Hacker ukradol päť libier a dostal deväť mesiacov väzenia

Nie všet­ky hac­ker­ské poku­sy kon­čia ako vo fil­moch, kde počí­ta­čo­vý expert po jed­nom úspeš­nom záťa­hu popí­ja spo­koj­ne cuba lib­re na plá­ži v Kari­bi­ku. Vedel by o tom roz­prá­vať Anwar Bot­son z Lon­dý­na.

Ten sa v roku 2016 pokú­šal nabú­rať do brit­skej loté­ri­ovej spo­loč­nos­ti Came­lot. Aj sa mu poda­ri­lo vyro­biť malý prog­ram, kto­rý mal tune­lo­vať hráčs­ke kon­tá a násled­ne pre­sú­vať penia­ze na svoj účet. Spo­lu s ďal­ší­mi dvo­mi kom­plic­mi sa im poda­ri­lo vyzbie­rať 13 libier, z toho Bot­so­no­vi išlo päť. Za to si teraz odse­dí deväť mesia­cov na tvrdo vo väze­ní. Roz­ho­dol o tom brit­ský súd v Sout­hwar­ku.

Bot­son sa sna­žil najprv dostať k osob­ným úda­jom onli­ne hrá­čov brit­skej národ­nej loté­ri­ovej spo­loč­nos­ti Came­lot, nie­čo ako slo­ven­ský Tipos. Bot­son v roku 2016 vytvo­ril HTTP bot, teda robo­ta, kto­rý mu posie­lal pri­hla­so­va­cie úda­je jed­not­li­vých hrá­čov. Násled­ne sa chcel pri­hlá­siť do ich kont a pre­sú­vať penia­ze inam.

Pod­ľa vyjad­re­ní spo­loč­nos­ti Came­lot zhru­ba 25 000 kont z cel­ko­vé­ho počtu 9,5 mili­ó­na bolo kom­pro­mi­to­va­ných. Keď­že však zazna­me­na­li podoz­ri­vo veľa rôz­nych pri­hla­so­va­ní z rov­na­kej IP adre­sy, veľ­mi rých­lo odha­li­li vir­tu­ál­ne­ho vla­ma­ča.

Prí­pa­du sa vte­dy uja­la brit­ská Národ­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra (NCA) a Bot­so­na rých­lo vypát­ra­la. Ten najprv všet­ko popie­ral a tvr­dil, že to jeho hack­li a celé to na neho nara­fi­či­li. Usved­či­la ho však komu­ni­ká­cie v počí­ta­či cez alias Rose­gold, kde sa doho­vá­ral s ďal­ší­mi dvo­mi kom­plic­mi, ako majú postu­po­vať pri logo­va­ní sa a pre­sú­va­ní peňa­zí.

Veľ­mi mu nepo­moh­lo ani to, že mal doma oble­če­nie, kto­ré sú kúpil cez inter­net na svo­ju pre­zýv­ku (alias) Rose­gold, kto­rú mal na doda­com lis­te.

„Hoci sa spô­so­be­ná ško­da môže zdať zaned­ba­teľ­ná, nik si nesmie čo i len pomys­lieť, že kyber­ne­tic­ké zlo­či­ny môžu byť bez­trest­né,“ kon­šta­to­val vedú­ci vyšet­ro­va­teľ Andrew Shor­rock z Národ­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry.

Bot­son sa nako­niec pri­znal a uzna­li ho z vin­né­ho z pod­vo­du a neo­práv­ne­né­ho prí­stu­pu k cudzím infor­mač­ným sys­té­mom.