Archive

Rubrika: Technika

Ukrajina dostane od SR pomoc, ktorú bude vedieť poskytnúť, zhodli sa Naď a Korčok

Ukra­ji­na dosta­ne od Slo­ven­ska takú pomoc, akú bude vedieť naša kra­ji­na poskyt­núť. Zhod­li sa na tom minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) a šéf slo­ven­skej dip­lo­ma­cie Ivan Kor­čok (nomi­nant SaS). Naď tvr­dí, že dis­ku­sia o poskyt­nu­tí stí­ha­čiek Ukra­ji­ne nepre­bie­ha. Kor­čok zopa­ko­val,…

Slovenskí vojaci môžu získať overené vozidlá, ktoré obstáli vo svete

Štát naku­pu­je nové páso­vé tran­s­por­té­ry, pomôcť mu môžu prí­kla­dy zo sve­ta. Minis­ter­stvo obra­ny chce v najb­liž­ších rokoch obme­niť zasta­ra­nú pozem­nú tech­ni­ku, kto­rú pou­ží­va­jú slo­ven­skí voja­ci. Plá­nu­je obsta­rať 152 páso­vých a 76 kole­so­vých bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel. Nové vozid­lá by mali byť…

Zapojenie domácich firiem do armádnych zákazok priniesie do ekonomiky stovky miliónov, ukázala analýza

Plá­no­va­né náku­py armád­nej tech­ni­ky možu do slo­ven­skej eko­no­mi­ky pri­niesť väč­šie zdro­je, ako bude samot­ná cena tech­ni­ky, vyplý­va to z ana­lý­zy EY, kto­rú si necha­la spra­co­vať spo­loč­nosť Tat­ra. Zapo­je­ním domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu zís­ka eko­no­mi­ka stov­ky mili­ó­nov eur, zvý­ši sa zamest­na­nosť a…

Legendárne Tatry sa budú vyrábať na Považí

Dru­hý naj­star­ší výrob­ca náklad­ných vozi­diel na sve­te sa po rokoch vrá­til na Pova­žie. V Tren­čí­ne bude vyrá­bať náklad­né vozid­lá Tat­ra rady N2G a N3G, urče­né naj­mä pre ozb­ro­je­né sily. Legen­dár­na Tat­ra sa po rokoch vra­cia na Slo­ven­sko, uni­kát­ne vozid­lá z…

Minister obrany podporil slovenských vystavovateľov na medzinárodnom veľtrhu IDET

Na medzi­ná­rod­nom veľ­tr­hu obran­nej a bez­peč­nost­nej tech­ni­ky IDET v Čes­kej repub­li­ke pre­zen­tu­jú svo­je port­fó­lio aj via­ce­ré slo­ven­ské spo­loč­nos­ti. Na túto význam­nú pre­hliad­ku obran­ných a bez­peč­nost­ných tech­no­ló­gií v stred­nej Euró­pe ich dnes do Brna pri­šiel pod­po­riť minis­ter obra­ny SR Jaro­slav Naď.…

Spoločnosť Bell Boeing začala práce na vylepšení konvertoplánu CV-22

Do mon­táž­ne­ho stre­dis­ka spo­loč­nos­ti Bell v Ama­ril­le dora­zil 21. sep­tem­bra prvý kon­ver­to­plán CV-22 Osprey ame­ric­ké­ho letec­tva, kto­ré­mu sa budú upra­vo­vať gon­do­ly. Stroj je súčas­ťou pre­bie­ha­jú­ce­ho spo­loč­né­ho pro­jek­tu spo­loč­nos­ti Bell Tex­tron Inc., dcér­skej fir­my Tex­tron Inc. (NYSE: TXT) a Boeing (NYSE:…

Minister Naď: Nakupujeme techniku, ktorá je prioritná a nevyhnutná

Vlá­da pri­ja­la dôle­ži­té stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tie, komen­to­val minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) schvá­le­ný začia­tok obsta­rá­va­nia páso­vej tech­ni­ky a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8. Odha­do­va­né nákla­dy pred­sta­vu­jú dve miliar­dy eur. Pred­lo­že­nie vyhod­no­te­nia ponúk na vlá­du pred­po­kla­dá na jar. Oča­ká­va zapo­je­nie veľ­ké­ho počtu kra­jín.…

V Bratislave sa začal veľtrh obrannej techniky IDEB, zastúpených je 17 krajín

V Bra­ti­sla­ve sa v stre­du začal medzi­ná­rod­ný veľ­trh obran­nej tech­ni­ky IDEB 2021. Sláv­nost­ne ho otvo­ri­li pre­mi­ér Edu­ard Heger a minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (oba­ja OĽANO), náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Daniel Zme­ko a výkon­ný ria­di­teľ akci­ovej spo­loč­nos­ti Inche­ba…

SIAF 2021 bude v znamení výročí, zúčastní sa 14 krajín

Na medzi­ná­rod­ných letec­kých dňoch SIAF 2021 sa zúčast­ní 14 kra­jín vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Podu­ja­tie sa po roč­nej pre­stáv­ke spô­so­be­nej pan­dé­mi­ou usku­toč­ní 4. a 5. sep­tem­bra na letis­ku Kuchy­ňa v Malac­kách. Pries­tor bude roz­de­le­ný na dve zóny – pre očko­va­ných s neob­me­dze­nou…

Legendárna Tatra sa vracia na Slovensko

Legen­dár­na znač­ka náklad­ných vozi­diel Tat­ra a jej výro­ba sa vra­cia späť na Slo­ven­sko. Dru­há his­to­ric­ky naj­star­šia auto­mo­bil­ka s boha­tou his­tó­riu z čias Čes­ko-Slo­­ve­n­s­ka zria­ďu­je svo­ju dcér­sku spo­loč­nosť v Tren­čí­ne, v pre­na­ja­tých pries­to­roch, kto­ré pat­ria Minis­ter­stvu obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky, kde bude vyrá­bať pod­voz­ky, kabí­ny…

Na Záhorí sa konali ukážky bojových vozidiel pechoty

Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR pokra­ču­je v pries­ku­me trhu pred obsta­ra­ním nových bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel. Zástup­co­via rezor­tu vo štvr­tok absol­vo­va­li sta­tic­ké a dyna­mic­ké ukáž­ky bojo­vé­ho vozid­la pecho­ty spo­loč­nos­ti Gene­ral Dyna­mics Euro­pe­an Land Sys­tems (GDELS) v pries­to­roch Vojen­ské­ho tech­nic­ké­ho a skú­šob­né­ho ústa­vu…

Ministerstvo obrany hľadá náhradu bojových vozidiel pechoty

Minis­ter­stvo obra­ny (MO SR) hľa­dá dodá­va­te­ľa nových bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel, kto­ré majú nahra­diť tech­ni­ku mecha­ni­zo­va­ných jed­no­tiek vyzb­ro­je­ných bojo­vý­mi páso­vý­mi vozid­la­mi typu BVP‑1, BVP‑2 a BVP M. Kri­té­ria­mi výbe­ru budú požia­dav­ky Ozb­ro­je­ných síl SR, trans­pa­rent­ný pro­ces obsta­ra­nia a výraz­né zapo­je­nie domá­ce­ho…

J. Naď: Kontrakt na nákup 3D radarov od Izraela je pripravený na 99 percent

Kon­trakt na nákup 3D rádi­olo­ká­to­rov stred­né­ho, malé­ho a blíz­ke­ho dosa­hu, kto­ré rezort obra­ny plá­nu­je obsta­rať for­mou vlá­da – vlá­da od štá­tu Izra­el, je pri­pra­ve­ný na 99 per­cent. K pod­pi­su zmlu­vy by moh­lo prí­sť 26. mar­ca. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO)…

Sikorsky a Rheinmetall rozširujú nemecké priemyselné partnerstvo

Sikor­sky a čle­no­via nemec­ké­ho prie­my­sel­né­ho tímu CH-53k pro­stred­níc­tvom novej doho­dy opä­tov­ne potvr­di­li svoj závä­zok k spo­lu­prá­ci. Chris­tian Albrecht, mana­žér pre medzi­ná­rod­ný roz­voj spo­loč­nos­ti Sikor­sky, je s naj­nov­ším vývo­jom spo­koj­ný a uvie­dol: „Inten­zív­ne a v úzkom kon­tak­te sme spo­lu­pra­co­va­li na vývo­ji…

Spustenie letovej prevádzky konvertoplánu V‑22 na vojenskom letisku v Kisarazu

Vďa­ka svo­jim schop­nos­tiam kon­ver­to­plán V‑22 spo­loč­nos­ti Bell Boeing zís­ka­va stá­le väč­šiu pozor­nosť vojen­ských síl po celom sve­te, a pre­to pre­vádz­ko­va­te­lia toh­to lie­tad­la naďa­lej pred­sta­vu­jú jeho vlast­nos­ti. Tran­s­por­ta­ti­on Avia­ti­on Group (TAG), pôso­bia­ca v rám­ci pozem­ných voj­sk japon­ských obran­ných síl (Japan Ground…

Výcvik pilotov vrtuľníkov v Košiciach vstupuje do 4. sezóny

Výcvi­ko­vé stre­dis­ko pre pilo­tov vrtuľ­ní­kov Slo­vak Trai­ning Aca­de­my /ďalej len STA/ má za sebou prvé 3 úspeš­né roky svo­jej čin­nos­ti. Na  medzi­ná­rod­nom letis­ku v Koši­ciach sa spo­loč­nosť etab­lo­va­la pres­ne 30.októbra 2017. Veľ­ko­le­pý otvá­ra­cí cere­mo­niál vte­dy odštar­to­val novú éru letec­ké­ho výcvi­ku v met­ro­po­le…

Civilné dopravné lietadlo Tu-154 odišlo do výslužby

Posled­né doprav­né lie­tad­lo typu Tu-154, kto­ré stá­le slú­ži­lo v Rus­ku, absol­vo­va­lo svoj posled­ný plá­no­va­ný komerč­ný let. Letec­ká spo­loč­nosť Alro­sa v stre­du ozná­mi­la, že pred­met­né lie­tad­lo usku­toč­ni­lo let z mes­ta Mir­nyj v Jakut­skej repub­li­ke do mes­ta Novo­si­bir­sk v Novo­si­bir­skej oblas­ti so 140…

Stíhačka L‑39NG získala typový certifikát

Čes­ká stí­hač­ka L39NG zís­ka­la typo­vý cer­ti­fi­kát. Na zákla­de spl­ne­nia cer­ti­fi­kač­ných skú­šok jej ho vydal Odbor dohľa­du nad vojen­ským letec­tvom Minis­ter­stva obra­ny ČR. Pod­zvu­ko­vú stí­hač­ku L39NG vyvi­nu­li a vyro­bi­li v čes­kej spo­loč­nos­ti Aero Vodo­cho­dy. „Je to výni­moč­ná chví­ľa a mimo­riad­ny úspech zamest­nan­cov…

Štátny DMD Group vykázal za minulý rok zisk. Zuzana ešte len pomôže

Štát­na zbro­jár­ska akci­ov­ka DMD GROUP uzav­re­la minu­lý rok v plu­so­vých čier­nych čís­lach. Vyplý­va to z účtov­ných uzá­vie­rok jed­not­li­vých spo­loč­nos­tí, kto­ré pat­ria pod zdru­že­nie. Pod­ľa suma­ri­zá­cie hos­po­dá­re­nia spo­loč­nos­tí s majet­ko­vou účas­ťou DMD GROUP dosiah­la dcér­ska spo­loč­nosť KONŠTRUKTA – DEFENCE čis­tý zisk…

Maďari si prevzali 12 nových tankov Leopard

Maďar­ské ozb­ro­je­né sily zača­li v rám­ci prog­ra­mu moder­ni­zá­cie armá­dy s náz­vom Zrí­nyi 2026 s obno­vou bojo­vých vozi­diel, ku kto­rým budú potreb­ní aj mla­dí voja­ci. Pri pre­be­ra­ní 12 kusov výcvi­ko­vých tan­kov Leopard 2 A4HU to v pon­de­lok v nemec­kom Mní­cho­ve pre…

Vo Viedni Američania a Rusi rokujú o strategických zbraniach

Dip­lo­ma­ti zo Spo­je­ných štá­tov a Rus­ka zača­li v pon­de­lok vo Vied­ni viesť dis­ku­sie o kon­tro­le zbra­ní. Ich roko­va­nie sa koná osem mesia­cov pred vypr­ša­ním plat­nos­ti kľú­čo­vej doho­dy týka­jú­cej sa jad­ro­vých arze­ná­lov, infor­mo­va­la agen­tú­ra DPA. Plat­nosť zmlu­vy o zní­že­ní počtu stra­te­gic­kých…

Aero Vodochody ponúklo Slovensku strategickú spoluprácu pri výcviku pilotov

Výrob­ca pod­zvu­ko­vých stí­ha­cích lie­ta­diel Aero Vodo­cho­dy ponú­kol Slo­ven­sku mož­nosť spo­lu­pra­co­vať pri výcvi­ku pilo­tov.  Čes­ký výrob­ca pozdvu­ko­vých stí­ha­cích lie­ta­diel Aero Vodo­cho­dy ponú­kol Slo­ven­sku stra­te­gic­kú spo­lu­prá­cu pri výcvi­ku pilo­tov. Čes­ká a Slo­ven­ská repub­li­ka by moh­li nad­via­zať na spo­loč­nú his­tó­riu a ťažiť zo…

Obchod desaťročia: Nemecko kúpi 93 stíhačiek Eurofighter a 45 amerických F‑18

Nemec­ká minis­ter­ka obra­ny Anneg­ret Kra­m­po­­vá-Kar­re­n­bau­­e­­ro­­vá v uto­rok ozná­mi­la, že Nemec­ko plá­nu­je kúpiť 93 stí­ha­čiek typu Euro­figh­ter a 45 stí­ha­čiek ame­ric­kej výro­by F‑18 s cie­ľom nahra­diť svo­je star­nú­ce bojo­vé lie­tad­lá. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra DPA. Kra­m­po­­vá-Kar­re­n­bau­­e­­ro­­vá nemec­ké­mu den­ní­ku Süd­de­uts­che Zei­tung pove­da­la,…

Všetci riešia koronu, no Kim Čong-Un strieľa rakety

Sever­ná Kórea vypá­li­la v sobo­tu ráno sme­rom do Japon­ské­ho mora dve balis­tic­ké rake­ty krát­ke­ho dole­tu. Tla­čo­vé agen­tú­ry John­hap a AFP to uvied­li s odvo­la­ním sa vyhlá­se­nie juho­kó­rej­skej armá­dy. Gene­rál­ny štáb v Sou­le spo­čiat­ku infor­mo­val, že zazna­me­nal vypá­le­nie pri­naj­men­šom jed­né­ho neiden­ti­fi­ko­va­né­ho…

Obrovské cvičenie Defender 2020 sa ruší. Američania idú domov

Masív­ne vojen­ské cvi­če­nie NATO „Defen­der Euro­pe 2020“ je pre pre­tr­vá­va­jú­cu pan­dé­miu Covid-19 zru­še­né, infor­mu­je tla­čo­vé vyhlá­se­nie európ­ske­ho vele­nia US-EUCOM. Pen­ta­gon sti­hol zatiaľ do Euró­py nasa­diť oko­lo 6 000 voja­kov a 3 000 kusov tech­ni­ky. Roz­hod­nu­tie o zru­še­ní cvi­če­nia priš­lo v…

Najväčším vývozcom zbraní sú USA. Rusko napriek poklesu je druhé

Spo­je­né štá­ty sú za posled­ných päť rokov naj­väč­ším výrob­com a dodá­va­te­ľom zbra­ní na sve­te. Viac ako jed­na tre­ti­na (36 per­cent) sve­to­vých zbra­ní má znač­ku Made in USA. Napriek výraz­né­mu pokle­su tak­mer o päti­nu si dru­hé mies­to udr­ža­la Rus­ká fede­rá­cia s…

Belgicko zastavilo vývoz zbraní do Saudskej Arábie

Bel­gic­ká Štát­na rada zasta­vi­la plat­nosť 17 licen­cií na vývoz zbra­ní do Saud­skej Ará­bie. Infor­mo­va­la o tom tele­víz­na sta­ni­ca RTBF. Povo­le­nia na vývoz zbra­ní ude­lil v prie­be­hu decem­bra regi­onál­ny valón­sky pre­mi­ér Elio Di Rupo. Spo­loč­nos­ti Fab­ri­que Nati­ona­le Hers­tal, John Coc­ke­rill a…

Severná Kórea opäť testovala rakety nad Japonským morom

Sever­ná Kórea v pon­de­lok odpá­li­la do oblas­ti Japon­ské­ho mora tri neiden­ti­fi­ko­va­né pro­jek­ti­ly, infor­mo­va­la agen­tú­ra Jon­hap s odvo­la­ním sa na juho­kó­rej­ský Zbor náčel­ní­kov štá­bov (JCS). Stre­ly rôz­ne­ho dru­hu odpá­le­né z pro­vin­cie Juž­ný Hamg­jong na výcho­de KĽDR pre­le­te­li vzdia­le­nosť 200 kilo­met­rov v…

V Holandsku začali súdiť zodpovedných za zostrelenie letu MH-17 nad Ukrajinou

V holand­skom mes­te Schip­hol sa v pon­de­lok začal pro­ces s tro­mi občan­mi Rus­ka a jed­ným Ukra­jin­com, kto­rí sú obža­lo­va­ní z viac­ná­sob­nej vraž­dy v súvis­los­ti so zostre­le­ním doprav­né­ho lie­tad­la spo­loč­nos­ti Mala­y­sia Air­li­nes MH-17 v roku 2014. K zostre­le­niu lie­tad­la doš­lo nad…

Irán potajomky experimentuje s uránom, tvrdí atómová agentúra

Irán poru­šu­je doho­du a zhro­maž­dil ove­ľa viac urá­nu, ako by mal. Kon­šta­tu­je to Medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia pre ató­mo­vú ener­giu (MAAE). Záro­veň uvied­la, že Irán expe­ri­men­tu­je s jad­ro­vým mate­riá­lom v mini­mál­ne troch zaria­de­niach, kto­ré však nena­hlá­sil ins­pek­to­rom. Pod­ľa MAAE Irán za posled­né…