IT: Slovenské firmy sa najviac obávajú phishingu a ransomvéru

Väč­ši­na slo­ven­ských orga­ni­zá­cií pova­žu­je za naj­väč­ší prob­lém v kyber­ne­tic­kom pries­to­re počas najb­liž­ších 12 mesia­cov phis­hin­go­vé úto­ky. Oko­lo 46 % res­pon­den­tov sa tiež obá­va úto­ku ran­som­vé­rom. Vyplý­va to z pries­ku­mu spo­loč­nos­tí Flo­wmon, Kemp Com­pa­ny, Synap­sa Networks, Sec­Tec a Qubit Secu­ri­ty.

Do pries­ku­mu sa zapo­ji­lo viac než 100 res­pon­den­tov z via­ce­rých odvet­ví eko­no­mi­ky i verej­nej sprá­vy. Pri kon­krét­nych rizi­kách, kto­ré vyvo­lá­va­jú oba­vy firiem, pri­tom doš­lo opro­ti vla­ňajš­ku k zme­nám. Vla­ni ozna­či­lo ran­som­vér za najak­tu­ál­nej­šiu hroz­bu 19 % firiem a phis­hing zhru­ba 30 % res­pon­den­tov.

Ako vysvet­li­li spo­loč­nos­ti, phis­hing ako for­mu sociál­ne­ho inži­nier­stva zvyk­nú útoč­ní­ci čas­to využí­vať na roz­ší­re­nie škod­li­vé­ho kódu slú­žia­ce­ho na vydie­ra­nie, čiže prá­ve ran­som­vé­ru. S jeho pomo­cou sa násled­ne sna­žia zablo­ko­vať obe­tiam prí­stup k dátam, pri­čom za ich opä­tov­né sprí­stup­ne­nie a prí­pad­ne aj nezve­rej­ne­nie žia­da­jú výkup­né.

„V súla­de s ras­tú­ci­mi oba­va­mi o únik či stra­tu dát, o odsta­ve­nie ale­bo obme­dze­nie dostup­nos­ti slu­žieb či o poško­de­nie repu­tá­cie, mie­ni väč­ši­na slo­ven­ských orga­ni­zá­cií výdav­ky na infor­mač­nú a kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť navý­šiť,” oko­men­to­va­li auto­ri pries­ku­mu a vyčís­li­li, že nece­lá polo­vi­ca (47 %) firiem chce roz­po­čet zvý­šiť do desať per­cent a vyše štvr­ti­na (27 %) viac ako o desa­ti­nu. Pokles pred­po­kla­da­jú iba šty­ri per­cen­tá res­pon­den­tov a stag­ná­ciu 22 %.

Fir­my chcú zvý­šiť inves­tí­cie naj­mä do tech­no­ló­gií na ochra­nu pred úni­kom dát, na manaž­ment bez­peč­nost­ných uda­los­tí a na zabez­pe­če­nie clou­do­vých slu­žieb. „Kaž­dé z tých­to rie­še­ní chce zaviesť vyše päti­na res­pon­den­tov,” spres­ni­li auto­ri pries­ku­mu.

Men­ší záu­jem je naprí­klad o nástro­je pre odha­ľo­va­nie kyber­ne­tic­kých hro­zieb v sie­ťach a pre auto­ma­ti­zá­ciu čin­nos­tí a úko­nov súvi­sia­cich s bez­peč­nos­ťou.

Pries­kum tiež uká­zal, že tak­mer dve päti­ny slo­ven­ských firiem sa za posled­ný rok stret­lo s pod­vo­dom ale­bo phis­hin­gom, viac než päti­na zazna­me­na­la útok ran­som­vé­rom a tak­mer štvr­ti­na evi­du­je pokus o zne­uži­tie soft­vé­ro­vej ale­bo hard­vé­ro­vej zra­ni­teľ­nos­ti. K ďal­ším čas­tým kyber­ne­tic­kým inci­den­tom pat­ri­li poku­sy o odsta­ve­nie služ­by a sna­hy o neo­práv­ne­né zís­ka­nie dát. (TASR)