Ján Grujbár: Chceme zamestnávať najlepších odborníkov, dobre ich zaplatiť, ale zároveň im dať voľnosť v rozhodovaní a slobodu na prácu

Ali­ter Tech­no­lo­gies začí­na­la pred 15. rok­mi v bra­ti­slav­skom pane­lá­ku, dnes pat­rí medzi najús­peš­nej­šie IT fir­my, dodá­va pre Seve­ro­at­lan­tic­kú alian­ciu aj štát, otvo­ri­la tiež poboč­ku v Kana­de. Na čom sto­jí úspech spo­loč­nos­ti a aká bola ces­ta Ali­ter Tech­no­lo­gies?

Z toho čo som sti­hol nav­ní­mať za rok môj­ho pôso­be­nia vo fir­me by som pove­dal, že za úspe­chom sto­jí hneď nie­koľ­ko zásad­ných fak­to­rov. Tým naj­kľú­čo­vej­ším je oso­ba Pet­ra Dostá­la, zakla­da­te­ľa spo­loč­nos­ti, jeho jas­ná vízia, nesku­toč­ne sil­ný ťah na brá­nu, odbor­nosť, ale aj skú­se­nos­ti, kto­ré si pri­nie­sol zo svoj­ho pôso­be­nia v Kana­de. Urči­te to bola aj schop­nosť jeho tímu vypl­niť medze­ru na trhu a prí­sť s funkč­ný­mi a spo­ľah­li­vý­mi rie­še­nia­mi. A v nepo­sled­nom rade je to jeho schop­nosť vybe­rať si do tímu vždy tých správ­nych ľudí. Málo­ke­dy sa stá­va, že na jed­nom met­ri štvor­co­vom náj­de­te taký pre­tlak odbor­nos­ti, skú­se­nos­tí, zanie­te­nos­ti a loja­li­ty, ako je tomu v Ali­ter Tech­no­lo­gies.  

Ali­ter Tech­no­lo­gies vo svo­jich začiat­koch pre­pá­jal svet „ITč­ká­rov“ s potre­ba­mi armá­dy, a to naj­mä v oblas­ti komu­ni­kač­ných sys­té­mov, dnes máte v port­fó­liu clou­do­vé služ­by, kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť či vývoj soft­vé­ru. Kto­rý z tých­to pilie­rov je nos­ný a kam sa chce spo­loč­nosť ube­rať?

Áno, fir­ma vyrá­stla na špe­ciál­nych HW zaria­de­niach, IKT sys­té­moch a služ­bách pre zákaz­ní­kov ako sú silo­vé rezor­ty a neskôr aj NATO. Aj v ďal­ších rokoch plá­nu­je­me tie­to naše sys­té­my roz­ví­jať a moder­ni­zo­vať. Avšak veľ­mi sko­ro sme pocho­pi­li, že IT svet sme­ru­je do clou­du a prá­ve to je oblasť, kam aktu­ál­ne kon­cen­tru­je­me veľ­kú časť náš­ho úsi­lia. Pre­to rie­ši­me cloud com­pu­ting, cloud mig­ra­ti­on a kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť, pre­to si budu­je­me sil­né par­tner­stvá a vzťa­hy s posky­to­va­teľ­mi verej­ných clou­do­vých slu­žieb.

V rám­ci diví­zie SW tiež aktív­ne rie­ši­me vývoj kom­plex­ných agen­do­vých sys­té­mov kli­en­tom na mie­ru, pro­jek­ty na sen­zo­ric­ké sie­te, ume­lú inte­li­gen­ciu a otvá­ra­me témy ako spra­co­va­nie veľ­kých dát a auto­ma­ti­zá­cia.

Minu­lý rok sa spo­loč­nos­ti poda­ri­lo vyhrať kon­trakt pre NATO, aké plá­ny, cie­le a výzvy čaka­jú spo­loč­nosť v roku 2022?

Minu­lý rok bol pre našu fir­mu jedi­neč­ný nie len z pohľa­du význam­ných obchod­ných úspe­chov, ako naprí­klad spo­mí­na­né uzav­re­tie 30 mil. kon­trak­tu s NATO.

Rok 2021 bol pre­dov­šet­kým rokom kon­so­li­dá­cií, orga­ni­zač­ných zmien a rokom zavá­dza­ní nových pro­ce­sov s cie­ľom pri­pra­viť sa na ďal­ší rast. A prá­ve „rast“ je náš kľú­čo­vý cieľ pre najb­liž­šie roky. Rast v počte nové­ho biz­ni­su, nových kli­en­tov a trhov. Tak ako v oblas­ti špe­ciál­nych sys­té­mov dnes na Slo­ven­sku pat­rí­me medzi špič­ku, je našou ambí­ci­ou dostať sa na túto úro­veň aj vo zvyš­ných troch domé­nach. 

Armád­ne komu­ni­kač­né sys­té­my, vzdu­cho­loď SILWA, cloud či kyber­ne­tic­ká bez­peč­nosť zne­jú ako zau­jí­ma­vá náplň prá­ce. Na akých pro­jek­toch aktu­ál­ne spo­loč­nosť pra­cu­je, čo je vašou vlaj­ko­vou loďou?

Našou vlaj­ko­vou loďou v oblas­ti špe­ciál­nych sys­té­mov sú zaria­de­nia z rady COMTAG a COMTANET, kto­ré vytvá­ra­jú kom­plex­ný, varia­bil­ný a šká­lo­va­teľ­ný sys­tém pre zabez­pe­če­nie komu­ni­ká­cie a výme­ny dát medzi mies­ta­mi vele­nia a tak­tic­ký­mi jed­not­ka­mi v teré­ne, aj v tých najex­trém­nej­ších pod­mien­kach, využi­teľ­né pre záchran­né ale­bo obran­né zlož­ky.

Minu­lý rok sme roz­beh­li zau­jí­ma­vý pro­jekt clou­do­vej kon­fe­ren­cie pod náz­vom Clou­dy a vzhľa­dom na pozi­tív­ny ohlas by sme v tom­to pro­jek­te chce­li pokra­čo­vať aj ten­to a ďal­šie roky.

Aktív­ne pra­cu­je­me na nie­koľ­kých pro­jek­toch z oblas­ti mig­rá­cie sys­té­mov z on-pre­mi­se do clou­du, vybu­do­va­nia nové­ho Secu­ri­ty Ope­ra­ti­ons Cen­ter a pod.

V roku 2015 expan­do­va­la spo­loč­nosť aj do Kana­dy, ako sa vám darí a aké máte plá­ny na seve­ro­ame­ric­kom trhu, bude­te expan­do­vať aj na ďal­šie trhy?

Kaž­dá expan­zia spo­loč­nos­ti je nároč­ný a dlho­do­bý pro­jekt. Som rád, že sa nám úspeš­ne poda­ri­la prá­ve do takej loka­li­ty, akou je Kana­da. Je to nový ves­mír, nové výzvy, nové požia­dav­ky, nová kul­tú­ra, nové oča­ká­va­nia. Aktu­ál­ne tu spo­lu­pra­cu­je­me s via­ce­rý­mi lokál­ny­mi par­tner­ský­mi sub­jekt­mi na nových obchod­ných prí­le­ži­tos­tiach, ale oslo­vu­jú nás aj ďal­šie zahra­nič­né spo­loč­nos­ti z iných kútov sve­ta. Veľ­mi sa tomu teší­me, nakoľ­ko v kaž­dom regi­ó­ne je bada­teľ­ný roz­diel­ny prí­stup k nových tech­no­ló­giám a služ­bám, iné pro­ce­sy a nasta­ve­nie ľudí, čo nás núti učiť sa a posú­vať dopre­du. 

S expan­zi­ou súvi­sia aj nové akvi­zí­cie, či kapi­tá­lo­vé vstu­py. Tu sa nám poda­ri­lo zís­kať stra­te­gic­ké par­tner­stvo s Tidal Mig­ra­ti­ons z Kana­dy, kto­rá sa zame­ria­va na mig­rá­cie do clou­do­vých tech­no­ló­gií a tak­tiež Rune­cast z Veľ­kej Bri­tá­nie, exper­ta na pre­d­ik­tív­ne ana­ly­ti­ky a moni­to­ring vo vir­tu­ali­zo­va­ných pro­stre­diach.

Nedáv­no spo­loč­nosť pre­šla trans­for­má­ci­ou vede­nia, čo si od novej štruk­tú­ry sľu­bu­je­te? Vy ste pred­tým pôso­bi­li v ban­ko­vom sek­to­re, aký mana­žér­sky prí­stup bude­te pre­sa­dzo­vať?

Pred trans­for­má­ci­ou naša fir­ma fun­go­va­la v sil­ne cen­tra­lis­tic­kom mode­li ria­de­nia, kedy väč­ši­na kom­pe­ten­cií bola sústre­de­ná v roli CEO, čo spô­so­bo­va­lo veľ­kú záťaž a vytvá­ra­lo úzke hrd­lo v ria­de­ní fir­my. Nový model dis­tri­bu­uje zod­po­ved­nos­ti a kom­pe­ten­cie medzi úrov­ňou dozor­nej rady, úrov­ňou pred­sta­ven­stva a výkon­né­ho manaž­men­tu.

Náš býva­lý CEO Peter Dostál sa stal pred­se­dom dozor­nej rady Ali­ter Tech­no­lo­gies, čo mu umož­ňu­je kon­cen­tro­vať sa na stra­te­gic­ké ria­de­nie celej spo­loč­nos­ti, hľa­da­nie nových trhov, akvi­zí­cie a na vývoj nových pro­duk­tov.

V rám­ci trans­for­má­cie bolo tiež vyme­no­va­né nové pred­sta­ven­stvo, na kto­ré­ho čele dnes sto­jí Ervin Hara­mia, kto­rý vo fir­me pôso­bí tak­mer od jej zalo­že­nia a na pre­lo­me roka doš­lo aj k môj­mu pre­su­nu z pozí­cie COO do role CEO, čím som spo­lu s ostat­ný­mi člen­mi výkon­né­ho manaž­men­tu (CFO, CSO a CTO) pre­bral zod­po­ved­nosť za kaž­do­den­ný chod a plne­nie obchod­ných cie­ľov fir­my.

Čo sa mňa a môj­ho prí­stu­pu týka, verím svo­jim schop­nos­tiam, ale pre­dov­šet­kým schop­nos­tiam svoj­ho tímu a dôve­ru­jem mu. Pre­to sa nesna­žím za kaž­dú cenu roz­ho­do­vať o všet­kom, ale ľuďom v tíme dávam pries­tor rea­li­zo­vať sa a rásť. 

Pan­dé­mia pris­pe­la k akce­le­rá­cii roz­vo­ja onli­ne pro­stre­dia, prá­ca z domu, onli­ne pra­cov­né pora­dy, kon­fe­ren­cie či vyučo­va­nie sa dnes stá­va­jú samoz­rej­mos­ťou. Akú rolu v tom­to zohrá­va cloud a aký vývoj mu pred­po­ve­dá­te v najb­liž­ších desia­tich rokoch?

Pan­dé­mia potvr­di­la, že bez clou­du by sme ako spo­lo­čen­stvo čeli­li ove­ľa roz­siah­lej­ším prob­lé­mom. Vďa­ka clou­du si veľ­ká časť firiem zacho­va­la biz­nis kon­ti­nu­itu a udr­ža­la zamest­na­nosť, vďa­ka clou­du boli apli­ká­cie a služ­by dostup­né, vďa­ka clou­du sme tiež ako tak zvlád­li čipo­vú krí­zu a aj vďa­ka clou­du dnes veda úspeš­ne boju­je s pan­dé­mi­ou COVID-19. Bez clou­du by len málo z toh­to bolo mož­né. 

V nasle­du­jú­cej deká­de bude prí­tom­nosť a prí­nos clou­du ešte citeľ­nej­ší. A s prí­cho­dom 5G sie­tí sa pre­ne­sie aj do takých zaria­de­ní, kde aktu­ál­ne infor­mač­né tech­no­ló­gie nie sú. Oča­ká­vam úpl­né vytra­te­nie pamä­ťo­vých médií a prob­lé­mov s nedos­tat­kom úlož­né­ho pries­to­ru pre vlast­né úda­je, zvý­še­nie bez­peč­nos­ti a ochra­ny úda­jov. 

Ras­tú­ci dopyt firiem po clou­do­vých rie­še­niach tiež pri­ne­sie ďal­ší nárast celé­ho port­fó­lia clou­do­vých slu­žieb vrá­ta­ne auto­ma­ti­zá­cie, stro­jo­vé­ho uče­nia a ume­lej inte­li­gen­cie.  

Aj vďa­ka clou­du bude IT tak blíz­ko a tak dôle­ži­té pre ľud­stvo, ako bol oheň pre ľudí v dobe kamen­nej a dot­kne sa tak asi kaž­dej oblas­ti náš­ho živo­ta.

Na cloud ukla­da­jú ľudia bež­né rodin­né fot­ky, no fir­my aj cit­li­vé pra­cov­né dáta, využí­va­jú ich tiež stre­a­mo­va­cie plat­for­my ako Netf­lix či Spo­ti­fy. Je cloud bez­peč­ný?

Trú­fam si pove­dať, že pre bež­né­ho uží­va­te­ľa je dneš­ný cloud dokon­ca bez­peč­nej­ší ako „tra­dič­né“ rie­še­nia. A to nie len z pohľa­du prí­stu­pu k dátam, kon­tro­le a zabez­pe­če­niu voči prí­pad­né­mu „odcu­dze­niu“, ale pre­dov­šet­kým z pohľa­du dostup­nos­ti, keď­že clou­do­vé úlo­žis­ká sú vyso­ko dostup­né, navy­še geo-redun­dant­né v nie­koľ­kých loka­li­tách. Tre­ba mať však na pamä­ti, že aj ten naj­bez­peč­nej­ší sejf môže zly­hať, ak sa k nemu pri­stu­pu­je z neza­bez­pe­če­né­ho zaria­de­nia, ak je chyb­ne resp. nedos­ta­toč­ne nakon­fi­gu­ro­va­ný, ale­bo je v sprá­ve nevyš­ko­le­né­ho per­so­ná­lu. 

Z pohľa­du firiem je pri bez­peč­nos­ti clou­du potreb­né zohľa­dňo­vať aj iné aspek­ty ako naprí­klad otáz­ku loka­li­zá­cie úda­jov v zahra­nič­ných juris­dik­ciách v kon­tex­te odliš­nos­tí medzi zákon­mi v nich plat­ných, ale­bo pre sen­zi­tív­nych kli­en­tov či dáta sú v clou­de len bez­peč­ne ukla­da­né ale­bo aj spra­co­vá­va­né a pod. Toto by však bola samos­tat­ná téma na samos­tat­ný roz­ho­vor.

S roz­ma­chom IKT slu­žieb ras­tie aj počet hac­ker­ských úto­kov, v Ali­ter Tech­no­lo­gies sa venu­je­te aj kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti. Aké sú aktu­ál­ne tren­dy v kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti a pre­čo by jej vôbec ľudia či fir­my mali veno­vať pozor­nosť?

Kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť budú v tom­to a nasle­du­jú­cich rokoch ovplyv­ňo­vať jed­nak naras­ta­jú­ca zlo­ži­tosť sie­tí, infra­štruk­tú­ry a sys­té­mo­vej archi­tek­tú­ry, ale tiež zvy­šu­jú­ca sa vyspe­losť hro­zieb, zra­ni­teľ­nos­ti v dodá­va­teľ­skom reťaz­ci, nedos­ta­toč­ný dôraz na bez­peč­nosť pri ino­vá­ciách, ako aj neus­tá­le naras­ta­jú­ce pre­po­je­nie vir­tu­ál­ne­ho a fyzic­ké­ho sve­ta. Toto všet­ko bude pri­ná­šať nové zra­ni­teľ­nos­ti a s tým spo­je­né výzvy pre bez­peč­nost­ných exper­tov. 

Hod­no­te­nia posled­ných rokov potvr­dzu­jú, že medzi­roč­né náras­ty v počte kyber­ne­tic­ký úto­kov sa hýbu v stov­kách per­cent. Čias­toč­ne je to spô­so­be­né pre­tr­vá­va­jú­cim glo­bál­nym nedos­tat­kom bez­peč­nost­ných pro­fe­si­oná­lov, avšak pri­már­nym prob­lé­mom je sla­bé pove­do­mie o mož­ných hroz­bách na stra­ne kon­co­vých uží­va­te­ľov a nedos­ta­toč­ná odbor­nosť, resp. skú­se­nos­ti firiem využí­va­jú­cich nové tech­no­ló­gie. Toto tvr­de­nie potvr­dzu­je aj fakt, že drvi­vá väč­ši­na inci­den­tov kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti je neja­kým spô­so­bom pre­po­je­ná s ľud­skou chy­bou. 

Vo svet­le vyš­šie uve­de­ných fak­tov nie je správ­na otáz­ka či bude fir­ma ale­bo orga­ni­zá­cia čeliť kyber­ne­tic­ké­mu úto­ku, ale kedy sa tak sta­ne.

Pre­to je dôle­ži­té inves­to­vať čas a zdro­je do bez­peč­nos­ti už teraz bez ohľa­du na veľ­kosť ale­bo pôsob­nosť orga­ni­zá­cie. Dob­re nasta­ve­né pro­ce­sy, vyško­le­ný per­so­nál a imple­men­tá­cia adek­vát­nych bez­peč­nost­ných tech­no­ló­gií budú roz­ho­do­vať o tom, či orga­ni­zá­cia taký­to útok usto­jí ale­bo nie.

Situ­ácia na trhu s IT odbor­ník­mi je dlho­do­bo kom­pli­ko­va­ná, trh prá­ce navy­še ovplyv­ni­la aj pan­dé­mia. Poci­ťu­je­te nedos­ta­tok špe­cia­lis­tov na trhu, pre­čo by sa naprí­klad mla­dý absol­vent – prog­ra­má­tor mal zamest­nať prá­ve u vás?

Na Slo­ven­sku chý­ba­jú desať­ti­sí­ce IT špe­cia­lis­tov, nám sa však napriek tomu darí nové pozí­cie obsa­dzo­vať. Čo ma však teší ove­ľa viac je sku­toč­nosť, že novým zamest­nan­com sa u nás páči, a keď už nastú­pia, tak z náš­ho vla­ku prí­liš čas­to nevy­stu­pu­jú. 

A pre­čo by sa mali naprí­klad absol­ven­ti zamest­nať prá­ve u nás? Keď sme si v rám­ci pries­ku­mu spo­koj­nos­ti pre­ve­ro­va­li, čo našich zamest­nan­cov moti­vu­je pra­co­vať v Ali­ter Tech­no­lo­gies naj­viac, na prvom mies­te suve­rén­ne vyhra­la odpo­veď  „zau­jí­ma­vá prá­ca“. A to je fakt, robí­me uni­kát­ne pro­jek­ty pre výni­moč­ných kli­en­tov, využí­va­júc naj­mo­der­nej­šie tren­dy a tech­no­ló­gie. 

Na dru­hej stra­ne, aj pri aktu­ál­nom nedos­tat­ku zamest­nan­cov sa drží­me našej ces­ty zamest­ná­vať tých naj­lep­ších odbor­ní­kov, dob­re ich zapla­tiť, ale záro­veň im dať väč­šiu slo­bo­du a voľ­nosť v prá­ci a v roz­ho­do­va­ní.

Ako skú­se­né­ho mana­žé­ra a CEO ste v kari­é­re muse­li čeliť úspe­chom, ale aj stre­su­jú­cim situ­áciám. Akú radu by ste dali dneš­ným mla­dým ľuďom, kto­rí chcú mať úspeš­nú kari­é­ru a pre­sa­diť sa v glo­bál­nom sve­te?

Tech­no­ló­gie vrá­ta­ne clou­du nám umož­ni­li, že dnes je mož­né dosiah­nuť úspech v biz­ni­se aj z obý­vač­ky vlast­né­ho bytu. Moja rada na záver bude tro­chu netech­no­lo­gic­ká a pro­ti prú­du dneš­né­ho remo­te & on-line tren­du v pra­cov­nom pro­stre­dí.

Hľa­daj­te si vzo­ry. Učte sa a nasá­vaj­te od ľudí oko­lo vás. Nie pre­to, aby ste ich kopí­ro­va­li, ale aby vás inšpi­ro­va­li na vašej vlast­nej ces­te. Lep­ší a skú­se­nej­ší kole­ga v tvo­jom tíme nie je kon­ku­ren­cia, ale výhra v loté­rii.

(Zdroj: Ali­ter Tech­no­lo­gies, PR člá­nok)