Lockheed Martin presunie logistický systém pre F‑35 do cloudu

Ame­ric­ký výrob­ca lie­ta­diel Lock­he­ed Mar­tin uvie­dol, že počí­ta­čo­vý logis­tic­ký sys­tém vo všet­kých svo­jich lie­tad­lách F‑35 nahra­dí clou­dom. Spo­loč­nosť tak chce uro­biť do kon­ca roku 2022.

Výrob­ca zbra­ní uvie­dol, že ope­rač­ná dáto­vá integ­ro­va­ná sieť (ODIN) zní­ži pra­cov­né zaťa­že­nie pra­cov­ní­kov a je navr­hnu­tá na posky­to­va­nie úda­jov o lie­tad­le tak­mer v reál­nom čase.

ODIN nahra­dí Auto­nóm­ny logis­tic­ký infor­mač­ný sys­tém (ALIS), kto­rý znač­ne pre­dĺžil údrž­bu. Je navr­hnu­tý tak, aby ria­dil den­nú pre­vádz­ku flo­ti­ly F‑35, čiže všet­ko od plá­no­va­nia misií a letov až po opra­vy a plá­no­va­nú údrž­bu.

Úrad pre vlád­nu zod­po­ved­nosť (GAO) odha­dol, že pre­vádz­ka sys­té­mu ALIS byy v nasle­du­jú­cej deká­de stá­la 16,7 miliárd dolá­rov.

S pre­su­nom sys­té­mu do clou­du sa Lock­he­ed začne kon­com toh­to roka.