Cookies

Cookies / Pod­mien­ky pou­ží­va­nia

1. Pre­vádz­ko­va­te­ľom spra­vo­daj­ského por­tálu Defen­ce News, zame­raného na bez­peč­nosť a obra­nu, IT či cyber­sec, na doméne DEFENCENEWS.SK je spo­loč­nosť W.R. MEDIA, s.r.o., Palári­ko­va 21, 81104 Bra­ti­sla­va (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“).

2. Inter­ne­to­vá stránka DEFENCENEWS.SK môže využí­vať cookies ale­bo iné tech­nológie sle­do­va­nia, ktoré umož­ňu­jú ucho­va­nie infor­má­cií, ktoré Používa­teľ pred­tým zadal nasta­ve­ním svoj­ho webového pre­hlia­dača. Používa­teľ má vždy mož­nosť vyjad­riť svoj súhlas ale­bo odmiet­nuť ukla­da­nie súbo­rov cookies, a to nasta­ve­ním svoj­ho webového pre­hlia­da­ča – povo­le­ním ale­bo odmiet­nu­tím ukla­da­nia cookies. Tech­nológie sle­do­va­nia môžu zazna­me­ná­vať naprí­klad infor­má­cie o inter­ne­to­vých doménach, IP adre­sách, dátu­moch a časoch prí­stu­pu na strán­ku. Informácie používa­te­ľov, ktoré neob­sa­hu­jú osob­né úda­je fyzic­kých osôb pod­ľa záko­na č. 18/2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov, môžu byť použité na šta­tis­tic­ké úče­ly. Svo­jím súhla­som pou­ží­va­teľ povo­ľu­je, aby pre­vádz­ko­va­teľ subo­ry cookies využil na evi­denčné ale­bo šta­tis­tic­ké úče­ly, ale­bo na úče­ly cie­le­nej rekla­my par­tne­rov, s kto­rý­mi má uzav­reté oso­bitné doho­dy o zobra­zo­va­ní rekla­my na web­strán­kach pre­vádz­ko­va­teľa. Súhlas pou­ží­va­te­ľa trvá po dobu zacho­va­nia nasta­ve­ní jeho inter­ne­tového pre­hlia­da­ča. Zme­nou nasta­ve­ní inter­ne­tového pre­hlia­dača používa­te­ľa ale­bo záka­zom pou­ží­va­nia súborov cookies súhlas pou­ží­va­te­ľa zani­ká. V prí­pa­de odmiet­nu­tia súhla­su (odmiet­nu­tia cookies vo webo­vom pre­hlia­dači) prevádz­ko­va­teľ nemô­že garan­to­vať úpl­nú funkčnosť webo­vých stránok DEFENCENEWS.SK

3. Vše­tok tex­to­vý, obra­zo­vý a ostat­ný obsah posky­to­va­ný na stránke DEFENCENEWS.SK je chránený autor­ský­mi prá­va­mi Pre­vádz­ko­va­te­ľa, auto­rov pôvod­ných mate­riálov a tre­tích strán. Za licenčné pod­mien­ky obráz­kov, ktoré slú­žia ako ilus­tračné obrázky v člán­koch, ich hla­vič­kách a podob­ne, ručí dodá­va­teľ ale­bo posky­to­va­teľ tých­to obráz­kov. Obdob­ne to pla­tí aj pri vide­ách, kto­rých auto­rom nie je výslov­ne Pre­vádz­ko­va­teľ.

4. Všet­ky člán­ky, ktoré sú súčas­ťou obsa­hu strán­ky DEFENCENEWS.SK , vyjad­ru­jú sub­jek­tív­ny názor redak­to­rov a nija­kým spô­so­bom nesú­vi­sia so žiad­nou pla­te­nou inzer­ci­ou a ani nemu­sia byť totožné so sta­no­vis­kom Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Pro­duk­ty a prog­ra­my tes­to­vané, ale­bo zdo­ku­men­to­vané redak­tor­mi Pre­vádz­ko­va­te­ľa sú pria­mo zakú­pené, ale­bo sú Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi zapo­ži­čané bez­plat­ne. Zve­rej­ňo­vané ceny sú orien­tačné, príp. odpo­rú­čané výrob­com a sú uvádzané s DPH.

5. Obsah posky­to­va­ný na stránke DEFENCENEWS.SK je voľ­ne prí­stup­ný. Akékoľ­vek jeho ďalšie použitie, šíre­nie, kopí­ro­va­nie je bez súhla­su Pre­vádz­ko­va­te­ľa zaká­zané.

6. Hyper­tex­tové odka­zy uvá­dzané v člán­koch slú­žia na dopl­ne­nie infor­má­cií pre čita­te­ľov. Pre­vádz­ko­va­teľ nene­sie žiad­nu zod­po­ved­nosť za obsah pub­li­ko­va­ný na externých strán­kach pre­pá­ja­ných hyper­tex­to­vý­mi odkaz­mi. Tiež to nezna­me­ná, že Prevádz­ko­va­teľ s ich obsa­hom súhla­sí, ale­bo ho sch­va­ľu­je. Pre­vádz­ko­va­teľ tie­to odka­zy uvá­dza v dob­rej vie­re, že ich poskyt­nu­tie je v súla­de s dob­rý­mi mrav­mi a vše­obec­ne záväz­ný­mi práv­ny­mi nor­ma­mi.

7. Pre­vádz­ko­va­teľ je opráv­ne­ný k orga­ni­zo­va­niu súťa­ží, zve­rej­ne­ných na strán­ke DEFENCENEWS.SK , v spo­lu­prá­ci s par­tner­mi spo­loč­nos­ti W.R. MEDIA,s.r.o. Pra­vid­lá súťa­ží sú vyhla­so­vané samos­tat­ne.

8. Pre­vádz­ko­va­teľ nene­sie nija­kú zod­po­ved­nosť za akékoľ­vek nákla­dy Pou­ží­va­te­ľov, spo­jené so zobra­zo­va­ním a využívaním strán­ky DEFENCENEWS.SK . Súčas­ťou toh­to obsa­hu je aj rekla­ma obchod­ných par­tne­rov spo­loč­nos­ti W.R. MEDIA, s.r.o.

9. Používa­te­lia využí­va­jú obsah na vlastné rizi­ko. Pre­vádz­ko­va­teľ nezod­po­ve­dá za pria­me ani nepria­me ško­dy, ktoré by Používa­te­ľo­vi moh­li vznik­núť v súvis­los­ti s využívaním infor­mačného obsa­hu posky­to­vaného na stránke DEFENCENEWS.SK.

10. Pre­vádz­ko­va­teľ sa sna­ží o čo naj­lep­šiu tech­nic­kú dostup­nosť strán­ky DEFENCENEWS.SK. Pou­ží­va­teľ akcep­tu­je, že obsah môže byť nedo­stup­ný počas údrž­by strán­ky DEFENCENEWS.SK, ale­bo po dobu nevy­hnut­nú na odstrá­ne­nie prí­pad­ných tech­nic­kých problémov.

11. Inter­ne­to­vá strán­ka DEFENCENEWS.SK je posky­to­va­ná „tak ako je, bez akýchkoľvek záruk. Pre­vádz­ko­va­teľ nepos­ky­tu­je žiad­ne vyhlá­se­nia o jej vhod­nos­ti pou­ži­tia na aký­koľ­vek účel.

12. Tie­to Pod­mien­ky pou­ží­va­nia inter­ne­to­vej strán­ky DEFENCENEWS.SK sú dohod­nuté na neur­či­tý čas. Ich záväz­nosť vo vzťa­hu medzi Pre­vádz­ko­va­teľom a Používa­te­ľom nado­búda účin­nosť od oka­mi­hu prvého prí­stu­pu Pou­ží­va­te­ľa na strán­ku DEFENCENEWS.SK. Pod­mien­ky pou­ží­va­nia sa ria­dia prá­vom Slo­ven­skej repub­li­ky a nále­ži­tos­ti, ktoré impli­cit­ne nerie­šia, sa ria­dia príslušný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi, pre­dov­šet­kým Občian­skym zákonníkom, Trest­ným záko­nom, autor­ským záko­nom, záko­nom o rekla­me, záko­nom o ochran­ných znám­kach a pod.

13. Informácie o spra­co­va­ní osob­ných úda­jov Pre­vádz­ko­va­te­ľom W.R. MEDIA, s.r.o. a ich ochra­ne náj­de­te v samos­tat­nom člán­ku: Ochra­na osob­ných úda­jov