DDoS útokov bolo v 2. kvartáli o viac než tretinu menej ako vlani

Cel­ko­vý počet DDoS úto­kov bol v 2. kvar­tá­li toh­to roka medzi­roč­ne o 38,8 % niž­ší. Pokles bol aj v medzik­var­tál­nom porov­na­ní, a to o 6,5 %. Líd­rom s naj­väč­ším počtom takých­to úto­kov ostá­va­jú Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké, kým v prvej päť­ke sa po novom umiest­ni­li aj Poľ­sko či Bra­zí­lia. Vyplý­va to z ana­lý­zy kyber­bez­peč­nost­nej spo­loč­nos­ti Kas­per­sky. DDoS úto­ky sa vyzna­ču­jú tým, že spô­so­bu­jú čias­toč­né i úpl­né zne­funkč­ne­nie sie­ťo­vej či IT služ­by.

Situ­áciu s útok­mi také­ho­to typu v 2. kvar­tá­li roka hod­no­tia exper­ti ako rela­tív­ne pokoj­nú. „V prie­me­re sa počet DDoS úto­kov pohy­bo­val medzi 500 a 800 za deň. V naj­po­koj­nej­ší deň bolo zazna­me­na­ných iba 60 úto­kov a v najin­ten­zív­nej­ší deň bolo zazna­me­na­ných až 1164 úto­kov,” vyčís­li­li odbor­ní­ci.

Pod­ľa gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti pre východ­nú Euró­pu Miro­sla­va Koře­na môžu za tie­to čís­la čias­toč­ne aj práz­dni­ny a dovo­len­ky. „V 3. štvrť­ro­ku takis­to nevi­dí­me pred­po­kla­dy na prud­ký rast ale­bo pokles trhu v oblas­ti DDoS úto­kov. Trh bude aj naďa­lej veľ­mi závis­lý od mie­ry kryp­to­mien, kto­rá zostá­va dlho­do­bo sta­bil­ne vyso­ká,” pozna­me­nal.

Podiel USA na cel­ko­vom počte bol na úrov­ni 36 %, osta­li líd­rom už dru­hý štvrť­rok po sebe. Záro­veň v Číne, kto­rá sa pra­vi­del­ne umiest­ňo­va­la na prvom mies­te, zazna­me­na­li exper­ti pokles DDoS úto­kov a podiel tej­to kra­ji­ny sa zní­žil o 6,3 %. Na tre­ťom mies­te sa umiest­ni­lo Poľ­sko s podie­lom 6,3 % na cel­ko­vom počte úto­kov a štvr­tú prieč­ku obsa­di­la Bra­zí­lia s podie­lom šesť per­cent. Päť­ku uzav­re­la Kana­da s 5,2‑percentným podie­lom.

Odbor­ní­ci tiež ana­ly­zo­va­li, kto­ré kra­ji­ny majú tzv. boty a škod­li­vé ser­ve­ry úto­čia­ce na zaria­de­nia inter­ne­tu vecí s cie­ľom roz­ší­riť bot­ne­ty. Výsled­ky uka­zu­jú, že väč­ši­na zaria­de­ní, kto­ré úto­či­li, sa nachá­dza­la v Číne (31,8 %), dru­hé mies­to pat­rí USA (12,5 %) a tre­tie Nemec­ku (5,9 %).

Ako pre­ven­cia pred úspe­chom DDoS úto­kov môže slú­žiť naprí­klad zve­re­nie pre­vádz­ko­vých webo­vých slu­žieb do rúk odbor­ní­kom, pre­ve­ro­va­nie dohôd či pro­fe­si­onál­ne rie­še­nie na zabez­pe­če­nie. Pod­ľa exper­tov je tiež dôle­ži­té poznať dáto­vé toky a mať pri­pra­ve­ný aj plán B, teda reštrik­tív­nu obran­nú pozí­ciu. (TASR)