Facebook začne na Slovensku externe overovať príspevky

Pochyb­né weby kon­špi­rá­to­rov, kto­rí vylie­čia rako­vi­nu v prie­be­hu pár minút to budú mať ťaž­šie. Aktu­ál­ne celo­sve­to­vo naj­pou­ží­va­nej­šia sociál­na sieť na sve­te ozná­mi­la spus­te­nie svoj­ho ove­ro­va­cie­ho prog­ra­mu na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­li­ke. S pomo­cou tla­čo­vej agen­tú­ry Agen­ce Fran­ce Pre­sse (AFP) začnú ove­ro­vať zve­rej­ňo­va­né fak­ty ešte pred par­la­ment­ný­mi voľ­ba­mi.

Ako­náh­le fact-chec­ker resp. kon­tro­lór prav­di­vos­ti vyhod­no­tí sprá­vu ako neprav­di­vú, Face­bo­ok ju síce nezma­že, ale začne ju zobra­zo­vať niž­šie na svo­jej „ste­ne.” Zobra­zí sa tak menej ľuďom, a teda by sa malo zní­žiť šíre­nie výmys­lov. Kon­tro­ló­ri nebu­dú posu­dzo­vať prís­pev­ky súkrom­ných osôb ani obsah súkrom­ných sku­pín. Tiež nebu­dú ove­ro­vať ani poli­ti­kov.

Až jeden člo­vek na celé Slo­ven­sko

Pod­ľa zástup­cu Face­bo­oku Guido Beulo­wa bude slo­ven­ský Face­bo­ok (3,2 mili­ó­na kont) ove­ro­vať jeden člo­vek. V sused­nom Čes­ku (4,6 mili­ó­na kont) to bude rov­na­ko jeden a v Poľ­sku (14 mil. kont) dva­ja ove­ro­va­te­lia. Pre momen­tál­nu situ­áciu je to pod­ľa Beulo­wa vraj dosta­toč­né.

Strán­ky a domé­ny, kto­ré budú opa­ko­va­ne pub­li­ko­vať neprav­di­vé sprá­vy, budú mať zní­že­nú mož­nosť ich šíre­nia a takis­to prí­du o schop­nosť zará­ba­nia na Face­bo­oku a inze­ro­va­nia.

Ak bude sprá­va ozna­če­ná ako neprav­di­vá, Face­bo­ok, podob­ne ako pri prís­pev­koch s násil­ným obsa­hom, upo­zor­ní uží­va­te­ľov, kto­rý ten­to prís­pe­vok uvi­dia, že táto sprá­va bola ozna­če­ná ako neprav­di­vá.

Ako ďalej uvie­dol Guido Beulow, tak boj s neprav­di­vý­mi sprá­va­mi berú ako váž­ny závä­zok. „Stá­le pra­cu­je­me na nových spô­so­boch, ako zabrá­niť šíre­niu dez­in­for­má­cií. AFP je kľú­čo­vým par­tne­rom Face­bo­oku, kto­rý ove­ru­je obsah v spo­lu­prá­ci so svo­ji­mi novi­nár­mi v teré­ne po celom sve­te,“ dodal Bue­low, kto­rý pôso­bá ako mana­žér stra­te­gic­ké­ho vývo­ja pre Euró­pu, Blíz­ky východ a Afri­ku (EMEA oblasť).

Pre AFP ide pod­ľa jej pred­sta­vi­teľ­ky o pre­stíž­ne spo­je­nec­tvo a ich podiel na boji pro­ti klam­stvám a dez­in­for­má­ciám. „Vďa­ka spo­lu­prá­ci s vyše 70 odbor­ný­mi novi­nár­mi z viac ako 30 kra­jín tvo­rí­me naj­väč­šiu sieť novi­ná­rov, kto­rá sa venu­je ove­ro­va­niu a demys­ti­fi­ká­cii neprav­di­vých onli­ne infor­má­cií,” kon­šta­to­va­la regi­onál­na ria­di­teľ­ka AFP Chris­ti­ne Buha­gia­ro­vá.

Mys­ti­fi­ká­to­ri môžu namie­tať hoaxo­vú pečiat­ku

Pod­ľa Face­bo­oku sa budú môcť vyda­va­te­lia, ale­bo šíri­te­lia neprav­di­vej sprá­vy voči ozna­če­niu ohra­diť a žia­dať nápra­vu. Admi­nis­trá­to­rom strá­nok totiž okam­ži­te prí­de sprá­va, že ich prís­pe­vok bol ozna­če­ný za hoax ale­bo iným spô­so­bom poru­šil pra­vid­lá Face­bo­oku. Autor môže opra­viť, ale­bo sa ohra­diť, no musí doká­zať svo­je tvr­de­nie, že teda nej­de o dez­in­for­má­ciu.

Face­bo­ok má aktu­ál­ne celo­sve­to­vo 2,5 miliar­dy aktív­nych uží­va­te­ľov z toho 1,59 miliar­dy využí­va túto sociál­nu sieť aspoň raz den­ne.