Archive

Rubrika: IT

Útoky hackerov môžu spôsobiť krach firiem. Slovenské spoločnosti napriek tomu kyberbezpečnosť podceňujú

Čoraz čas­tej­šie úto­ky hac­ke­rov neob­chá­dza­jú ani slo­ven­ské fir­my, tie pri­tom kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť pod­ce­ňu­jú, tvr­dí to odbor­ník na kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť Michal Srnec. Pod­ľa neho môže mať fir­ma aj pri niž­ších nákla­doch dosta­toč­né zabez­pe­če­nie IT sys­té­mov, dôle­ži­tá je edu­ká­cia zamest­nan­cov, pou­ží­va­nie aktu­ál­nych ver­zií…

Vojnu na Ukrajine môžu pomôcť vyhrať komunikačné systémy

Naj­väč­ší kon­flikt v Euró­pe od dru­hej sve­to­vej voj­ny uká­zal, že okrem kon­venč­ných zbra­ní zohrá­va­jú kľú­čo­vú rolu aj komu­ni­kač­né sys­té­my, a to naj­mä pri obra­ne štá­tu. Pod­ľa Pav­la Gáli­ka, odbor­ní­ka na vojen­ské IKT sys­té­my, môžu prá­ve oni roz­hod­núť o víťazs­tve jed­nej…

Vláda schválila stratégiu na zabezpečenie kybernetickej obrany SR

Na zabez­pe­če­nie kyber­ne­tic­kej obra­ny štá­tu je potreb­né roz­ví­jať plno­hod­not­né národ­né spô­so­bi­los­ti kyber­ne­tic­kej obra­ny, budo­vať a roz­ví­jať nasa­di­teľ­né kyber­ne­tic­ké spô­so­bi­los­ti Ozb­ro­je­ných síl SR a postu­po­vať v súla­de s medzi­ná­rod­ný­mi záväz­ka­mi. Vyplý­va to zo Stra­té­gie kyber­ne­tic­kej obra­ny SR, kto­rú v stre­du schvá­li­la…

Slováci vyvinuli unikátny mobilný monitorovací systém, pomáha riadiť vojsko či dohliadať na bezpečnosť na festivaloch

Mobil­né mies­to ria­de­nia (MMR) z diel­ne slo­ven­skej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies pre­pá­ja ope­rač­né cen­trum vele­nia a ria­de­nia s infor­má­cia­mi pria­mo z teré­nu, kto­ré zís­ka­va pro­stred­níc­tvom špe­ciál­nej vzdu­cho­lo­de či dro­nu. Sys­tém MMR môžu využí­vať okrem ozb­ro­je­ných a poli­caj­ných síl za úče­lom…

Slovenská technologická firma ponúka štátu kapacity na pomoc pred útokmi hackerov

„V súvis­los­ti s aktu­ál­nou bez­peč­nost­nou situ­áci­ou v regi­ó­ne a naras­ta­jú­ci­mi útok­mi na kri­tic­kú infra­štruk­tú­ru člen­ských kra­jín EÚ a NATO, ponú­ka­me štát­nej sprá­ve bez­od­plat­ne odbor­né a tech­nic­ké kapa­ci­ty pri ochra­ne kri­tic­kej infra­štruk­tú­ry štá­tu,” uvie­dol Ján Gruj­bár, gene­rál­ny ria­di­teľ Ali­ter Tech­no­lo­gies.   S požia­dav­ka­mi o pomoc sa môže štát­na sprá­va…

Ján Grujbár: Chceme zamestnávať najlepších odborníkov, dobre ich zaplatiť, ale zároveň im dať voľnosť v rozhodovaní a slobodu na prácu

Ali­ter Tech­no­lo­gies začí­na­la pred 15. rok­mi v bra­ti­slav­skom pane­lá­ku, dnes pat­rí medzi najús­peš­nej­šie IT fir­my, dodá­va pre Seve­ro­at­lan­tic­kú alian­ciu aj štát, otvo­ri­la tiež poboč­ku v Kana­de. Na čom sto­jí úspech spo­loč­nos­ti a aká bola ces­ta Ali­ter Tech­no­lo­gies? Z toho čo som…

Ak ste na Vianoce dostali smart elektroniku, dajte si pozor na hackerov 

S naras­ta­jú­cou popu­la­ri­tou inte­li­gent­ných (smart) zaria­de­ní sa obja­vu­jú aj nové for­my hac­ker­ských úto­kov. Ostra­ži­tosť pre­to tre­ba zvý­šiť naj­mä po kúpe elek­tro­ni­ky, kto­rá využí­va pri­po­je­nie na inter­net. Zne­uži­té, naprí­klad na zber infor­má­cií a pries­kum pre sofis­ti­ko­va­nej­ší útok zalo­že­ný na cie­le­nom phis­hin­gu,…

USA a Británia vyslali na Ukrajinu expertov na odvrátenie kyberútokov z Ruska

Spo­je­né štá­ty a Bri­tá­nia „v tichos­ti” vysla­li na Ukra­ji­nu špe­cia­lis­tov na počí­ta­čo­vú bez­peč­nosť, aby pri­pra­vi­li Kyjev na mož­né úto­ky z Mos­kvy, napí­sal den­ník The New York Times (NYT) s odvo­la­ním sa na zdro­je. Rus­ko by pod­ľa USA a Spo­je­né­ho krá­ľov­stva…

IT: Slovenské firmy sa najviac obávajú phishingu a ransomvéru

Väč­ši­na slo­ven­ských orga­ni­zá­cií pova­žu­je za naj­väč­ší prob­lém v kyber­ne­tic­kom pries­to­re počas najb­liž­ších 12 mesia­cov phis­hin­go­vé úto­ky. Oko­lo 46 % res­pon­den­tov sa tiež obá­va úto­ku ran­som­vé­rom. Vyplý­va to z pries­ku­mu spo­loč­nos­tí Flo­wmon, Kemp Com­pa­ny, Synap­sa Networks, Sec­Tec a Qubit Secu­ri­ty. Do…

DDoS útokov bolo v 2. kvartáli o viac než tretinu menej ako vlani

Cel­ko­vý počet DDoS úto­kov bol v 2. kvar­tá­li toh­to roka medzi­roč­ne o 38,8 % niž­ší. Pokles bol aj v medzik­var­tál­nom porov­na­ní, a to o 6,5 %. Líd­rom s naj­väč­ším počtom takých­to úto­kov ostá­va­jú Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké, kým v prvej päť­ke…

Zhruba 40 % európskych bánk čelilo v roku 2019 úspešnému kyberútoku

Zhru­ba 40 % európ­skych ban­ko­vých inšti­tú­cií čeli­lo v roku 2019 naj­me­nej jed­né­mu úspeš­né­mu kyber­ne­tic­ké­mu úto­ku. Vyplý­va to z kaž­do­roč­né­ho pries­ku­mu Európ­skej cen­trál­nej ban­ky (ECB), o kto­rom infor­mo­va­la audí­tor­ská spo­loč­nosť KPMG. Ide tak o medzi­roč­ný nárast o 28 %, pri­čom rast…

Slovenská firma uspela v tendri NATO, dodá systémy za 30 miliónov

Slo­ven­ská IT spo­loč­nosť Ali­ter Tech­no­lo­gies, kto­rá sa venu­je oblas­ti bez­peč­nost­ných, infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, bola úspeš­ná v mega­ten­dri pre Seve­ro­at­lan­tic­kú alian­ciu (NATO). Uzav­re­la kon­trakt na dodáv­ku sys­té­mov pre pod­po­ru a pre­vádz­ku infra­štruk­tú­ry NATO Com­mu­ni­ca­ti­ons and Infor­ma­ti­on Agen­cy (NCIA) v hod­no­te 30 mili­ó­nov eur. Infor­mo­va­la…

Chystáte sa do USA? Pozor na to, čo robíte na internete

Slo­vá­ci, kto­rí už nav­ští­vi­li Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké vedia, že imig­rač­ná vstup­ná kon­tro­la, špe­ciál­ne poho­vor s imig­rač­ným úrad­ní­kom, nemu­sí byť úpl­ne najp­rí­jem­nej­ší. USA si svo­je hra­ni­ce ostro chrá­nia a tak sú aj kon­tro­ly, pre­važ­ne prvo­náv­štev­ní­kov, prí­snej­šie. S tým tiež súvi­sí sprá­va­nie sa ľudí na…

HOAX: Nikto tajne pred voľbami v USA neoznačil volebné lístky s vodoznakom

Bra­ti­sla­va 18. novem­bra (TASR) – Na sociál­nych sie­ťach sa šíri­li infor­má­cie, že ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump a lojál­ni čle­no­via Minis­ter­stva pre vnú­tor­nú bez­peč­nosť (Depart­ment of Home­land Secu­ri­ty, DHS) pred pre­zi­dent­ský­mi voľ­ba­mi taj­ne ozna­či­li voleb­né lís­t­ky vodo­zna­kom, aby odha­li­li údaj­ný pod­vod…

Koranavírus: Nemecký inštitút RKI sa stal terčom kybernetického útoku

Minu­lo­týž­dňo­vý výpa­dok na inter­ne­to­vej strán­ke nemec­ké­ho Inšti­tú­tu Rober­ta Kocha (RKI), kto­rý kaž­do­den­ne zve­rej­ňu­je nové úda­je o koro­na­ví­ru­so­vej pan­dé­mii, bol dôsled­kom kyber­ne­tic­ké­ho úto­ku. Uvie­dol to v stre­du hovor­ca Cen­tra infor­mač­ných tech­no­ló­gií (ITZ­Bund), kto­rý tak potvr­dil sprá­vu, kto­rú pred­tým zve­rej­nil týž­den­ník Der…

Slovenská firma kapitálovo vstúpila do britskej IT spoločnosti

Prog­nó­za ras­tu glo­bál­nych výdav­kov na IT momen­tál­ne nie je priaz­ni­vá, no prá­ve fir­mám zaobe­ra­jú­cich sa služ­ba­mi v oblas­ti clou­do­vých apli­ká­cií môže momen­tál­na situ­ácia hrať do karát. Pan­dé­mia koro­na­ví­ru­su má výraz­né vply­vy aj na IT sek­tor. Odbor­ní­ci pred­po­ve­da­jú pre­pad glo­bál­nych výdav­kov…

HOAX: Americké tanky sa nepremávali územím SR počas koronavírusovej epidémie

Na slo­ven­skom inter­ne­te sa obja­vil člá­nok, kto­rý tvr­dil, že v čase, keď sa celý svet zaobe­rá novým koro­na­ví­ru­som a pre­bie­ha­jú­cou pan­dé­mi­ou ocho­re­nia COVID-19, sa cez slo­ven­ské úze­mie taj­ne pre­sú­va­la ame­ric­ká tech­ni­ka, kto­rá mala mie­riť na Ukra­ji­nu. Člá­nok na Face­bo­oku zdie­ľa­lo…

HOAX: Mobilná technológia 5G nemá nič spoločné s novým koronavírusom

Na inter­ne­te a slo­ven­ských sociál­nych sie­ťach sa od začiat­ku mar­ca 2020 obja­vu­jú neprav­di­vé kon­špi­rač­né teórie, kto­ré zdie­ľa­li tisí­ce ľudí. Pod­ľa nich má mobil­ná tech­no­ló­gia 5G pris­pie­vať k šíre­niu nové­ho koro­na­ví­ru­su. TASR upo­zor­ňu­je na dez­in­for­má­cie v spo­lu­prá­ci s tla­čo­vou agen­tú­rou AFP.…

Zastavenie koronavírusu alebo ochrana súkromia? Izrael začal sledovať nakazených

Izra­el pri­jal v uto­rok núdzo­vé opat­re­nia, kto­ré by mali viesť k využí­va­niu kyber­ne­tic­ké­ho moni­to­ro­va­nia v boji s novým koro­na­ví­ru­som. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reuters. Zasta­ve­nie šíre­nia koro­na­ví­ru­su je pod­ľa izra­el­ských úra­dov dôle­ži­tej­šie ako oba­vy z naru­še­nia súkro­mia. Ten­to prí­stup pod­ro­bi­li…

Firmy pre koronavírus nahradzujú zamestnancov umelou inteligenciou

Pop­red­né sve­to­vé sociál­ne médiá You­Tu­be, Face­bo­ok a Twit­ter v pon­de­lok upo­zor­ni­li svo­jich pou­ží­va­te­ľov, že súlad zve­rej­ňo­va­né­ho obsa­hu s ich pra­vid­la­mi a regu­lá­cia­mi bude v zvý­še­nej mie­re kon­tro­lo­vať ume­lá inte­li­gen­cia, čo môže mať za dôsle­dok neopod­stat­ne­né maza­nie obsa­hu. Spo­loč­nos­ti musia totiž…

Veľké cvičenie NATO pokračuje napriek vírusu a hoaxom

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia pokra­ču­je v plá­no­va­nom roz­siah­lom cvi­če­ní Defe­n­der-Euro­­pe 20 za účas­ti cca 30 000 voja­kov aj napriek oba­vám zo šíre­nia koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2. Pod­ľa dez­in­for­mač­ných webov je prí­chod ame­ric­kých jed­no­tiek pre šíre­nie víru­su uta­jo­va­ný. „Neplá­nu­je­me zatiaľ žiad­ne ruše­nie (vojen­ských) cvi­če­ní, avšak…

Microsoft rozložil ruskú sieť internetových podvodníkov

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft a jej par­tne­ri z 35 kra­jín zru­ši­li jeden z naj­väč­ších rus­kých bot­ne­tov, kto­rý naka­zil vyše deväť mili­ó­nov zaria­de­ní a je zod­po­ved­ný za veľ­ké množ­stvo celo­sve­to­vé­ho spa­mu. Mic­ro­sof­tu sa to poda­ri­lo koor­di­no­va­na práv­ny­mi ale naj­mä tech­nic­ký­mi zásah­mi do fun­go­va­nia…

V Brne napadol hacker nemocnicu. Musia operovať inde

Poho­to­vosť naj­vyš­šie­ho stup­ňa vyhlá­si­la v pia­tok Fakult­ná nemoc­ni­ca (FN) Brno, naj­väč­šie zdra­vot­níc­ke zaria­de­nie Mora­vy, na kto­ré zaú­to­čil zatiaľ nezná­my hac­ker. Infor­mo­val o tom spra­vo­daj­ský ser­ver Novinky.cz. K počí­ta­čo­vé­mu úto­ku doš­lo v noci na pia­tok, časť sie­te sa zrú­ti­la. „Všet­ky počí­ta­če…

Švajčiarsko potichu buduje 5G sieť s technológiou od Huawei

Čín­sky výrob­ca tele­ko­mu­ni­kač­ných zaria­de­ní Huawei čelí na Zápa­de prob­lé­mom. USA totiž tla­čia na svo­jich spo­jen­cov, aby nepo­ží­va­li jeho tech­no­ló­gie na budo­va­nie nových mobil­ných 5G sie­tí. Vo švaj­čiar­skej dedin­ke Täni­kon si však z toho ťaž­kú hla­vu nero­bia a poti­chu usku­toč­ňu­jú svo­ju…

Citlivé údaje najčastejšie unikajú cez mobil

Mal­vér v podo­be trój­skych koní skry­tých za rekla­mu v mobil­ných zaria­de­niach a špe­ho­va­cí mal­vér (tzv. stal­ker­wa­re) zazna­me­na­li v roku 2019 masív­ny nárast, pri­čom sú v čoraz väč­šom ohro­ze­ní aj osob­né úda­je pou­ží­va­te­ľov smart­fó­nov. Pokiaľ ide o počet zis­te­ných inšta­lač­ných balí­kov,…

Hoax o koronavíruse viedol k násilným protestom na Ukrajine

Dez­in­for­má­cia vyhna­la ľudí do ulíc. Oby­va­te­lia zablo­ko­va­li ces­tu, aby nedo­vo­li­li vozid­lám s eva­ku­ova­ný­mi oso­ba­mi dostať sa do nemoc­ni­ce. E‑mail, kto­rý pre­pos­la­lo ukra­jin­ské minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva obsa­ho­val neprav­di­vé infor­má­cie o prí­pa­doch koro­na­vi­ru v kra­ji­ne. Neprav­di­vé infor­má­cie vied­li k mno­hým násil­ným pro­tes­tom a…

Súd dočasne pozastavil miliardový kontrakt Pentagonu

Fede­rál­ny súd zasta­vil pokra­čo­va­nie masív­ne­ho clou­do­vé­ho prog­ra­mu pre Pen­ta­gon. Uro­bil tak po súd­nom spo­re Ama­zo­nu a jeho clou­do­vej plat­for­me AWS (Ama­zon web ser­vi­ces). Konk­trakt má byť zasta­ve­ný, kým súd určí, či Donald Trump sku­toč­ne nepri­me­ra­ne zasia­hol do roz­hod­nu­tia zve­riť pod­ni­ko­vú…

NATO bude v operáciách využívať komunikačné technológie od Slovákov

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia (NATO) bude v ope­rá­ciách využí­vať komu­ni­kač­né tech­no­ló­gie od Slo­vá­kov. Spo­loč­nosť Ali­ter Tech­no­lo­gies totiž vyhra­la súťaž na dodáv­ku infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií pre sys­tém Com­mu­ni­ca­ti­ons Gate­way Shel­ters v NATO Com­mu­ni­ca­ti­on and Infor­ma­ti­on Agen­cy. Zákaz­ka má hod­no­tu 5,5 mili­ó­na eur…

Facebook začne na Slovensku externe overovať príspevky

Pochyb­né weby kon­špi­rá­to­rov, kto­rí vylie­čia rako­vi­nu v prie­be­hu pár minút to budú mať ťaž­šie. Aktu­ál­ne celo­sve­to­vo naj­pou­ží­va­nej­šia sociál­na sieť na sve­te ozná­mi­la spus­te­nie svoj­ho ove­ro­va­cie­ho prog­ra­mu na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­li­ke. S pomo­cou tla­čo­vej agen­tú­ry Agen­ce Fran­ce Pre­sse (AFP)…

Čínski vojaci ukradli osobné údaje miliónov ľudí

V Spo­je­ných štá­toch obža­lo­va­li šty­roch hac­ke­rov – prí­sluš­ní­kov čín­skej armá­dy -, kto­rí sú podoz­ri­ví, že pred tro­mi rok­mi pod­nik­li kyber­ne­tic­ký útok na ame­ric­kú spo­loč­nosť Equ­ifax. Infor­mo­va­la o tom na svo­jej webo­vej strán­ke BBC s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie ame­ric­ké­ho minis­ter­stva…