Ak ste na Vianoce dostali smart elektroniku, dajte si pozor na hackerov 

S naras­ta­jú­cou popu­la­ri­tou inte­li­gent­ných (smart) zaria­de­ní sa obja­vu­jú aj nové for­my hac­ker­ských úto­kov. Ostra­ži­tosť pre­to tre­ba zvý­šiť naj­mä po kúpe elek­tro­ni­ky, kto­rá využí­va pri­po­je­nie na inter­net. Zne­uži­té, naprí­klad na zber infor­má­cií a pries­kum pre sofis­ti­ko­va­nej­ší útok zalo­že­ný na cie­le­nom phis­hin­gu, môžu byť aj zaria­de­nia, ako smart chlad­nič­ky či kávo­va­ry, upo­zor­nil odbor­ník na kyber­bez­peč­nosť spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies Daniel Suchý. 

Daňou za nové fun­kcie zaria­de­ní a zvý­še­né pohod­lie sú nástra­hy v podo­be mož­ných úto­kov, a to neraz aj úpl­ne jed­no­du­chých. „Hac­ke­ri idú s dobou a úto­ky na smart zaria­de­nia nie sú novin­kou. Zazna­me­na­li sme prí­pa­dy, keď hac­ke­ri zaú­to­či­li na elek­tro­nic­ké pes­tún­ky a zábe­ry tisí­cov detí násled­ne zve­rej­ni­li na inter­ne­te. Využi­li pri­tom nedô­sled­nosť ľudí, kto­rí si na elek­tro­nic­kých pes­tún­kach necha­li pred­na­sta­ve­né hes­lá,” uvie­dol Suchý. „Zaria­de­nia môžu byť tiež zne­uži­té na ťaž­bu kryp­to­mien a expo­nen­ciál­ne zvy­šo­vať maji­te­ľo­vi účet za elek­tri­nu.” 

V prí­pa­de, ak ste si pod strom­če­kom našli elek­tro­ni­ku, kto­rá využí­va pri­po­je­nie na inter­net, ale­bo ste si ju sami zakú­pi­li, je potreb­né byť ostra­ži­tý a mys­lieť aj na jej zabez­pe­če­nie. Aj bež­ný smart tele­ví­zor môže mať integ­ro­va­nú kame­ru a mik­ro­fón. Suchý odpo­rú­ča, aby v prí­pa­de novej elek­tro­ni­ky, kto­rá sa pri­pá­ja na inter­net, v prvom rade maji­te­lia zme­ni­li prí­stu­po­vé hes­lá. Tie pred­na­sta­ve­né využí­va mno­ho zaria­de­ní a hac­ke­ri by ich moh­li ľah­ko zís­kať. Potreb­né je tiež nain­šta­lo­vať si čo najak­tu­ál­nej­šiu ver­ziu soft­vé­ru, kto­rá obsa­hu­je všet­ky potreb­né bez­peč­nost­né zápla­ty. 

Dôle­ži­tým bez­peč­nost­ným prv­kom je aj samot­ná WiFi sieť, do kto­rej sa zaria­de­nia pri­pá­ja­jú. Aj v tom­to prí­pa­de je tre­ba mať čo naj­kva­lit­nej­šie hes­lo, aby sme ochrá­ni­li prvý vstup­ný bod v našej inte­li­gent­nej domác­nos­ti. Pokiaľ so zaria­de­ním nie ste spo­koj­ní a chce­te ho vrá­tiť ale­bo vyme­niť, je uži­toč­né tak­tiež mys­lieť na zabez­pe­če­nie svoj­ho súkro­mia. Pri vrá­te­ní ale­bo pre­da­ji smart elek­tro­ni­ky je tre­ba dané zaria­de­nie vždy vrá­tiť do tová­ren­ských nasta­ve­ní a pou­žiť špe­ciál­ny soft­vér, kto­rý pre­pí­še všet­ky naše cit­li­vé dáta, kto­rý­mi zaria­de­nie dis­po­nu­je. (TASR)