Koranavírus: Nemecký inštitút RKI sa stal terčom kybernetického útoku

Minu­lo­týž­dňo­vý výpa­dok na inter­ne­to­vej strán­ke nemec­ké­ho Inšti­tú­tu Rober­ta Kocha (RKI), kto­rý kaž­do­den­ne zve­rej­ňu­je nové úda­je o koro­na­ví­ru­so­vej pan­dé­mii, bol dôsled­kom kyber­ne­tic­ké­ho úto­ku. Uvie­dol to v stre­du hovor­ca Cen­tra infor­mač­ných tech­no­ló­gií (ITZ­Bund), kto­rý tak potvr­dil sprá­vu, kto­rú pred­tým zve­rej­nil týž­den­ník Der Spie­gel.

Hac­ker­ský útok, pri kto­rom ale nedoš­lo k úni­ku dát, sa odo­hral minu­lý štvr­tok 22. októb­ra v čase 08.00 h – 10.00 h a krát­ko po 12.00 h. Ľuďom, kto­rí do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča zada­li adre­su RKI, sa zobra­zi­la len bie­la strán­ka s hlá­se­ním chy­by. Útok nepos­ti­hol ale zobra­ze­nie tabuľ­ky, kto­rá udá­va aktu­ál­ne čís­la počtu naka­ze­ných a obe­tí, ani fun­kcie koro­na­ví­ru­so­vej mobil­nej apli­ká­cie.

Útok bol odvrá­te­ný cie­le­ným sprís­ne­ním bez­peč­nost­ných mecha­niz­mov na webo­vej strán­ke (RKI),” pove­dal hovor­ca ITZ­Bund. Dodal, že ešte v rov­na­ký deň boli pri­ja­té ďal­šie opat­re­nia, kto­ré majú v budúc­nos­ti zabrá­niť ďal­ším podob­ným úto­kom.

RKI je nemec­kým spol­ko­vým úra­dom pre infekč­né cho­ro­by a už mesia­ce je v kon­tex­te pan­dé­mie v cen­tre záuj­mu verej­nos­ti, pri­bli­žu­je sta­ni­ca ORF.

Minu­lý týž­deň doš­lo v Ber­lí­ne aj k fyzic­kým úto­kom na budo­vu RKI, pri­po­mí­na ORF. Ako uvied­la miest­na polí­cia, v noci na nede­ľu pácha­te­lia, kto­rí z mies­ta činu ušli, hodi­li na fasá­du budo­vy RKI v štvr­ti Tem­pel­hof-Schöne­berg zápal­né pred­me­ty. Ter­čom úto­ku, pri kto­rom nikto neu­tr­pel zra­ne­nia, sa teda nesta­la hlav­ná budo­va inšti­tú­tu na seve­ro­zá­pa­de nemec­kej met­ro­po­ly. Keď­že išlo o útok na maje­tok inšti­tú­tu RKI, polí­cia pre­ve­ru­je i poli­tic­ký motív toh­to činu.