Čína zakazuje neoznačené deepfake videá. Inšpiráciu našli v USA

Čína pred­sta­vi­la prí­sne pra­vid­lá pre obra­zo­vý a zvu­ko­vý obsah na inter­ne­te. Týka sa naj­mä zve­rej­ňo­va­nia a dis­tri­bú­cie faloš­ných správ, vytvo­re­ných pomo­cou ume­lej inte­li­gen­cie a vir­tu­ál­nej rea­li­ty. Tie­to tech­no­ló­gie sa naj­viac využí­va­jú pri tvor­be deep­fa­ke videí.

Regu­lá­to­ri poža­du­jú za poru­še­nie pra­vi­diel tvr­dé tres­ty. Kaž­dé pou­ži­tie ume­lej inte­li­gen­cie ale­bo vir­tu­ál­nej rea­li­ty musí byť po novom ozna­če­né zre­teľ­ným spô­so­bom. V opač­nom prí­pa­de sa tvor­ca dopus­tí trest­né­ho činu, uvied­la čín­ska sprá­va kyber­ne­tic­ké­ho pries­to­ru (CAC).

Sprá­va záro­evň zdô­raz­ňu­je poten­ciál­ne nebez­pe­čen­stvo spô­so­be­né deep­fa­ke vide­a­mi, kde ume­lá inte­li­gen­cia pomá­ha tvo­riť rea­lis­tic­ké posta­vy a klásť im do úst slo­vá, kto­ré nikdy nepo­ve­da­li. Pod­ľa CAC môžu videá „ohro­ziť národ­nú bez­peč­nosť, naru­šiť sociál­nu sta­bi­li­tu, naru­šiť sociál­ny poria­dok a poru­šiť legi­tím­ne prá­va a záuj­my ostat­ných,“ uvá­dza­jú v sprá­ve.

Nové pra­vid­lá nado­bú­da­jú účin­nosť od nové­ho roka a nad­vä­zu­jú na nedáv­ne ame­ric­ké pred­pi­sy urče­né na boj pro­ti deep­fa­ke vide­ám. Minu­lý mesiac sa Kali­for­nia sta­la prvým štá­tom v USA, kto­rý kri­mi­na­li­zo­val využi­tie deep­fa­ke videí pri poli­tic­kej pro­pa­gá­cií ale­bo v rekla­me. Kali­forn­ský zákon však vylu­ču­je médiá, paró­diu a sati­ru a jeho plat­nosť skon­čí v roku 2023.

Deep­fa­ke je tren­dom aj na Slo­ven­sku

Rea­lis­tic­ké videá so slo­ven­ský­mi a čes­ký­mi osob­nos­ťa­mi sa na inter­ne­te vysky­tu­jú čoraz viac. Nedáv­no naprí­klad tele­ví­zia HBO zve­rej­ni­la deep­fa­ke video s čes­kým pre­zi­den­tom Milo­šom Zema­nom, kde vyzý­va k ochra­ne novi­ná­rov. Sám je pri­tom zná­my svo­ji­mi tvr­de­nia­mi o tom, že by sa mali lik­vi­do­vať.

 

Medzi pro­fe­si­onál­nych tvor­cov deep­fa­ke videí pat­rí aj Slo­vák s kaná­lom Ctrl Shift Face. Sústre­ďu­je sa však na zábav­né videá, kde fil­mo­vým her­com mení tvá­re pri sláv­nych scé­nach.