Archive

Rubrika: Aktuality

Vojnu na Ukrajine môžu pomôcť vyhrať komunikačné systémy

Naj­väč­ší kon­flikt v Euró­pe od dru­hej sve­to­vej voj­ny uká­zal, že okrem kon­venč­ných zbra­ní zohrá­va­jú kľú­čo­vú rolu aj komu­ni­kač­né sys­té­my, a to naj­mä pri obra­ne štá­tu. Pod­ľa Pav­la Gáli­ka, odbor­ní­ka na vojen­ské IKT sys­té­my, môžu prá­ve oni roz­hod­núť o víťazs­tve jed­nej…

Vláda schválila stratégiu na zabezpečenie kybernetickej obrany SR

Na zabez­pe­če­nie kyber­ne­tic­kej obra­ny štá­tu je potreb­né roz­ví­jať plno­hod­not­né národ­né spô­so­bi­los­ti kyber­ne­tic­kej obra­ny, budo­vať a roz­ví­jať nasa­di­teľ­né kyber­ne­tic­ké spô­so­bi­los­ti Ozb­ro­je­ných síl SR a postu­po­vať v súla­de s medzi­ná­rod­ný­mi záväz­ka­mi. Vyplý­va to zo Stra­té­gie kyber­ne­tic­kej obra­ny SR, kto­rú v stre­du schvá­li­la…

Slováci vyvinuli unikátny mobilný monitorovací systém, pomáha riadiť vojsko či dohliadať na bezpečnosť na festivaloch

Mobil­né mies­to ria­de­nia (MMR) z diel­ne slo­ven­skej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies pre­pá­ja ope­rač­né cen­trum vele­nia a ria­de­nia s infor­má­cia­mi pria­mo z teré­nu, kto­ré zís­ka­va pro­stred­níc­tvom špe­ciál­nej vzdu­cho­lo­de či dro­nu. Sys­tém MMR môžu využí­vať okrem ozb­ro­je­ných a poli­caj­ných síl za úče­lom…

Ukrajina dostane od SR pomoc, ktorú bude vedieť poskytnúť, zhodli sa Naď a Korčok

Ukra­ji­na dosta­ne od Slo­ven­ska takú pomoc, akú bude vedieť naša kra­ji­na poskyt­núť. Zhod­li sa na tom minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) a šéf slo­ven­skej dip­lo­ma­cie Ivan Kor­čok (nomi­nant SaS). Naď tvr­dí, že dis­ku­sia o poskyt­nu­tí stí­ha­čiek Ukra­ji­ne nepre­bie­ha. Kor­čok zopa­ko­val,…

Premiér Heger hovoril na hraniciach s Ukrajinou o vzájomnej solidarite

Pre­mi­ér SR Edu­ard Heger (OĽANO) vyz­dvi­hol počas náv­šte­vy slo­­ve­n­s­ko-ukra­­ji­n­s­kej hra­ni­ce vo Vyšnom Nemec­kom vzá­jom­nú soli­da­ri­tu. Zdô­raz­nil pri­pra­ve­nosť Slo­ven­ska podať Ukra­jin­com ute­ka­jú­cim pred voj­nou pomoc­nú ruku aj v podo­be občerstve­nia či uby­to­va­nia. „Je tu zima, chce­me, aby ľudia zby­toč­ne von­ku nemrz­li.…

Slovenská technologická firma ponúka štátu kapacity na pomoc pred útokmi hackerov

„V súvis­los­ti s aktu­ál­nou bez­peč­nost­nou situ­áci­ou v regi­ó­ne a naras­ta­jú­ci­mi útok­mi na kri­tic­kú infra­štruk­tú­ru člen­ských kra­jín EÚ a NATO, ponú­ka­me štát­nej sprá­ve bez­od­plat­ne odbor­né a tech­nic­ké kapa­ci­ty pri ochra­ne kri­tic­kej infra­štruk­tú­ry štá­tu,” uvie­dol Ján Gruj­bár, gene­rál­ny ria­di­teľ Ali­ter Tech­no­lo­gies.   S požia­dav­ka­mi o pomoc sa môže štát­na sprá­va…

Rusko napadlo na Ukrajinu

V noci zo štvr­t­ka na pia­tok Rus­ko zača­lo invá­ziu na Ukra­ji­nu. Volo­dy­myr Zelen­skyj, ukra­jin­ský pre­zi­dent vo štvr­tok vyhlá­sil stan­né prá­vo a vyzval obča­nov, aby nepod­lie­ha­li pani­ke po tom, ako rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin ozná­mil začia­tok vojen­skej ope­rá­cie na Ukra­ji­ne. Ter­čom…

Nemecko pozastavuje schvaľovanie plynovodu Nord Stream

Nemec­ký kan­ce­lár Olaf Scholz v uto­rok ozná­mil, že Nemec­ko až do odvo­la­nia zasta­vu­je sch­va­ľo­va­cí pro­ces ply­no­vo­du Nord Stre­am 2. TASR o tom infor­mo­va­la na zákla­de sprá­vy agen­tú­ry DPA. Scholz uvie­dol, že požia­dal nemec­ký regu­lač­ný úrad o poza­sta­ve­nie sch­va­ľo­va­cie­ho pro­ce­su ply­no­vo­du. „Môže…

I. Korčok: Je zjavné, že problémom Ruska je samotná existencia Ukrajiny

Rus­ko uzna­ním sepa­ra­tis­tic­kých úze­mí na Ukra­ji­ne hru­bo poru­ši­lo medzi­ná­rod­né prá­vo a svo­je medzi­ná­rod­né záväz­ky. Minis­ter zahra­nič­ných vecí Ivan Kor­čok (nomi­nant SaS) pova­žu­je za závaž­ný aj poli­tic­ký postoj Rus­ka, pod­ľa kto­ré­ho Ukra­ji­na nemá nárok na vlast­nú exis­ten­ciu. Verí, že posled­né uda­los­ti…

Slovensko a USA podpísali dohodu o obrannej spolupráci

Slo­ven­ská repub­li­ka a Spo­je­né štá­ty vo štvr­tok večer (v noci na pia­tok SEČ) v ame­ric­kom Was­hing­to­ne pod­pí­sa­li doho­du o obran­nej spo­lu­prá­ci (DCA). Sig­na­tá­rom za Slo­ven­sko bol minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO), za USA šéf dip­lo­ma­cie Anto­ny Blin­ken. Zmlu­vu musí ešte…

ZBOP SR rešpektuje bezpečnostnú politiku SR

Zdru­že­nie bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky (ZBOP SR) na dneš­nom roko­va­ní pre­zí­dia jed­no­hlas­ne pri­ja­lo sta­no­vis­ko k súčas­nej poli­­ti­c­ko-bez­­pe­č­nos­t­nej situ­ácii v Euró­pe, jeho zne­nie vám pri­ná­ša­me v nezme­ne­nej podo­be: „Zdru­že­nie bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky vychá­dza­júc zo sta­nov zdru­že­nia, zabez­pe­ču­je svo­ju čin­nosť…

Podpis dohody o obrannej spolupráci s USA sa očakáva 3. februára

Pod­pis doho­dy o obran­nej spo­lu­prá­ci medzi Slo­ven­skou repub­li­kou a Spo­je­ný­mi štát­mi ame­ric­ký­mi sa oča­ká­va vo štvr­tok 3. feb­ru­ára. Do USA pre­to vyces­tu­je slo­ven­ská dele­gá­cia na čele s mini­strom obra­ny Jaro­sla­vom Naďom (OĽANO) a mini­strom zahra­nič­ných vecí Iva­nom Kor­čo­kom (nomi­nant SaS).…

Najviac hoaxov sa v roku 2021 týkalo ochorenia COVID-19

Dez­in­for­má­cie pred­sta­vu­jú pod­ľa polí­cie význam­nú bez­peč­nost­nú hroz­bu pre Slo­ven­skú repub­li­ku. Naj­viac hoaxov sa v roku 2021 týka­lo ocho­re­nia COVID-19. Zasa­ho­va­li všet­ky oblas­ti, kto­ré sa pria­mo či nepria­mo týka­li pokra­ču­jú­cej pan­dé­mie. V onli­ne pries­to­re sa vysky­to­va­li pre­dov­šet­kým na jar a jeseň,…

Slovenskí vojaci môžu získať overené vozidlá, ktoré obstáli vo svete

Štát naku­pu­je nové páso­vé tran­s­por­té­ry, pomôcť mu môžu prí­kla­dy zo sve­ta. Minis­ter­stvo obra­ny chce v najb­liž­ších rokoch obme­niť zasta­ra­nú pozem­nú tech­ni­ku, kto­rú pou­ží­va­jú slo­ven­skí voja­ci. Plá­nu­je obsta­rať 152 páso­vých a 76 kole­so­vých bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel. Nové vozid­lá by mali byť…

MO SR investovalo do infraštruktúry pre vojakov viac ako 20 miliónov eur

Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR inves­to­va­lo do infra­štruk­tú­ry pre voja­kov a opráv budov viac ako 20 mili­ó­nov eur, kto­ré boli pou­ži­té na rekon­štruk­ciu dlho­do­bo zaned­bá­va­ných objek­tov. TASR o tom v stre­du infor­mo­va­la hovor­ky­ňa rezor­tu obra­ny Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá. Gene­rál­ny ria­di­teľ sek­cie…

Zapojenie domácich firiem do armádnych zákazok priniesie do ekonomiky stovky miliónov, ukázala analýza

Plá­no­va­né náku­py armád­nej tech­ni­ky možu do slo­ven­skej eko­no­mi­ky pri­niesť väč­šie zdro­je, ako bude samot­ná cena tech­ni­ky, vyplý­va to z ana­lý­zy EY, kto­rú si necha­la spra­co­vať spo­loč­nosť Tat­ra. Zapo­je­ním domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu zís­ka eko­no­mi­ka stov­ky mili­ó­nov eur, zvý­ši sa zamest­na­nosť a…

Novým predsedom Sekcie výrobcov obranného priemyslu v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore sa stal Tibor Straka

Sek­cia výrob­cov obran­né­ho prie­mys­lu, pôso­bia­ca v rám­ci Slo­ven­skej obchod­nej a prie­my­sel­nej komo­ry chce pod novým vede­ním zlep­šiť pod­mien­ky v oblas­ti expor­tu pre výrob­cov domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu. Pod­ľa T. Stra­ku majú slo­ven­ské fir­my potreb­nú kva­li­tu na to, aby uspe­li na zahra­nič­nom trhu. Na dneš­nom…

Vojenská spolupráca Slovenska a Ukrajiny prechádza výrazným rozvojom

Vojen­ské vzťa­hy Slo­ven­ska a Ukra­ji­ny pre­chá­dza­jú v posled­nom obdo­bí výraz­ným roz­vo­jom, a to naj­mä vo voje­n­s­ko-odbo­r­nej rovi­ne. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď(OĽANO) to zhod­no­til po pon­del­ko­vom roko­va­ní s náčel­ní­kom Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl Ukra­ji­ny Vale­ri­i­om Zaluzh­ny­im, kto­rý na Slo­ven­sko pri­ces­to­val na…

Rozhovor s M. Balážom: Do armády sme neinvestovali 20 rokov. Aby bola obranyschopná, potrebuje novú techniku  

Michal Baláž, ria­di­teľ pod­ni­ku Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia, kto­rá len nedáv­no ohlá­si­la návrat výro­by legen­dár­nych Tat­ro­viek späť na Slo­ven­sko, nám pre­zra­dil, čím môže domá­ci pro­dukt vo sve­te kon­ku­ro­vať, pre­čo potre­bu­je armá­da obno­vu svoj­ho vozo­vé­ho par­ku a na čo nám budú vozid­lá na…

MO SR oslovilo 33 krajín so žiadosťou o ponuky na pásovú techniku a BOV 8x8

V súvis­los­ti s náku­pom páso­vej tech­ni­ky a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel (BOV) 8x8 oslo­vi­lo Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR so žia­dos­ťou o ponu­ky 33 kra­jín. Pred­po­kla­da­ná cena 152 kusov páso­vej tech­ni­ky je 1,739 miliar­dy eur s DPH a za 76 kusov bojo­vých…

Vláda schválila podpis dvoch memoránd s OSN o príspevkoch k misii na Cypre

Memo­ran­dum o poro­zu­me­ní medzi vlá­dou SR a Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov (OSN) ako prís­pe­vok k mie­ro­vým silám OSN na Cyp­re (UNFICYP) nahra­dia dve nové memo­ran­dá, jed­no pre ženij­né jed­not­ky a dru­hé pre pechot­nú rotu. Doku­men­ty v stre­du schvá­li­la vlá­da, za SR…

Slovenskí zbrojári žiadajú pri obstarávaní obrnených vozidiel 50-percentnú účasť

Slo­ven­skí zbro­já­ri tak pro­stred­níc­tvom Zdru­že­nia bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu (ZBOP) SR rea­gu­jú na zve­rej­ne­nie záme­ru vlá­dy. ZBOP SR poža­du­je, aby pod­mien­kou pod­pí­sa­nia zmlúv s dodá­va­te­ľom páso­vých bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel (PBOV) a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8 (BOV 8x8) bolo aspoň 50…

Minister Naď: Nakupujeme techniku, ktorá je prioritná a nevyhnutná

Vlá­da pri­ja­la dôle­ži­té stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tie, komen­to­val minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) schvá­le­ný začia­tok obsta­rá­va­nia páso­vej tech­ni­ky a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8. Odha­do­va­né nákla­dy pred­sta­vu­jú dve miliar­dy eur. Pred­lo­že­nie vyhod­no­te­nia ponúk na vlá­du pred­po­kla­dá na jar. Oča­ká­va zapo­je­nie veľ­ké­ho počtu kra­jín.…

Teroristický útok pri kábulskom letisku si vyžiadal desiatky obetí

Pri bom­bo­vých úto­koch pri letis­ku Hámi­da Kar­za­ja v afgan­skej met­ro­po­le Kábul zahy­nu­lo naj­me­nej 60 afgan­ských civi­lis­tov a 150 utr­pe­lo zra­ne­nia, píše den­ník The Wall Stre­et Jour­nal s odvo­la­ním sa na vyso­ko posta­ve­né­ho afgan­ské­ho zdra­vot­níc­ke­ho pred­sta­vi­te­ľa. Násled­kom dvoch výbu­chov zahy­nu­lo tiež…

V Bratislave sa začal veľtrh obrannej techniky IDEB, zastúpených je 17 krajín

V Bra­ti­sla­ve sa v stre­du začal medzi­ná­rod­ný veľ­trh obran­nej tech­ni­ky IDEB 2021. Sláv­nost­ne ho otvo­ri­li pre­mi­ér Edu­ard Heger a minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (oba­ja OĽANO), náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Daniel Zme­ko a výkon­ný ria­di­teľ akci­ovej spo­loč­nos­ti Inche­ba…

J. Naď: Ďalší let do Afganistanu treba zvážiť, predpokladám zásadnú diskusiu

V prí­pa­de potre­by ďal­šej eva­ku­ácie z Afga­nis­ta­nu sú ozb­ro­je­né sily pri­pra­ve­né vyslať špe­ciál. Tre­ba však zvá­žiť bez­peč­nost­né rizi­ká aj aktu­ál­ne sta­no­vis­ká Tali­ba­nu. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) to uvie­dol pred stre­daj­ším roko­va­ním vlá­dy, na kto­rom pred­po­kla­dá k tej­to téme zásad­nú…

Za evakuáciu z Afganistanu ocenil minister obrany vojakov aj veľvyslankyňu USA

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) oce­nil za zabez­pe­če­nie eva­ku­ácie obča­nov a spo­lu­pra­cov­ní­kov SR z Afga­nis­ta­nu vojen­skou medai­lou za huma­ni­tár­nu pomoc 32 pro­fe­si­onál­nych voja­kov, dvoch civil­ných zamest­nan­cov rezor­tu obra­ny, ame­ric­kú veľ­vys­lan­ky­ňu Brid­get Brink a veľ­vys­lan­ca SR pri NATO Pet­ra Báto­ra. Na…

Slovak Training Academy pokračuje vo výcviku pilotov vrtuľníkov

Spo­loč­nosť Slo­vak Trai­ning Aca­de­my (STA) bude i naďa­lej pôso­biť na Košic­kom medzi­ná­rod­nom letis­ku a pokra­ču­je vo výcvi­ku pilo­tov vrtuľ­ní­kov pod­ľa vopred schvá­le­né­ho har­mo­no­gra­mu.  „Chce­me ubez­pe­čiť všet­kých obchod­ných par­tne­rov ako aj laic­kú i odbor­nú verej­nosť, že naša spo­loč­nosť pokra­ču­je vo výko­ne svo­jej čin­nos­ti, kto­rým je výcvik…

SIAF 2021 bude v znamení výročí, zúčastní sa 14 krajín

Na medzi­ná­rod­ných letec­kých dňoch SIAF 2021 sa zúčast­ní 14 kra­jín vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Podu­ja­tie sa po roč­nej pre­stáv­ke spô­so­be­nej pan­dé­mi­ou usku­toč­ní 4. a 5. sep­tem­bra na letis­ku Kuchy­ňa v Malac­kách. Pries­tor bude roz­de­le­ný na dve zóny – pre očko­va­ných s neob­me­dze­nou…

R. Mikulec: V Grécku bude pri požiaroch pomáhať 75 slovenských hasičov

V nede­ľu ráno vyra­zi­lo do Gréc­ka 75 slo­ven­ských hasi­čov s 30 kus­mi tech­ni­ky. Majú tam pomôcť pri hase­ní roz­siah­lych les­ných požia­rov. Uvie­dol to minis­ter vnút­ra Roman Miku­lec. Hasi­či pochá­dza­jú z troch sku­pín v rám­ci Slo­ven­ska, a to východ, stred a…