Firmy pre koronavírus nahradzujú zamestnancov umelou inteligenciou

Pop­red­né sve­to­vé sociál­ne médiá You­Tu­be, Face­bo­ok a Twit­ter v pon­de­lok upo­zor­ni­li svo­jich pou­ží­va­te­ľov, že súlad zve­rej­ňo­va­né­ho obsa­hu s ich pra­vid­la­mi a regu­lá­cia­mi bude v zvý­še­nej mie­re kon­tro­lo­vať ume­lá inte­li­gen­cia, čo môže mať za dôsle­dok neopod­stat­ne­né maza­nie obsa­hu. Spo­loč­nos­ti musia totiž v súvis­los­ti so šíre­ním nové­ho dru­hu koro­na­ví­ru­su vypráz­dňo­vať kan­ce­lá­rie a posie­lať zamest­nan­cov domov, píše agen­tú­ra Reuters.

Spo­loč­nosť Goog­le na svo­jom blo­gu uvied­la, že v sna­he zre­du­ko­vať mie­ru prí­tom­nos­ti zamest­nan­cov na pra­co­vis­ku sa You­Tu­be a ostat­né diví­zie budú viac spo­lie­hať na ume­lú inte­li­gen­ciu, pri­čom prob­le­ma­tic­ký obsah budú mazať jej auto­ma­ti­zo­va­né nástro­je. Goog­le v tej­to súvis­los­ti zdô­raz­nil, že dané prog­ra­my nie sú vždy tak spo­ľah­li­vé ako ľudia, čo môže viesť k chy­bám.

Neskôr sa pri­da­la aj spo­loč­nosť Face­bo­ok, kto­rá uvied­la, že sa ten­to týž­deň bude viac spo­lie­hať na služ­by exter­ných spo­lu­pra­cov­ní­kov, aby moh­la na neur­či­to poslať svo­jich kon­tro­ló­rov obsa­hu na pla­te­nú dovo­len­ku.

Prá­ve táto spo­loč­nosť si minu­lý týž­deň vyslú­ži­la vlnu vere­nej kri­ti­ky po tom, ako požia­da­la svo­jich kon­tro­ló­rov, aby priš­li do prá­ce aj napriek mož­né­mu rizi­ku, keď­že nemá bez­peč­ný soft­vér, kto­rý by im umož­nil pra­co­vať na diaľ­ku. Auto­ma­ti­zo­va­ný soft­vér, kto­rý ana­ly­zu­je mate­riál na zákla­de minu­lých naru­še­ní, má pod­ľa spo­loč­nos­ti svo­je limi­ty.

K podob­ným opat­re­niam sa pri­hlá­sil aj Twit­ter. Spo­loč­nosť však odmie­ta posu­dzo­va­nie obsa­hu výhrad­ne na zákla­de vyhod­no­te­nia ume­lej inte­li­gen­cie v oba­vách z jej nepres­nos­ti.

Ako pri­po­mí­na Reuters, kor­po­rá­cie a fir­my na celom sve­te žia­da­jú svo­jich zamest­nan­cov, aby v prí­pa­de mož­nos­ti pra­co­va­li z domu s cie­ľom zasta­viť pan­dé­miu poten­ciál­ne smr­tia­ce­ho víru­su SARS-CoV‑2.

Zdroj:Tasr