Chystáte sa do USA? Pozor na to, čo robíte na internete

Slo­vá­ci, kto­rí už nav­ští­vi­li Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké vedia, že imig­rač­ná vstup­ná kon­tro­la, špe­ciál­ne poho­vor s imig­rač­ným úrad­ní­kom, nemu­sí byť úpl­ne najp­rí­jem­nej­ší. USA si svo­je hra­ni­ce ostro chrá­nia a tak sú aj kon­tro­ly, pre­važ­ne prvo­náv­štev­ní­kov, prí­snej­šie. S tým tiež súvi­sí sprá­va­nie sa ľudí na inter­ne­te a pocit faloš­nej ano­ny­mi­ty, kto­rú im inter­net dáva. Bez­peč­nost­ní odbor­ní­ci z Ali­ter Tech­no­lo­gies pre­to odpo­rú­ča­jú, aby ste nepod­ľah­li tomu­to mýtu, kto­rý vám v nie­kto­rých prí­pa­doch môže zabez­pe­čiť zákaz vstu­pu do USA.

Pra­vi­del­ne sa stre­tá­va­me s prí­pad­mi, kedy náv­štev­ní­ka USA imig­rač­ná kon­tro­la oto­čí pri vstu­pe a vypre­va­dí na najb­liž­ší spia­toč­ný let do Euró­py, prí­pad­ne má prob­lé­my už pri vyba­vo­va­ní víz ale­bo pria­mo pri poho­vo­re s imig­rač­ným úrad­ní­kom. Jeden z dôvo­dov, pre­čo sa tak deje, je prá­ve to, čo robí­me na inter­ne­te,” vysvet­ľu­je odbor­ník na kyber­bez­peč­nosť spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies Vla­di­mír Paleč­ka a dodá­va: “Môžu to byť nevhod­né foto­gra­fie, kto­ré nahrá­me na Goog­le či Face­bo­ok. Úra­dom však môžu byť v prí­pa­de vyžia­da­nia sprí­stup­ne­né aj čas­ti komu­ni­ká­cie či celá his­tó­ria náš­ho účtu, pri­čom uží­va­teľ vôbec netu­ší, že tými­to dáta­mi dis­po­nu­jú silo­vé zlož­ky USA a môžu byť pri poby­te na ich úze­mí pou­ži­té pro­ti uží­va­te­ľo­vi.

V USA pod­ni­ká viac než päť tisíc tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, kto­ré mali na zákla­de tzv. “EU-US Pri­va­cy Shield” povin­nosť legál­ne sprí­stup­niť dáta svo­jich uží­va­te­ľov. Umož­ňu­jú to, resp. umož­ňo­va­li to rôz­ne fede­rál­ne pred­pi­sy ako naprí­klad FISA (Fore­ign Intel­li­gen­ce Sur­ve­il­lan­ce Act), kto­ré umož­ňu­jú, resp. umož­ňo­va­li prí­stup ame­ric­kých orgá­nov (CIA, NSA a ďal­šie) k úda­jom ame­ric­kých posky­to­va­te­ľov elek­tro­nic­kých slu­žieb, a to vrá­ta­ne meta­dát a obsa­hu elek­tro­nic­kej komu­ni­ká­cie uží­va­te­ľov z Euró­py. 

EU-US Pri­va­cy Shield už nepla­tí, tok dát do USA sa však úpl­ne neza­sta­vil

V júli 2020 roz­ho­dol Súd­ny dvor Európ­skej únie o roz­po­re toh­to mecha­niz­mu so smer­ni­cou na ochra­nu osob­ných úda­jov (dnes GDPR) a “EU-US Pri­va­cy Shield” zru­šil. Aj napriek tomu sa tok dát z EÚ do USA úpl­ne neza­sta­vil. Európ­sky súd vo svo­jom uzne­se­ní pou­ká­zal pre­dov­šet­kým na dlho­do­bé nepl­ne­nie požia­da­viek vyplý­va­jú­cich zo vzá­jom­ných dohôd, pri­čom sa odvo­lal na via­ce­ré výsled­ky reví­zie ochra­ny osob­ných úda­jov v Pri­va­cy Shield vyko­na­né európ­sky­mi inšti­tú­cia­mi, ako aj na kau­zu Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca.

Dôvo­dom pre zru­še­nie “EU-US Pri­va­cy Shield” bola tiež oba­va, že po pre­no­se úda­jov do USA by sa k tým­to dátam moh­li dostať ame­ric­ké bez­peč­nost­né zlož­ky, čím by doš­lo k poru­še­niu základ­ných práv garan­to­va­ných Char­tou základ­ných práv EÚ. “Pri písa­ní sta­tu­sov či cha­to­va­ní s pria­teľ­mi tre­ba pre­to mys­lieť aj na to, čo do dis­ku­sie uží­va­teľ píše, aby sa mu nesta­lo, že prá­ve z dôvo­du napr. nená­vist­ných komen­tá­rov a prís­pev­kov mu nebol zamiet­nu­tý vstup do USA, či aby nebol práv­ne pos­ti­ho­va­ný počas poby­tu v USA, i keď pod­ľa Európ­skej únie by tie­to dáta nema­li byť posky­to­va­né,” vysvet­ľu­je Vla­di­mír Paleč­ka a dodá­va: “Pre­vádz­ko­va­te­ľom, kto­rí potre­bu­jú pre­ná­šať dáta do USA, sa však spo­mí­na­ným roz­hod­nu­tím Súd­ne­ho dvo­ra EÚ čin­nosť úpl­ne neza­ka­zu­je. Pre­nos bude naďa­lej mož­ný v prí­pa­de, naprí­klad ak prí­jem­ca osob­ných úda­jov indi­vi­du­ál­ne poskyt­ne pri­me­ra­né záru­ky ochra­ny.

Pozn.: 

Zru­še­nie EU-US Pri­va­cy Shield je výsled­kom päť­roč­né­ho spo­ru rakús­ke­ho obča­na Maxa Sch­rem­sa so spo­loč­nos­ťou Face­bo­ok, kto­rej írska dcé­ra pre­ná­ša úda­je do USA. Súd­ny dvor EÚ na zákla­de sťaž­nos­ti pána Sch­rem­sa už v októb­ri 2015 zru­šil skôr plat­né Roz­hod­nu­tie o pri­me­ra­nos­ti ochra­ny posky­to­va­nej zása­da­mi „bez­peč­né­ho prí­sta­vu“. O päť rokov neskôr bol opäť na zákla­de sťaž­nos­ti pána Sch­rem­sa zru­še­ný aj EU‑U.S. Pri­va­cy Shield.