Apple na mapách zobrazuje Krym ako súčasť Ruska

Fir­ma App­le zača­la zobra­zo­vať na mapách a v apli­ká­cii Poča­sie Krym ako súčasť Rus­ka, infor­mu­je o tom agen­tú­ra Reuters. App­le tým vyho­vel rus­kým poli­ti­kom, kto­rí poža­do­va­li, aby bol polo­strov ozna­čo­va­ný ako Rus­ko. Toto ozna­če­nie však fun­gu­je iba v samot­nej Rus­kej fede­rá­cii.

Keď novi­ná­ri z Reuters, kto­rí sa nachá­dza­jú momen­tál­ne v Mos­kve, napí­sa­li do apli­ká­cie mapy a poča­sie názov krym­skej pro­vin­cie Sim­fe­ro­pol, spo­loč­nosť App­le ju zobra­zi­la ako „Sim­fe­ro­pol, Krym, Rus­ko“. Avšak pou­ží­va­te­lia kde­koľ­vek inde, vrá­ta­ne samot­né­ho Kry­mu, však uvi­dia zobra­ze­né mies­ta na Kry­me bez uve­de­nia kra­ji­ny, do kto­rej pat­ria. Teda ani Rus­ko, ani Ukra­ji­na.

Minis­ter zahra­nič­ných vecí Ukra­ji­ny, Vadym Prys­tai­ko, na to ostro rea­go­val sta­tu­som Twit­te­ri. „Vysvet­li­me si to tak, aby ste roz­ume­li. Pred­stav­te si App­le, že pla­če­te nad tým, že naj­väč­ší nepria­teľ vám ukra­dol vaše dizaj­ny, nápa­dy, roky prá­ce a kus srd­ca. A potom sa obja­ví neja­ký igno­rant, kto­ré­ho vôbec netrá­pi vaša bolesť. Tak­to sa cíti­me, keď nazý­va­te Krym rus­kou zemou,” uvie­dol minis­ter Prys­tai­ko.

Rus­ko potvr­di­lo, že vedú­ci Výbo­ru pre bez­peč­nosť a boj pro­ti korup­cii Vasi­ly Pis­ka­ry­ov sa stre­tol so zástup­com spo­loč­nos­ti App­le. Pis­ka­ry­ov záro­veň kon­šta­to­val, že App­le spl­nil svo­je povin­nos­ti a zosú­la­dil prog­ra­my na svo­jich zaria­de­niach s požia­dav­ka­mi rus­ké­ho prá­va.

Zdroj:Reuters