HOAX: Mobilná technológia 5G nemá nič spoločné s novým koronavírusom

Na inter­ne­te a slo­ven­ských sociál­nych sie­ťach sa od začiat­ku mar­ca 2020 obja­vu­jú neprav­di­vé kon­špi­rač­né teórie, kto­ré zdie­ľa­li tisí­ce ľudí. Pod­ľa nich má mobil­ná tech­no­ló­gia 5G pris­pie­vať k šíre­niu nové­ho koro­na­ví­ru­su. TASR upo­zor­ňu­je na dez­in­for­má­cie v spo­lu­prá­ci s tla­čo­vou agen­tú­rou AFP.

Hlav­ný den­ník zdie­ľal 2. mar­ca 2020 člá­nok s titul­kom „Zvlášt­ne súvis­los­ti medzi koro­na­ví­ru­som a 5G sie­ťou”, v kto­rom dáva do súvis­los­ti nový koro­na­ví­rus a ocho­re­nie COVID-19 s tým, že Wu-chan, kde sa vírus prvý­krát obja­vil, bol jed­ným z miest, kde mala Čína tes­to­vať 5G sieť novej gene­rá­cie.

Člá­nok vychá­dza z tex­tu na The Fre­e­dom Artic­les, strán­ky v anglič­ti­ne, kto­rá samú seba nazý­va „alter­na­tív­nym médi­om” a ponú­ka „nezá­vis­lé spra­vo­daj­stvo”. Prís­pe­vok na Hlav­nom den­ní­ku sa tiež odvo­lá­va na „štú­diu” kon­špi­rá­to­rov Mar­ka Ste­e­la a Bar­rie­ho Tro­we­ra, kto­rí sú občian­sky­mi akti­vis­ta­mi pro­ti zavá­dza­niu 5G v Spo­je­nom krá­ľov­stve.

Tro­wer sám seba ozna­ču­je za brit­ské­ho mik­ro­vln­né­ho zbra­ňo­vé­ho exper­ta na dôchod­ku a tech­no­ló­giu 5G pod­ľa neho tes­to­val Soviet­sky zväz prvý­krát v 70. rokoch minu­lé­ho sto­ro­čia. Ste­e­le sa zvi­di­teľ­nil tým, že vo svo­jom anglic­kom mes­te Gates­he­ad vie­dol kam­paň pro­ti osá­dza­niu vysie­la­čov mobil­ných sie­tí 5G, pre­to­že mali pod­ľa neho spô­so­bo­vať krvá­ca­nie z nosa či spon­tán­ne potra­ty.

Od Hlav­né­ho den­ní­ka sko­pí­ro­va­li člá­nok strán­ka Infovojna.sk a por­tál Extra plus. Samot­ný text člán­ku či obdob­né tvr­de­nia o tom, ako tech­no­ló­gia 5G spô­so­bu­je náka­zu ocho­re­nia COVID-19 ale­bo k nej pris­pie­va, boli zdie­ľa­né aj voľ­ne na Face­bo­oku.

Tech­no­ló­gia 5G je ďal­šou gene­rá­ci­ou bez­drô­to­vých mobil­ných sie­tí, kto­rá fun­gu­je pro­stred­níc­tvom nových rádi­ových frek­ven­cií. Oča­ká­va sa, že vďa­ka rých­lej­šie­mu pri­po­je­niu a šír­ke pás­ma, než aké má tech­no­ló­gia 4G, umož­ní väč­šie pou­ží­va­nie inter­ne­tu vrá­ta­ne pri­po­je­ných domá­cich spot­re­bi­čov, auto­nóm­nych auto­mo­bi­lov či auto­ma­ti­zo­va­ných továr­ní.

Juž­ná Kórea bola v aprí­li 2019 prvou kra­ji­nou, kto­rá spus­ti­la komerč­nú 5G sieť. Kon­com októb­ra 2019 Čína ofi­ciál­ne spus­ti­la komerč­nú pre­vádz­ku 5G sie­te v 50 mes­tách vrá­ta­ne Wu-cha­nu.

Koro­na­ví­rus, kto­rý spô­so­bu­je ocho­re­nie COVID-19, sa však neza­čal šíriť v Juž­nej Kórei, kto­rá ako prvá spus­ti­la 5G sieť. Okrem toho sa vírus šíri aj v mno­hých kra­ji­nách, kto­ré ešte nein­šta­lo­va­li sie­te 5G, naprí­klad v Malaj­zii, Irá­ne, Fran­cúz­sku, Sin­ga­pu­re ale­bo Nigé­rii.

Odbor­ní­ci a medi­cín­ski exper­ti pre AFP potvr­di­li, že tech­no­ló­gia 5G nemá žiad­nu spo­ji­tosť s vypuk­nu­tím a šíre­ním víru­so­vých ocho­re­ní.

Fabien Heli­ot, výskum­ný pra­cov­ník Uni­ver­zi­ty v Sur­rey, kto­rý sa špe­cia­li­zu­je na vply­vy elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho žia­re­nia v bez­drô­to­vej komu­ni­ká­cii, vysvet­lil: „5G, rov­na­ko ako pred­chá­dza­jú­ce gene­rá­cie mobil­ných komu­ni­kač­ných sys­té­mov, je tech­no­ló­gia na báze RF (rádi­o­frek­ven­cií), kto­rá využí­va elek­tro­mag­ne­tic­ké vlny na pre­nos infor­má­cií; elek­tro­mag­ne­tic­ké vlny sú samy o sebe neioni­zu­jú­cim žia­re­ním.” Ďalej uvie­dol, že žia­re­nie 5G nie je ani zďa­le­ka také sil­né ako žia­re­nie pri CT ale­bo rön­tge­ne, kto­ré sa bež­ne pou­ží­va­jú v medi­cí­ne.

Pro­fe­sor Mal­colm Sper­rin, ria­di­teľ Ústa­vu lekár­skej fyzi­ky a kli­nic­ké­ho inži­nier­stva z uni­ver­zit­ných nemoc­níc v Oxfor­de, pre AFP pove­dal, že medzi pou­ži­tím frek­ven­cií 5G a víru­som COVID-19 ale­bo iným bio­lo­gic­kým víru­som ale­bo bak­té­ri­ou neexis­tu­je žiad­ne roz­um­né spo­je­nie. „Pred­po­kla­da­ná kore­lá­cia medzi 5G a vývo­jom náka­zy COVID-19 v Číne odha­ľu­je úpl­né nepo­cho­pe­nie roz­die­lu medzi kau­za­li­tou a náhod­nou zho­dou okol­nos­tí,” pove­dal Sper­rin.

Inter­ne­to­vá strán­ka Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie (WHO) uvá­dza, že „za posled­né dve desať­ro­čia sa vyko­na­lo veľ­ké množ­stvo štú­dií s cie­ľom posú­diť, či mobil­né tele­fó­ny pred­sta­vu­jú poten­ciál­ne rizi­ko pre verej­né zdra­vie. Dodnes sa nezis­ti­li žiad­ne nepriaz­ni­vé účin­ky na zdra­vie spô­so­be­né pou­ží­va­ním mobil­ných tele­fó­nov”.

Zdroj:tasr