Archive

Rubrika: Aktuality

Vojenská spolupráca Slovenska a Ukrajiny prechádza výrazným rozvojom

Vojen­ské vzťa­hy Slo­ven­ska a Ukra­ji­ny pre­chá­dza­jú v posled­nom obdo­bí výraz­ným roz­vo­jom, a to naj­mä vo voje­n­s­ko-odbo­r­nej rovi­ne. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď(OĽANO) to zhod­no­til po pon­del­ko­vom roko­va­ní s náčel­ní­kom Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl Ukra­ji­ny Vale­ri­i­om Zaluzh­ny­im, kto­rý na Slo­ven­sko pri­ces­to­val na…

Rozhovor s M. Balážom: Do armády sme neinvestovali 20 rokov. Aby bola obranyschopná, potrebuje novú techniku  

Michal Baláž, ria­di­teľ pod­ni­ku Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia, kto­rá len nedáv­no ohlá­si­la návrat výro­by legen­dár­nych Tat­ro­viek späť na Slo­ven­sko, nám pre­zra­dil, čím môže domá­ci pro­dukt vo sve­te kon­ku­ro­vať, pre­čo potre­bu­je armá­da obno­vu svoj­ho vozo­vé­ho par­ku a na čo nám budú vozid­lá na…

MO SR oslovilo 33 krajín so žiadosťou o ponuky na pásovú techniku a BOV 8x8

V súvis­los­ti s náku­pom páso­vej tech­ni­ky a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel (BOV) 8x8 oslo­vi­lo Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR so žia­dos­ťou o ponu­ky 33 kra­jín. Pred­po­kla­da­ná cena 152 kusov páso­vej tech­ni­ky je 1,739 miliar­dy eur s DPH a za 76 kusov bojo­vých…

Vláda schválila podpis dvoch memoránd s OSN o príspevkoch k misii na Cypre

Memo­ran­dum o poro­zu­me­ní medzi vlá­dou SR a Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov (OSN) ako prís­pe­vok k mie­ro­vým silám OSN na Cyp­re (UNFICYP) nahra­dia dve nové memo­ran­dá, jed­no pre ženij­né jed­not­ky a dru­hé pre pechot­nú rotu. Doku­men­ty v stre­du schvá­li­la vlá­da, za SR…

Slovenskí zbrojári žiadajú pri obstarávaní obrnených vozidiel 50-percentnú účasť

Slo­ven­skí zbro­já­ri tak pro­stred­níc­tvom Zdru­že­nia bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu (ZBOP) SR rea­gu­jú na zve­rej­ne­nie záme­ru vlá­dy. ZBOP SR poža­du­je, aby pod­mien­kou pod­pí­sa­nia zmlúv s dodá­va­te­ľom páso­vých bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel (PBOV) a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8 (BOV 8x8) bolo aspoň 50…

Minister Naď: Nakupujeme techniku, ktorá je prioritná a nevyhnutná

Vlá­da pri­ja­la dôle­ži­té stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tie, komen­to­val minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) schvá­le­ný začia­tok obsta­rá­va­nia páso­vej tech­ni­ky a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8. Odha­do­va­né nákla­dy pred­sta­vu­jú dve miliar­dy eur. Pred­lo­že­nie vyhod­no­te­nia ponúk na vlá­du pred­po­kla­dá na jar. Oča­ká­va zapo­je­nie veľ­ké­ho počtu kra­jín.…

Teroristický útok pri kábulskom letisku si vyžiadal desiatky obetí

Pri bom­bo­vých úto­koch pri letis­ku Hámi­da Kar­za­ja v afgan­skej met­ro­po­le Kábul zahy­nu­lo naj­me­nej 60 afgan­ských civi­lis­tov a 150 utr­pe­lo zra­ne­nia, píše den­ník The Wall Stre­et Jour­nal s odvo­la­ním sa na vyso­ko posta­ve­né­ho afgan­ské­ho zdra­vot­níc­ke­ho pred­sta­vi­te­ľa. Násled­kom dvoch výbu­chov zahy­nu­lo tiež…

V Bratislave sa začal veľtrh obrannej techniky IDEB, zastúpených je 17 krajín

V Bra­ti­sla­ve sa v stre­du začal medzi­ná­rod­ný veľ­trh obran­nej tech­ni­ky IDEB 2021. Sláv­nost­ne ho otvo­ri­li pre­mi­ér Edu­ard Heger a minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (oba­ja OĽANO), náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Daniel Zme­ko a výkon­ný ria­di­teľ akci­ovej spo­loč­nos­ti Inche­ba…

J. Naď: Ďalší let do Afganistanu treba zvážiť, predpokladám zásadnú diskusiu

V prí­pa­de potre­by ďal­šej eva­ku­ácie z Afga­nis­ta­nu sú ozb­ro­je­né sily pri­pra­ve­né vyslať špe­ciál. Tre­ba však zvá­žiť bez­peč­nost­né rizi­ká aj aktu­ál­ne sta­no­vis­ká Tali­ba­nu. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) to uvie­dol pred stre­daj­ším roko­va­ním vlá­dy, na kto­rom pred­po­kla­dá k tej­to téme zásad­nú…

Za evakuáciu z Afganistanu ocenil minister obrany vojakov aj veľvyslankyňu USA

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) oce­nil za zabez­pe­če­nie eva­ku­ácie obča­nov a spo­lu­pra­cov­ní­kov SR z Afga­nis­ta­nu vojen­skou medai­lou za huma­ni­tár­nu pomoc 32 pro­fe­si­onál­nych voja­kov, dvoch civil­ných zamest­nan­cov rezor­tu obra­ny, ame­ric­kú veľ­vys­lan­ky­ňu Brid­get Brink a veľ­vys­lan­ca SR pri NATO Pet­ra Báto­ra. Na…

Slovak Training Academy pokračuje vo výcviku pilotov vrtuľníkov

Spo­loč­nosť Slo­vak Trai­ning Aca­de­my (STA) bude i naďa­lej pôso­biť na Košic­kom medzi­ná­rod­nom letis­ku a pokra­ču­je vo výcvi­ku pilo­tov vrtuľ­ní­kov pod­ľa vopred schvá­le­né­ho har­mo­no­gra­mu.  „Chce­me ubez­pe­čiť všet­kých obchod­ných par­tne­rov ako aj laic­kú i odbor­nú verej­nosť, že naša spo­loč­nosť pokra­ču­je vo výko­ne svo­jej čin­nos­ti, kto­rým je výcvik…

SIAF 2021 bude v znamení výročí, zúčastní sa 14 krajín

Na medzi­ná­rod­ných letec­kých dňoch SIAF 2021 sa zúčast­ní 14 kra­jín vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Podu­ja­tie sa po roč­nej pre­stáv­ke spô­so­be­nej pan­dé­mi­ou usku­toč­ní 4. a 5. sep­tem­bra na letis­ku Kuchy­ňa v Malac­kách. Pries­tor bude roz­de­le­ný na dve zóny – pre očko­va­ných s neob­me­dze­nou…

R. Mikulec: V Grécku bude pri požiaroch pomáhať 75 slovenských hasičov

V nede­ľu ráno vyra­zi­lo do Gréc­ka 75 slo­ven­ských hasi­čov s 30 kus­mi tech­ni­ky. Majú tam pomôcť pri hase­ní roz­siah­lych les­ných požia­rov. Uvie­dol to minis­ter vnút­ra Roman Miku­lec. Hasi­či pochá­dza­jú z troch sku­pín v rám­ci Slo­ven­ska, a to východ, stred a…

Spoločnosti Vývoj Martin a MSM Banská Bystrica sa spájajú

Spo­loč­nos­ti VÝVOJ Mar­tin a MSM Ban­ská Bys­tri­ca zo slo­ven­skej sku­pi­ny MSM GROUP sa spá­ja­jú. Pod­ľa spo­loč­nos­ti zlú­če­ním tých­to dvoch firiem a ich know how tak vzni­ká na Slo­ven­sku sil­ný medzi­ná­rod­ný hráč, kto­rý doká­že vyrá­bať špič­ko­vé kon­taj­ne­ry pre potre­by armá­dy, záchran­né zlož­ky, ale…

Minister obrany odcestoval na Cyprus, navštívi vojakov v misii UNFICYP

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) vo štvr­tok odces­to­val na Cyp­rus. Nav­ští­vi tam slo­ven­ských voja­kov pôso­bia­cich v misii UNFICYP. Čaká ho tiež roko­va­nie s cyper­ským rezort­ným par­tne­rom Cha­ra­lam­bo­som Pet­ri­de­som. Na veli­teľ­stve UN Pro­tec­ted Area (UNPA) v Nikó­zii prij­me minis­tra veli­teľ­ka misie…

Heger: Ukrajina je pre nás dôležitý sused, chceme byť nápomocní v jej integrácii

Kyjev 28. mája (TASR) – Slo­ven­sko chce vyslať sil­ný sig­nál, že Ukra­ji­na je pre nás veľ­mi dôle­ži­tý sused, par­tner a pria­teľ. Uvie­dol to v pia­tok v Kyje­ve slo­ven­ský pre­mi­ér Edu­ard Heger po stret­nu­tí s pred­se­dom ukra­jin­skej vlá­dy Deny­som Šmy­ha­ľom a…

Dubnická zbrojovka získala v čase pandémie nové vojenské i civilné zákazky

Dub­ni­ca nad Váhom, 28. mája (TASR) – Dub­nic­ká zbro­jár­ska spo­loč­nosť MSM Group zís­ka­la počas pan­dé­mie nové zákaz­ky na dodáv­ky obran­nej i civil­nej tech­ni­ky. Jeden z naj­väč­ších zamest­ná­va­te­ľov na Pova­ží tak nie­len­že nemu­sel pre­púš­ťať, ale aj zvy­šo­val zamest­na­nosť. Ako infor­mo­val gene­rál­ny…

Do Ozbrojených síl SR sa hlási najviac záujemcov za uplynulých desať rokov

Do Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR sa hlá­si naj­viac záu­jem­cov za uply­nu­lých desať rokov. Za prvých päť mesia­cov toh­to roka už rezort obra­ny zae­vi­do­val 2613 žia­dos­tí na obsa­de­nie fun­kcií v hod­nos­ti vojak 2. stup­ňa, čo pre­kra­ču­je všet­ky celo­roč­né prie­me­ry od roku…

Staronovým prezidentom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu sa stal Tibor Straka

Val­né zhro­maž­de­nie Zdru­že­nia bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky (ZBOP SR) si dnes zvo­li­lo nových zástup­cov do šta­tu­tár­nych a kon­trol­ných orgá­nov zdru­že­nia. Do fun­kcie pre­zi­den­ta bol aj na ďal­šie dva roky zvo­le­ný dote­raj­ší pre­zi­dent Tibor Stra­ka. Infor­má­cie poskyt­la výkon­ná ria­di­teľ­ka…

Rezort obrany upozorňuje na plánované presuny vojenskej techniky cez územie SR

Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR upo­zor­ňu­je na plá­no­va­né pre­su­ny vojen­skej tech­ni­ky zahra­nič­ných spo­je­nec­kých ozb­ro­je­ných síl cez Slo­ven­sko v budú­com týžd­ni. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa rezor­tu Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá. Od 19. do 25. aprí­la je cez úze­mie Slo­ven­ska plá­no­va­ných 11 cest­ných…

Ministerstvo obrany hľadá náhradu bojových vozidiel pechoty

Minis­ter­stvo obra­ny (MO SR) hľa­dá dodá­va­te­ľa nových bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel, kto­ré majú nahra­diť tech­ni­ku mecha­ni­zo­va­ných jed­no­tiek vyzb­ro­je­ných bojo­vý­mi páso­vý­mi vozid­la­mi typu BVP‑1, BVP‑2 a BVP M. Kri­té­ria­mi výbe­ru budú požia­dav­ky Ozb­ro­je­ných síl SR, trans­pa­rent­ný pro­ces obsta­ra­nia a výraz­né zapo­je­nie domá­ce­ho…

Súčasťou britského pobrexitového plánu je aj rozšírenie jadrového arzenálu

Brit­ský pre­mi­ér Boris John­son pred­sta­vil v uto­rok Dol­nej sne­mov­ni par­la­men­tu sprá­vu o bez­peč­nos­ti, obra­ne a zahra­nič­nej poli­ti­ke. Jej súčas­ťou je okrem iné­ho aj plán roz­ší­riť brit­ský arze­nál jad­ro­vých zbra­ní, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP. „Cel­ko­vá záso­ba jad­ro­vých zbra­ní Spo­je­né­ho krá­ľov­stva bude naj­viac…

USA a Japonsko sa zaviazali spoločne čeliť vplyvu Číny

Ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Anto­ny Blin­ken a šéf Pen­ta­gó­nu Llo­yd Aus­tin počas svo­jej náv­šte­vy Japon­ska v uto­rok upo­zor­ni­li spo­lu so svo­ji­mi japon­ský­mi rezort­ný­mi kole­ga­mi na des­ta­bi­li­zač­né sprá­va­nie sa Číny, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP. Japon­ská met­ro­po­la Tokio je pre minis­tra obra­ny Aus­ti­na…

Abu Dhabí: Minister obrany Naď na veľtrhu podporil slovenský obranný priemysel

Abu Dha­bí, 21. feb­ru­ára 2021 – Zbro­jár­ske a tech­no­lo­gic­ké fir­my zo Slo­ven­ska pred­sta­vi­li na medzi­ná­rod­nej výsta­ve a kon­fe­ren­cii o obra­ne IDEX & NAVDEX 2021 v Abu Dha­bí nie­koľ­ko novi­niek. Veľ­trh pri­lá­kal aj napriek pan­dé­mii koro­na­ví­ru­su stov­ky vysta­vo­va­te­ľov zo 60 kra­jín a pri­bliž­ne 70 tisíc náv­štev­ní­kov.…

Nemecko: Očkovanie zamestnancov ministerstiev zabezpečí Bundeswehr

Nemec­ká vlá­da plá­nu­je vak­cí­nou pro­ti koro­na­ví­ru­su od spo­loč­nos­ti Astra­Ze­ne­ca zaoč­ko­vať tisí­ce vlád­nych úrad­ní­kov dôle­ži­tých pre chod kra­ji­ny. Minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva sa obrá­ti­lo na rezort obra­ny so žia­dos­ťou, aby vak­ci­ná­ciu zamest­nan­cov minis­ters­tiev a dal­ších vlád­nych úra­dov zais­ti­la armá­da, infor­mo­val v pon­de­lok týž­den­ník…

Na výcviku na stíhačky F‑16 v USA je 6 pilotov, ďalších 4 vyšlú tento rok

Na výcvi­ku na stí­ha­cie lie­tad­lá F‑16 v Spo­je­ných štá­toch je v súčas­nos­ti šesť pilo­tov Vzduš­ných síl Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR. Počas toh­to roka by sa k nim mali pri­dať ďal­ší šty­ria. Cel­ko­vo má absol­vo­vať príp­ra­vu 22 pilo­tov. Výcvik tech­nic­ké­ho a…

Mesto a vrtuľníková akadémia sa dohodli na zdieľaní informácií o leteckom výcviku

Vicep­ri­má­tor­ka Košíc Lucia Gur­ba­ľo­vá  a zástup­co­via spo­loč­nos­ti Slo­vak Trai­ning Aca­de­my (STA) sa opäť stret­li aby spo­loč­ne dis­ku­to­va­li o mož­nos­tiach zní­že­nia hlu­ko­vej záťa­že na oby­va­te­ľov dot­knu­tých mest­ských čas­tí. Letec­ká aka­dé­mia bude mest­ský magis­trát infor­mo­vať o aktu­ál­nej inten­zi­te plá­no­va­né­ho výcvi­ku.    Obe stra­ny na úvod…

Prezidentka menovala a povýšila do generálskych hodností 8 príslušníkov OS SR

Bra­ti­sla­va 28. janu­ára (TASR) – Pre­zi­dent­ka SR Zuza­na Čapu­to­vá vo štvr­tok pový­ši­la a meno­va­la do gene­rál­skych hod­nos­tí osem prí­sluš­ní­kov Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR. V prí­ho­vo­re ich vyzva­la, aby okrem pria­mych slu­žob­ných povin­nos­tí plni­li aj svo­ju spo­lo­čen­skú misiu. Chce, aby boli…

Letecké simulátory vychovávajú nových pilotov a zároveň pomáhajú vyšetrovať letecké nehody

Simu­lo­va­ná rea­li­ta sa sta­la neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou výcvi­ku pilo­tov lie­ta­diel i vrtuľ­ní­kov. Moder­ná počí­ta­čo­vá tech­no­ló­gia pomá­ha šet­riť penia­ze a navy­še je mimo­riad­ne bez­peč­ná. Vo výcvi­ko­vom stre­dis­ku  Slo­vak Trai­ning Aca­de­my majú štu­den­ti k dis­po­zí­cii až 5 rôz­nych typov letec­kých simu­lá­to­rov.  Dyna­mic­ký roz­voj počí­ta­čo­vých tech­no­ló­gií umož­nil…

Ministerstvo obrany pripravuje rekonštrukciu ubytovne Hviezda, tzv. Kukurice

Bra­ti­sla­va 28. janu­ára (TASR) – Minis­ter­stvo obra­ny pri­pra­vu­je rekon­štruk­ciu vojen­skej uby­tov­ne Hviez­da v Bra­ti­sla­ve, tzv. Kuku­ri­ce. Po obno­ve by mala slú­žiť na admi­ni­stra­tív­ne a uby­to­va­cie úče­ly. Pre TASR to potvr­di­la hovor­ky­ňa Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá. „Admi­ni­stra­tív­nu časť…