Čínski vojaci ukradli osobné údaje miliónov ľudí

V Spo­je­ných štá­toch obža­lo­va­li šty­roch hac­ke­rov – prí­sluš­ní­kov čín­skej armá­dy -, kto­rí sú podoz­ri­ví, že pred tro­mi rok­mi pod­nik­li kyber­ne­tic­ký útok na ame­ric­kú spo­loč­nosť Equ­ifax. Infor­mo­va­la o tom na svo­jej webo­vej strán­ke BBC s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie ame­ric­ké­ho minis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti.

K hac­ker­ské­mu úto­ku na Equ­ifax doš­lo v roku 2017 a pácha­te­lia pri ňom odcu­dzi­li osob­né úda­je desia­tok mili­ó­nov Ame­ri­ča­nov. Spo­loč­nosť Equ­ifax uvied­la, že hac­ke­ri k infor­má­ciám pri­stu­po­va­li od polo­vi­ce mája do kon­ca júla 2017, keď spo­loč­nosť zis­ti­la naru­še­nie sys­té­mu. Heke­ri sa do sys­té­mu dosta­li cez 34 ser­ve­rov v tak­mer 20 kra­ji­nách, aby skry­li svo­ju sku­toč­nú polo­hu. Útok sa cel­ko­vo dot­kol naj­me­nej 145 mili­ó­nov obča­nov Spo­je­ných štá­tov. Všet­ci obža­lo­va­ní sú dôs­toj­ník­mi čín­skej armá­dy.

Spo­loč­nosť Equ­ifax pra­cu­je v USA ako regis­ter dlž­ní­kov, kto­rý posky­tu­je odhad úve­ro­vých rizík u jed­not­liv­cov. Spo­loč­nosť spra­vu­je úda­je pri­bliž­ne 400 mili­ó­nov osôb a je v USA naj­väč­šou svoj­ho dru­hu. Equ­ifax síd­li v Atlan­te v ame­ric­kom štá­te Geor­gia a bola zalo­že­ná v roku 1899.

Gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Equ­ifax Mark Begr vo vyhlá­se­ní uvie­dol, že spo­loč­nosť je za fede­rál­ne vyšet­ro­va­nie vďač­ná.

„Je upo­ko­ju­jú­ce, že naše fede­rál­ne orgá­ny čin­né v trest­nom kona­ní zaob­chá­dza­jú s počí­ta­čo­vou trest­nou čin­nos­ťou – naj­mä s trest­nou čin­nos­ťou spon­zo­ro­va­nou štá­tom – so závaž­nos­ťou, kto­rú si zaslú­žia,” uvie­dol ria­di­teľ.

Zdroj:TASR, BBC