Slovenská firma uspela v tendri NATO, dodá systémy za 30 miliónov

Slo­ven­ská IT spo­loč­nosť Ali­ter Tech­no­lo­gies, kto­rá sa venu­je oblas­ti bez­peč­nost­ných, infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, bola úspeš­ná v mega­ten­dri pre Seve­ro­at­lan­tic­kú alian­ciu (NATO). Uzav­re­la kon­trakt na dodáv­ku sys­té­mov pre pod­po­ru a pre­vádz­ku infra­štruk­tú­ry NATO Com­mu­ni­ca­ti­ons and Infor­ma­ti­on Agen­cy (NCIA) v hod­no­te 30 mili­ó­nov eur. Infor­mo­va­la o tom spo­loč­nosť.

Súčas­ťou kon­trak­tu s NATO sú pod­ľa IT fir­my aj dodáv­ky slu­žieb a integ­ro­va­ná logis­tic­ká pod­po­ra. „S tým­to zákaz­ní­kom sme v posled­ných rokoch pod­pí­sa­li už via­ce­ro mul­ti­mi­li­ó­no­vých kon­trak­tov, no ani jeden z nich nebol taký­to veľ­ký,” oko­men­to­val výkon­ný ria­di­teľ IT fir­my Peter Dostál.

Pod­pis kon­trak­tu pova­žu­je IT spo­loč­nosť za ďal­šiu spo­lu­prá­cu s NATO po tom, ako sa do pre­vádz­ky dostal sys­tém pozem­né­ho dozo­ru, kto­ré­ho súčas­ťou bola aj slo­ven­ská fir­ma.

Ali­ter Tech­no­lo­gies je tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť, kto­rá vyví­ja IT a komu­ni­kač­né sys­té­my pre silo­vé rezor­ty, nad­ná­rod­ných dodá­va­te­ľov vojen­skej a letec­kej tech­ni­ky a medzi­ná­rod­né orga­ni­zá­cie. Je dodá­va­te­ľom NATO a iných medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­cií, rezor­tov obra­ny a vnút­ra člen­ských kra­jín a veľ­kých nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí v oblas­ti obran­né­ho a bez­peč­nost­né­ho prie­mys­lu. (TASR)