Ako oklamať Google. Umelec poľahky vyrobil virtuálne dopravné zápchy

Nemec­ký ume­lec Simon Wec­kert pre­ka­bá­til tech­no­lo­gic­ký gigant Goog­le, kde pra­cu­jú tisí­ce inži­nie­rov.

Wec­kert totiž zadal do navi­gá­cie v 99 tele­fó­noch rov­na­kú tra­su a násled­ne ju pre­šiel. Tak­to sa mu v uli­ciach Ber­lí­na poda­rilo vytvo­riť vir­tu­ál­ne záp­chy, kto­ré by muse­li autá v reál­nom sve­te obchá­dzať.

Tele­fó­ny, kto­ré Simon nalo­žil na malý čer­ve­ný vozík, hlá­si­li spo­loč­nos­ti Goog­le svo­ju polo­hu. Pri tak veľ­kom počte tele­fó­nov so zapnu­tou navi­gá­ci­ou algo­rit­mus vyhod­no­til, že v uli­ci sa nachá­dza pri­ve­ľa vozi­diel a tvo­ria doprav­nú záp­chu. V sku­toč­nos­ti sa po uli­ci pre­chá­dzal len Simon. Vir­tu­ál­nu záp­chu vytvo­ril aj pred síd­lom spo­loč­nos­ti Goog­le.

Na svo­jej strán­ke ume­lec vyhlá­sil, že chcel „spô­so­biť zme­ny vo fyzic­kom sve­te pomo­cou digi­tál­nych pros­tried­kov.”

Vďa­ka tej­to akti­vi­te je mož­né zme­niť far­bu zele­nej uli­ce na čer­ve­nú uli­cu, kto­rá má vplyv na fyzic­ký svet tým, že navi­gu­je autá na inej tra­se, aby nedoš­lo k uviaz­nu­tiu v pre­máv­ke,“ napí­sal.

Rov­na­ko uvie­dol, že sa zau­jí­ma o kaž­do­den­né pou­ží­va­nie tech­no­ló­gie vo všet­kých aspek­toch živo­ta v mes­tách, vrá­ta­ne navi­gá­cie, uby­to­va­nia, ran­de­nia, dopra­vy a donáš­ky potra­vín.

„Mapo­vá služ­ba Goog­le zásad­ne zme­ni­la naše chá­pa­nie toho, čo je mapa, ako inte­ra­gu­je­me s mapa­mi, ich tech­no­lo­gic­ké obme­dze­nia a ako vyze­ra­jú este­tic­ky. Všet­ky naše apli­ká­cie fun­gu­jú pro­stred­níc­tvom roz­hra­ní s Mapa­mi Goog­le a vytvá­ra­jú nové for­my digi­tál­ne­ho kapi­ta­liz­mu a komo­di­fi­ká­cie,“ cito­val antro­po­ló­ga Morit­za Ahler­ta.

Goog­le oce­nil kre­a­ti­vi­tu. Ces­to­va­nie s vozí­kom zatiaľ neroz­lí­ši­li.

Hovor­ca spo­loč­nos­ti Goog­le vôbec nebol v roz­pa­koch z pre­lo­me­nia algo­rit­mu. Uvie­dol, že fir­ma bola ohro­me­ná Wec­ker­to­vou kre­a­ti­vi­tou.

Či už pro­stred­níc­tvom auto­mo­bi­lu, vozí­ka ale­bo ťavy, sme radi, keď vidí­me kre­a­tív­ne využi­tie Máp Goog­le, pre­to­že nám to pomá­ha zlep­šo­vať fun­go­va­nie apli­ká­cie,“ uvie­dol hovor­ca.

Goog­le ďalej objas­nil ako fun­gu­je vizu­ali­zá­cia pre­máv­ky v ich apli­ká­ciach. „Úda­je o pre­máv­ke v mapách Goog­le sa neus­tá­le obno­vu­jú vďa­ka infor­má­ciám z rôz­nych zdro­jov vrá­ta­ne ano­ny­mi­zo­va­ných úda­jov od ľudí, kto­rí majú zapnu­té služ­by určo­va­nia polo­hy a prís­pev­kov od komu­ni­ty mapy Goog­le,“ dopl­nil hovor­ca.

„Zavied­li sme schop­nosť roz­li­šo­vať medzi auto­mo­bil­mi a moto­cy­kla­mi v nie­koľ­kých kra­ji­nách vrá­ta­ne Indie, Indo­né­zie a Egyp­ta. Ces­to­va­nie s vozí­kom sme zatiaľ neroz­lí­ši­li,” uzav­rel zástup­ca Goog­lu.