GDPR

Ochra­na osob­ných úda­jov / GDPR

Ochra­na osob­ných úda­jov je v spo­loč­nos­ti W.R. MEDIA, s.r.o. (ďalej len „W.R. MEDIAale­bo „Pre­vádz­ko­va­teľ“) zabez­pe­če­ná v súla­de so záko­nom č. 18/2018 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov (ďalej aj len „GDPR) a v súlade s požia­dav­ka­mi Naria­de­nia Európske­ho par­la­men­tu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cúvaní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/46/ES (vše­obecné naria­de­nia o ochra­ne úda­jov).

Iden­ti­fi­kač­né úda­je Pre­vádz­ko­va­te­ľa sú nasle­du­jú­ce: W.R. MEDIA, s.r.o., so síd­lom Palá­ri­ko­va 21, 81104 Bra­ti­sla­va, Slo­ven­ská repub­li­ka, IČO: 52700721, zapí­sa­ná v Obchod­nom regis­tri Okresného súdu Bra­ti­sla­va I, oddiel: Sro, vlož­ka č. 141070/B

Osob­né úda­je dot­knu­tej oso­by budú spra­co­vané po dobu trva­nia záko­nom sta­no­ve­ných povin­nos­tí Pre­vádz­ko­va­te­ľa vyplý­va­jú­cich zo vše­obec­ne záväz­ných práv­nych pred­pi­sov, naj­mä z občian­ske­ho zákonníka, záko­na o ochra­ne spot­re­bi­te­ľa pri pre­da­ji tova­ru ale­bo posky­to­va­ní služieb na zákla­de zmlu­vy uzav­re­tej na diaľ­ku ale­bo zmlu­vy uzav­re­tej mimo pre­vádz­ko­vých pries­to­rov pre­dá­va­jú­ce­ho, záko­na o archí­voch a regi­stra­tú­rach, záko­na o účtov­níc­tve a záko­na o DPH, tj. v prí­pa­de nie­kto­rých úda­jov na daňo­vých dokla­doch mini­mál­ne po dobu 10 rokov.

Spracúva­nie osob­ných úda­jov na mar­ke­tin­go­vé úče­ly

Osob­né úda­je dot­knu­tej oso­by, ktoré Pre­vádz­ko­va­teľ spra­cú­va za úče­lom mar­ke­tin­go­vých akti­vít (mar­ke­tin­go­vé úče­ly, zasie­la­nie mar­ke­tin­go­vých ponúk, informácií o nových súťa­žiach, infor­má­cií o nových člán­koch na strán­ke Defencenews.sk) sú na úrov­ni e‑mailovej adre­sy čita­te­ľa. Práv­nym zákla­dom spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov dot­knu­tej oso­by je samos­tat­ný súhlas na účely mar­ke­tin­gových slu­žieb ude­le­ný slo­bod­ne, váž­ne, urči­te a zro­zu­mi­teľ­ne, nie pod nátla­kom a ani za nápad­ne nevý­hod­ných pod­mie­nok. Súhlas dot­knu­tej oso­by nado­bú­da plat­nosť oka­mi­hom dob­ro­voľného poskyt­nu­tia súhla­su a trvá po dobu 10 rokov ale­bo do odvo­la­nia súhla­su dot­knu­tej oso­by. Pre­vádz­ko­va­teľ osob­né úda­je dot­knu­tých osôb nebu­de nija­kým spô­so­bom sprí­stup­ňo­vať žiad­nym tre­tím stra­nám. Pre­vádz­ko­va­teľ osob­né úda­je dot­knu­tých osôb nezve­rej­ňu­je. Pre­vádz­ko­va­teľ osob­né úda­je nebu­de pre­ná­šať do tre­tích kra­jín s výnim­kou ich spra­co­va­nia v auto­ma­ti­zo­va­nom systéme Mail­Chimp, kto­rý spĺňa pod­mien­ky GDPR a zaru­ču­je pri­me­ra­nú úro­veň ochra­ny osob­ných úda­jov dot­knu­tých osôb, ale­bo v redakč­nom systéme WordP­ress. Prevádz­ko­va­teľ zabez­pe­ču­je, aby zhro­maž­dené osob­né úda­je boli spra­cúvané vo for­me umožňu­jú­cej iden­ti­fi­ká­ciu dot­knu­tých osôb počas doby nie dlh­šej, ako je nevy­hnutné na dosia­hnu­tie úče­lu spra­cú­va­nia. Po záni­ku súhla­su dot­knu­tej oso­by ale­bo spl­ne­ní úče­lu spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov budú osob­nú úda­je dot­knu­tých osôb zlik­vi­do­vané. Dot­knu­tá oso­ba má v súvis­los­ti so zabez­pe­če­ním spra­vod­livého a trans­pa­ren­tného spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov prá­vo poža­do­vať od Prevádz­ko­va­te­ľa prí­stup k svo­jim osob­ným úda­jom, ich opra­vu ale­bo vyma­za­nie, obme­dze­nie spra­cú­va­nia, prá­vo vzniesť námiet­ku pro­ti spra­co­va­niu, ako aj prá­vo podať sťaž­nosť dozornému orgá­nu, kto­rým je Úrad na ochra­nu osob­ných úda­jov. V prí­pa­de akýchkoľvek požia­da­viek týka­jú­cich sa spra­cú­va­nia vašich osob­ných úda­jov sa môže­te obrá­tiť na e‑mailovú adre­su: gdpr@defencenews.sk

Mož­nosť zís­ka­vať mar­ke­tin­gové informácie Prevádz­ko­va­te­ľa nie je pri­már­ne urče­ná pre návš­tev­ní­kov mlad­ších ako 16 rokov. Pre­vádz­ko­va­teľ pred­po­kla­dá poskyt­nu­tie osob­ných úda­jov dot­knu­tých osôb orgá­nom čin­ným v trest­nom kona­ní, orgánom príslušným na rie­še­nie prie­stup­kov, správ­nym orgá­nom, súdom a Úra­du na ochra­nu osob­ných úda­jov, avšak len v prí­pa­de, ak táto povin­nosť poskyt­núť osob­né úda­je uve­de­ným sub­jek­tom vyplý­va pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi pria­mo zo záko­na.