov, kto­rý naka­zil vyše deväť mili­ó­nov zaria­de­ní a je zod­po­ved­ný za veľ­ké množ­stvo celo­sve­to­vé­ho spa­mu.

Mic­ro­sof­tu sa to poda­ri­lo koor­di­no­va­na práv­ny­mi ale naj­mä tech­nic­ký­mi zásah­mi do fun­go­va­nia sie­te.

Pre­ru­še­nie bot­ne­tu spo­loč­nos­ti Necurs je pod­ľa Mic­ro­sof­tu výsled­kom ôsmich rokov sle­do­va­nia a plá­no­va­nia a malo by zne­mož­niť ďal­šie zbie­ra­nie úda­jov, ale naopak aj ich maza­nie, či roz­po­sie­lať spam.

Čo je to bot­net a ako fun­gu­je vysvet­ľu­je krát­ke video:

Vicep­re­zi­dent Mic­ro­sof­tu pre bez­peč­nosť Tom Burt v blo­gu uvá­dza, že za veľ­kou sie­ťou, kto­rá infi­ko­va­la zaria­de­nia a pomo­cou nich sa dopúš­ťa­la inter­ne­to­vých pod­vo­dov sto­ja pod­vod­ní­cí so síd­lom v Rus­ku. „Necurs pre­vádz­ku­jú rus­kí pod­vod­ní­ci pre celý rad trest­ných činov vrá­ta­ne faloš­ných zozna­miek a odo­sie­la­nia faloš­ných far­ma­ce­utic­kých e‑mailov,” píše Burt v blo­gu.

Mic­ro­soft s par­tner­mi zis­ti­li, ako fun­gu­je algo­rit­mus, kto­rý vytvá­ra jedi­neč­né náz­vy domén. Pomo­cou neho stih­li uhád­nuť všet­ky domé­ny, kto­ré by Necurs vyge­ne­ro­val v prie­be­hu ďal­ších dvoch rokov. Tie­to domé­ny boli okam­ži­te nahlá­se­né, aby moh­li byť zablo­ko­va­né.

„Pre­vza­tím kon­tro­ly nad exis­tu­jú­ci­mi webo­vý­mi strán­ka­mi a zabrá­ne­ním mož­nos­ti regis­trá­cie nových sme význam­ne naru­ši­li bot­net,“ uvie­dol Burt.

Zaria­de­nia, kto­ré tak­to hac­ke­ri zís­ka­jú sa nazý­va­jú zom­bie. Z nich potom ďalej odo­sie­la­jú spam ale­bo k nemu pre­dá­va­jú prí­stup. „Je zau­jí­ma­vé, že pod­vod­ní­ci zo spo­loč­nos­ti Necurs pre­dá­va­jú ale­bo pre­na­jí­ma­jú prí­stup k infi­ko­va­ným počí­ta­čo­vým zaria­de­niam iným počí­ta­čo­vým pod­vod­ní­kom.”

Zdroj:Microsoft