Archive

Rubrika: Redakčné komentáre

Začíname 17. novembra, lebo sme na strane pravdy

Slo­ven­sko nikdy nebo­lo také bez­peč­né, no svet nikdy nebol taký nepred­ví­da­teľ­ný. Prá­ve dnes osla­vu­je­me 30. rokov od Než­nej revo­lú­cie. Trid­sať rokov slo­bo­dy. Pred rokom 1989 bol život na Slo­ven­sku vďa­ka jed­nej stra­ne a vlá­de i päť­roč­ni­ciam vcel­ku pred­ví­da­teľ­ný. Rov­na­ko tak…