Civil IT

PREDCHÁDZAJÚCE
ĎALŠIE

Útoky hackerov môžu spôsobiť krach firiem. Slovenské spoločnosti napriek tomu kyberbezpečnosť podceňujú

Čoraz čas­tej­šie úto­ky hac­ke­rov neob­chá­dza­jú ani slo­ven­ské fir­my, tie pri­tom kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť pod­ce­ňu­jú, tvr­dí to odbor­ník na kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť Michal Srnec. Pod­ľa neho môže mať fir­ma aj pri niž­ších nákla­doch dosta­toč­né zabez­pe­če­nie IT sys­té­mov, dôle­ži­tá je edu­ká­cia zamest­nan­cov, pou­ží­va­nie aktu­ál­nych ver­zií…

Vojnu na Ukrajine môžu pomôcť vyhrať komunikačné systémy

Naj­väč­ší kon­flikt v Euró­pe od dru­hej sve­to­vej voj­ny uká­zal, že okrem kon­venč­ných zbra­ní zohrá­va­jú kľú­čo­vú rolu aj komu­ni­kač­né sys­té­my, a to naj­mä pri obra­ne štá­tu. Pod­ľa Pav­la Gáli­ka, odbor­ní­ka na vojen­ské IKT sys­té­my, môžu prá­ve oni roz­hod­núť o víťazs­tve jed­nej…

Defence IT

PREDCHÁDZAJÚCE
ĎALŠIE

Slováci vyvinuli unikátny mobilný monitorovací systém, pomáha riadiť vojsko či dohliadať na bezpečnosť na festivaloch

Mobil­né mies­to ria­de­nia (MMR) z diel­ne slo­ven­skej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies pre­pá­ja ope­rač­né cen­trum vele­nia a ria­de­nia s infor­má­cia­mi pria­mo z teré­nu, kto­ré zís­ka­va pro­stred­níc­tvom špe­ciál­nej vzdu­cho­lo­de či dro­nu. Sys­tém MMR môžu využí­vať okrem ozb­ro­je­ných a poli­caj­ných síl za úče­lom…

Slovenská technologická firma ponúka štátu kapacity na pomoc pred útokmi hackerov

„V súvis­los­ti s aktu­ál­nou bez­peč­nost­nou situ­áci­ou v regi­ó­ne a naras­ta­jú­ci­mi útok­mi na kri­tic­kú infra­štruk­tú­ru člen­ských kra­jín EÚ a NATO, ponú­ka­me štát­nej sprá­ve bez­od­plat­ne odbor­né a tech­nic­ké kapa­ci­ty pri ochra­ne kri­tic­kej infra­štruk­tú­ry štá­tu,” uvie­dol Ján Gruj­bár, gene­rál­ny ria­di­teľ Ali­ter Tech­no­lo­gies.   S požia­dav­ka­mi o pomoc sa môže štát­na sprá­va…