Archive

Rubrika: Zahraničie

Turecko malo zálusk na kus Sýrie, no Rusko ho silou vytláča

Rus­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Ser­gej Lav­rov odmie­tol výzvy na zasta­ve­nie Rus­kom pod­po­ro­va­nej ofen­zí­vy sýr­ske­ho reži­mu Bašá­ra Asa­da v pro­vin­cii Idlib na seve­ro­zá­pa­de Sýrie. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP. „Bola by to kapi­tu­lá­cia pred tero­ris­ta­mi a dokon­ca odme­na za ich činy,…

Rusko: Štátna televízia bude 76 dní vysielať mená 12 miliónov padlých vojakov

Spra­vo­daj­ský kanál Ros­si­ja 24 zve­rej­ní do začiat­ku mája mená viac ako 12 mili­ó­nov soviet­skych voja­kov pad­lých počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. Ten­to bez­pre­ce­dent­ný krok štá­tom kon­tro­lo­va­né­ho spra­vo­daj­ské­ho kaná­la odzr­kad­ľu­je úsi­lie Krem­ľa využiť výro­čie kon­ca voj­ny, aby u Rusov vyvo­lal pocit národ­nej…

Čína predstavila najnovší variant útočnej helikoptéry Z‑10

Čín­ske štát­ne médiá sa pochvá­li­li novou ver­zi­ou útoč­nej heli­kop­té­ry Zhi­s­hen­g­ji-10 (Z‑10) ľudo­vej oslo­bo­dzo­va­cej armá­dy (ČLOA) vyba­ve­nej nový­mi vývod­mi výfu­ko­vých ply­nov moto­ra. Vývo­dy sme­ru­jú­ce nahor majú pod­ľa exper­tov zní­žiť infra­čer­ve­nú sto­pu heli­kop­té­ry. Moder­ni­zo­va­nú Z‑10 odfo­ti­li počas vojen­ské­ho cvi­če­nia čín­skej armá­dy. Foto­gra­fie…

V Indii sa stupňuje nespokojnosť s radikálnym premiérom

Na naj­me­nej 19 mŕt­vych sa v stre­du zvý­šil počet obe­tí jed­ných z naj­hor­ších nepo­ko­jov, aké v ostat­ných rokoch zaži­lo indic­ké hlav­né mes­to Naí Dil­lí. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reuters s odvo­la­ním sa na vyso­ko­po­sta­ve­né­ho pred­sta­vi­te­ľa miest­nej nemoc­ni­ce. Pod­ľa pred­chá­dza­jú­cich správ…

OSN: V konflikte na Ukrajine zahynulo vyše 3350 civilistov vrátane 147 detí

Za posled­ných šesť rokov zahy­nu­lo v kon­flik­te na výcho­de Ukra­ji­ny vyše 3350 civi­lis­tov vrá­ta­ne 147 detí. Kon­šta­to­val to v uto­rok zástup­ca vedú­ce­ho pozo­ro­va­teľ­skej misie OSN pre ľud­ské prá­va na Ukra­ji­ne Ben­ja­min More­au. Okrem obe­tí si kon­flikt vyžia­dal vyše 7000 zra­ne­ných…

Trump v Indii dohodol miliardový predaj vrtuľníkov

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump ozna­čil v uto­rok svo­ju náv­šte­vu Indie za „neza­bud­nu­teľ­nú” a „jedi­neč­nú”. Ozná­mil záro­veň, že Naí Dil­lí nakú­pi moder­né ame­ric­ké vojen­ské vyba­ve­nie. Šéf Bie­le­ho domu to uvie­dol počas spo­loč­né­ho vyhlá­se­nia s indic­kým pre­mi­é­rom Narén­drom Módím v Naí Dil­lí.…

Vrtuľníkovú firmu môže nehoda s Bryantom zruinovať

Vanes­sa Bry­an­to­vá, vdo­va po zosnu­lom sláv­nom ame­ric­kom bas­ket­ba­lis­to­vi Kobem Bry­an­to­vi, poda­la v pon­de­lok žalo­bu na spo­loč­nosť Island Express Heli­cop­ters Inc. Tá vlast­ni­la a pre­vádz­ko­va­la vrtuľ­ník, v kto­rom pri havá­rii minu­lý mesiac zahy­nul 41-roč­ný legen­dár­ny špor­to­vec a spo­loč­ná 13-roč­ná dcé­ra man­že­lov…

Zomrel generál Husní Mubarak

Vo veku 91 rokov zomrel v uto­rok býva­lý egypt­ský pre­zi­dent Hus­ní Muba­rak. S odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie Muba­ra­ko­vej rodi­ny o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP. Dlho­roč­ný pre­zi­dent, kto­rý pri­šiel o moc počas revo­lú­cie v roku 2011, zomrel len nie­koľ­ko týž­dňov po…

V Líbyi sa črtá mierová dohoda. Rokovania budú pokračovať v marci

Znep­ria­te­le­né stra­ny kon­flik­tu v Líbyi dospe­li počas roz­ho­vo­rov vo švaj­čiar­skej  Žene­ve k návrhu doho­dy o prí­me­rí. S odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie OSN o tom v pon­de­lok infor­mo­va­la agen­tú­ra DPA. Návrh doho­dy, kto­rý vzi­šiel z roz­ho­vo­rov o vojen­ských otáz­kach, kto­ré sa…

Izrael priznal letecký útok pri sýrskom hlavnom meste

Izra­el v nede­ľu ozná­mil, že usku­toč­nil vzduš­ný útok na základ­ne mili­tant­nej sku­pi­ny Islam­ský dži­hád neďa­le­ko sýr­skej met­ro­po­ly Damask. Sýria pred­tým tvr­di­la, že jej pro­ti­vzduš­ná obra­na zostre­li­la nepria­teľ­ské rake­ty, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP. Izra­el­ská armá­da vo vyhlá­se­ní uvied­la, že jej lie­tad­lá „zasiah­li…

Plochozemec Mike Hughes zomrel pri ďalšom pokuse dokázať konšpiráciu o guľatej Zemi

„Blaz­ni­vý” Mike Hug­hes, kto­rý sa roky sna­žil doká­zať, že Zem je plo­chá, zahy­nul pri štar­te svo­jej podo­mác­ky vyro­be­nej rake­ty. Infor­mo­val o tom ame­ric­ký den­ník Los Ange­les Times. Hug­hes (64) sa roky pokú­šal doká­zať, že tvr­de­nie o guľa­tos­ti Zeme sú iba…

Hoax o koronavíruse viedol k násilným protestom na Ukrajine

Dez­in­for­má­cia vyhna­la ľudí do ulíc. Oby­va­te­lia zablo­ko­va­li ces­tu, aby nedo­vo­li­li vozid­lám s eva­ku­ova­ný­mi oso­ba­mi dostať sa do nemoc­ni­ce. E‑mail, kto­rý pre­pos­la­lo ukra­jin­ské minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva obsa­ho­val neprav­di­vé infor­má­cie o prí­pa­doch koro­na­vi­ru v kra­ji­ne. Neprav­di­vé infor­má­cie vied­li k mno­hým násil­ným pro­tes­tom a…

Niger: Počas vojenskej operácie zabili 120 „teroristov”

Niger­skí a fran­cúz­ski voja­ci zabi­li počas spo­loč­nej ope­rá­cie na juho­zá­pa­de Nige­ru 120 „tero­ris­tov” a zha­ba­li zaria­de­nia na výro­bu bômb a vozid­lá. Infor­mo­va­la o tom v pia­tok agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na niger­ské minis­ter­stvo obra­ny. Od 20. feb­ru­ára „bolo neut­ra­li­zo­va­ných…

Francúzsko „neutralizovalo” 50 džihádistov pri operácii v Mali

Fran­cúz­ski voja­ci „neut­ra­li­zo­va­li” ten­to mesiac pri­bliž­ne 50 dži­há­dis­tov v sérii ope­rá­cií v Mali. V pia­tok to ozná­mi­la armá­da, kto­rá sa sna­ží potla­čiť dlho­roč­né povs­ta­nie v tej­to zápa­do­af­ric­kej kra­ji­ne. Ope­rá­cie sa usku­toč­ni­li neďa­le­ko mes­ta Mop­ti v stred­nej čas­ti Mali, kde sku­pi­na…

OSN: Počet mŕtvych a zranených civilistov v Afganistane opäť presiahol 10.000

V Afga­nis­ta­ne v roku 2019 zahy­nu­lo ale­bo utr­pe­lo zra­ne­nia viac ako 10.000 civi­lis­tov. V sobo­tu o tom pod­ľa agen­tú­ry AFP infor­mo­va­la Asis­tenč­ná misia OSN v Afga­nis­ta­ne (UNAMA). Z úda­jov zve­rej­ne­ných UNAMA vyplý­va, že vla­ni v dôsled­ku bojo­vých ope­rá­cií priš­lo o…

Bulharsko sa pustilo do právnej vojny s Ruskom pre obvinených vrahov miestneho zbrojára

Bul­har­ská pro­ku­ra­tú­ra zve­rej­ni­la v pia­tok mená troch Rusov obvi­ne­ných z poku­su o vraž­du pod­ni­ka­te­ľa Emi­li­ja­na Geb­re­va v roku 2015 v Sofii. Pod­ľa agen­tú­ry TASS pro­ku­ra­tú­ra v Sofii ozná­mi­la, že obvi­ne­ný­mi sú Ser­gej Vik­to­ro­vič Pav­lov, Ser­gej Via­če­sla­vo­vič Fedo­tov a Geor­gij Gorš­kov.…

Erdogan potvrdil, že v Líbyi sú sýrski žoldnieri platení Tureckom

Turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­i­ip Erdo­gan v pia­tok po prvý raz potvr­dil prí­tom­nosť čle­nov pro­tu­rec­kej Sýr­skej národ­nej armá­dy (SNA) v Líbyi. Sú tam spo­lu s turec­kou armá­dou, kto­rá má na sta­rosť výcvik síl medzi­ná­rod­ne uzna­nej vlá­dy. Pod­ľa agen­tú­ry AFP bola SNA…

USA plánujú podpísať mierovú dohodu s Talibanom

Spo­je­né štá­ty sa pri­pra­vu­jú na to, že 29. feb­ru­ára pod­pí­šu doho­du s afgan­ským povs­ta­lec­kým hnu­tím Tali­ban. Ozná­mil to v pia­tok šéf ame­ric­kej dip­lo­ma­cie Mike Pompeo. K pod­pí­sa­niu doho­dy dôj­de, ak sa v prie­be­hu nasle­du­jú­ce­ho týžd­ňa poda­rí v Afga­nis­ta­ne obme­dziť nási­lie,…

Ruský dopravný Suchoj nik nechce. Iba Rusi

Civil­ná sek­cia rus­ké­ho štát­ne­ho výrob­cu lie­ta­diel Suchoj pre­ží­va ťaž­ké časy. Ich doprav­né lie­tad­lo Super­jet 100 nech­ce nikto zo zahra­ni­čia. Jedi­ným zákaz­ní­kom je opäť iba štát­ny pre­prav­ca Aerof­lot. Tá ešte v roku 2018 uzat­vo­ri­la dlho­do­bý kon­trakt na pre­vza­tie 100 super­je­tov. Ďal­šie…

V Brazílii pri štrajku vojenskí policajti strelili senátora do hrude

Pro­test za vyš­šie pla­ty sa zvr­hol na pokus o vraž­du. V seve­rob­ra­zíl­skom štá­te Cea­rá postre­li­li v stre­du do hru­de sená­to­ra po tom, ako sa pokú­sil zasiah­nuť do štraj­ku prí­sluš­ní­kov vojen­skej polí­cie, kto­rí poža­do­va­li vyš­šie pla­ty, infor­mo­va­la agen­tú­ra AP. Sená­to­ra Cida…

Turecko pašovalo zbrane do Líbye. Tvrdí to libanonský námorník

Talian­ska polí­cia zatkla kapi­tá­na náklad­nej lode v rám­ci vyšet­ro­va­nia prí­pa­du podoz­re­nia z obcho­do­va­nia so zbra­ňa­mi medzi Turec­kom a Líby­ou. S odvo­la­ním sa na talian­sku pro­ku­ra­tú­ru o tom v stre­du večer infor­mo­va­la agen­tú­ra AP. Kapi­tá­na lode pla­via­cej sa pod liba­non­skou vlaj­kou…

Rozhovor: Rusko nemá záujem o mier na Kaukaze

Pred 26 rok­mi 20. feb­ru­ára 1994 sa skon­či­la voj­na o Náhor­ný Kara­bach medzi Armén­skom a pora­ze­ným Azer­baj­dža­nom. Kon­flikt si vyžia­dal oko­lo 40 tisíc živo­tov a sto­ti­síc­ky ute­čen­cov na oboch stra­nách. Voj­na síce skon­či­la, no kon­flikt stá­le trvá. Ani jed­na z…

V Afganistane vplyvný prebehlík neuznal výsledky volieb. Schyľuje sa ku konfliktu

Afgan­ský vicep­re­zi­dent a vplyv­ný veli­teľ milí­cií gene­rál Abdul Rašíd Dós­tum odmie­tol v stre­du uznať víťazs­tvo dote­raj­šie­ho pre­zi­den­ta Ašra­fa Gha­ní­ho v sep­tem­bro­vých pre­zi­dent­ských voľ­bách a vyzval svo­jich pod­po­ro­va­te­ľov, aby vyšli pro­tes­to­vať do ulíc. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP. Dós­tum ozna­čil utor­ko­vé…

Súd dočasne pozastavil miliardový kontrakt Pentagonu

Fede­rál­ny súd zasta­vil pokra­čo­va­nie masív­ne­ho clou­do­vé­ho prog­ra­mu pre Pen­ta­gon. Uro­bil tak po súd­nom spo­re Ama­zo­nu a jeho clou­do­vej plat­for­me AWS (Ama­zon web ser­vi­ces). Konk­trakt má byť zasta­ve­ný, kým súd určí, či Donald Trump sku­toč­ne nepri­me­ra­ne zasia­hol do roz­hod­nu­tia zve­riť pod­ni­ko­vú…

Erdogan pohrozil ďalším vojenským zásahom v Sýrii

Turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan v stre­du ozná­mil, že Turec­ko začne novú vojen­skú ope­rá­ciu v sýr­skej pro­vin­cii Idlib v prí­pa­de, že sa sýr­ska armá­da nestiah­ne za turec­ké vojen­ské pozí­cie. Infor­mo­va­li o tom agen­tú­ry AFP a TASS. Turec­ko pod­ľa TASS ukon­či­lo…

Ruské nálety na provinciu Aleppo vyradili z prevádzky dve nemocnice

Dve nemoc­ni­ce v pro­vin­cii Alep­po na seve­re Sýrie muse­li v pon­de­lok eva­ku­ovať, keď ich zasiah­li rus­ké nále­ty. Tla­čo­vej agen­tú­re DPA zo uvie­dol hovor­ca záchran­nej orga­ni­zá­cie Bie­le pril­by Ibrá­hím al-Hadž. Rus­ké bojo­vé lie­tad­lá pod­nik­li osem za sebou nasle­du­jú­cich nále­tov na nemoc­ni­ce…

Líbya: Medzinárodne uznaná vláda prerušila mierové rozhovory

Líbyj­ská vlá­da národ­nej jed­no­ty poza­sta­vi­la svo­ju účasť na mie­ro­vých roko­va­niach spro­stred­ko­va­ných Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov (OSN) a zame­ra­ných na vyjed­na­nie trva­lé­ho mie­ru v tej­to voj­nou sužo­va­nej seve­ro­af­ric­kej kra­ji­ne, kde opa­ko­va­ne dochá­dza k poru­šo­va­niu kreh­ké­ho prí­me­ria. Ku kro­ku doš­lo po utor­ko­vom rake­to­vom…

Nový premiér by rád zaviedol povinnú vojnu. V Kosove

Nový kosov­ský pre­mi­ér Albin Kur­ti v pon­de­lok pri prí­le­ži­tos­ti 12. výro­čia vyhlá­se­nia nezá­vis­los­ti Koso­va nav­ští­vil Kosov­ské bez­peč­nost­né sily (KSF) a vyhlá­sil, že plá­nu­je zaviesť povin­nú vojen­skú služ­bu. Kur­ti sa poďa­ko­val čle­nom KSF za „služ­bu kra­ji­ne a vlas­te­nec­tvo”, infor­mu­je inter­ne­to­vý spra­vo­daj­ský…

Burkina Faso: Ozbrojenci zaútočili na kostol, zabili 24 ľudí

Naj­me­nej 24 ľudí vrá­ta­ne pas­to­ra zahy­nu­lo pri úto­ku sku­pi­ny „ozb­ro­je­ných tero­ris­tov” na kos­tol v sever­nej čas­ti Bur­ki­ny Faso. Oblast­ný správ­ca, plu­kov­ník Sal­fo Kabo­ré, to uvie­dol v pon­de­lok vo vyhlá­se­ní pre agen­tú­ru AFP. Útoč­ní­ci pod­ľa neho vtrh­li do dedi­ny Pan­si na…

Trump vyzval Rusko, aby prestalo podporovať „ohavnosti” Asadovho režimu

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump vyzval Rus­ko, aby ukon­či­lo svo­ju pod­po­ru pre „ohav­nos­ti” reži­mu sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da. USA sú pod­ľa neho zne­po­ko­je­né nási­lím v pro­vin­cii Idlib na seve­ro­zá­pa­de Sýrie, ozná­mil v nede­ľu Bie­ly dom. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP. Trump…