Archive

Autor: Redakcia

Najviac hoaxov sa v roku 2021 týkalo ochorenia COVID-19

Dez­in­for­má­cie pred­sta­vu­jú pod­ľa polí­cie význam­nú bez­peč­nost­nú hroz­bu pre Slo­ven­skú repub­li­ku. Naj­viac hoaxov sa v roku 2021 týka­lo ocho­re­nia COVID-19. Zasa­ho­va­li všet­ky oblas­ti, kto­ré sa pria­mo či nepria­mo týka­li pokra­ču­jú­cej pan­dé­mie. V onli­ne pries­to­re sa vysky­to­va­li pre­dov­šet­kým na jar a jeseň,…

Ak ste na Vianoce dostali smart elektroniku, dajte si pozor na hackerov 

S naras­ta­jú­cou popu­la­ri­tou inte­li­gent­ných (smart) zaria­de­ní sa obja­vu­jú aj nové for­my hac­ker­ských úto­kov. Ostra­ži­tosť pre­to tre­ba zvý­šiť naj­mä po kúpe elek­tro­ni­ky, kto­rá využí­va pri­po­je­nie na inter­net. Zne­uži­té, naprí­klad na zber infor­má­cií a pries­kum pre sofis­ti­ko­va­nej­ší útok zalo­že­ný na cie­le­nom phis­hin­gu,…

MO SR investovalo do infraštruktúry pre vojakov viac ako 20 miliónov eur

Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR inves­to­va­lo do infra­štruk­tú­ry pre voja­kov a opráv budov viac ako 20 mili­ó­nov eur, kto­ré boli pou­ži­té na rekon­štruk­ciu dlho­do­bo zaned­bá­va­ných objek­tov. TASR o tom v stre­du infor­mo­va­la hovor­ky­ňa rezor­tu obra­ny Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá. Gene­rál­ny ria­di­teľ sek­cie…

Zapojenie domácich firiem do armádnych zákazok priniesie do ekonomiky stovky miliónov, ukázala analýza

Plá­no­va­né náku­py armád­nej tech­ni­ky možu do slo­ven­skej eko­no­mi­ky pri­niesť väč­šie zdro­je, ako bude samot­ná cena tech­ni­ky, vyplý­va to z ana­lý­zy EY, kto­rú si necha­la spra­co­vať spo­loč­nosť Tat­ra. Zapo­je­ním domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu zís­ka eko­no­mi­ka stov­ky mili­ó­nov eur, zvý­ši sa zamest­na­nosť a…

USA a Británia vyslali na Ukrajinu expertov na odvrátenie kyberútokov z Ruska

Spo­je­né štá­ty a Bri­tá­nia „v tichos­ti” vysla­li na Ukra­ji­nu špe­cia­lis­tov na počí­ta­čo­vú bez­peč­nosť, aby pri­pra­vi­li Kyjev na mož­né úto­ky z Mos­kvy, napí­sal den­ník The New York Times (NYT) s odvo­la­ním sa na zdro­je. Rus­ko by pod­ľa USA a Spo­je­né­ho krá­ľov­stva…

Novým predsedom Sekcie výrobcov obranného priemyslu v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore sa stal Tibor Straka

Sek­cia výrob­cov obran­né­ho prie­mys­lu, pôso­bia­ca v rám­ci Slo­ven­skej obchod­nej a prie­my­sel­nej komo­ry chce pod novým vede­ním zlep­šiť pod­mien­ky v oblas­ti expor­tu pre výrob­cov domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu. Pod­ľa T. Stra­ku majú slo­ven­ské fir­my potreb­nú kva­li­tu na to, aby uspe­li na zahra­nič­nom trhu. Na dneš­nom…

Vojenská spolupráca Slovenska a Ukrajiny prechádza výrazným rozvojom

Vojen­ské vzťa­hy Slo­ven­ska a Ukra­ji­ny pre­chá­dza­jú v posled­nom obdo­bí výraz­ným roz­vo­jom, a to naj­mä vo voje­n­s­ko-odbo­r­nej rovi­ne. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď(OĽANO) to zhod­no­til po pon­del­ko­vom roko­va­ní s náčel­ní­kom Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl Ukra­ji­ny Vale­ri­i­om Zaluzh­ny­im, kto­rý na Slo­ven­sko pri­ces­to­val na…

Minister obrany podporil slovenských vystavovateľov na medzinárodnom veľtrhu IDET

Na medzi­ná­rod­nom veľ­tr­hu obran­nej a bez­peč­nost­nej tech­ni­ky IDET v Čes­kej repub­li­ke pre­zen­tu­jú svo­je port­fó­lio aj via­ce­ré slo­ven­ské spo­loč­nos­ti. Na túto význam­nú pre­hliad­ku obran­ných a bez­peč­nost­ných tech­no­ló­gií v stred­nej Euró­pe ich dnes do Brna pri­šiel pod­po­riť minis­ter obra­ny SR Jaro­slav Naď.…

MO SR oslovilo 33 krajín so žiadosťou o ponuky na pásovú techniku a BOV 8x8

V súvis­los­ti s náku­pom páso­vej tech­ni­ky a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel (BOV) 8x8 oslo­vi­lo Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR so žia­dos­ťou o ponu­ky 33 kra­jín. Pred­po­kla­da­ná cena 152 kusov páso­vej tech­ni­ky je 1,739 miliar­dy eur s DPH a za 76 kusov bojo­vých…

Vláda schválila podpis dvoch memoránd s OSN o príspevkoch k misii na Cypre

Memo­ran­dum o poro­zu­me­ní medzi vlá­dou SR a Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov (OSN) ako prís­pe­vok k mie­ro­vým silám OSN na Cyp­re (UNFICYP) nahra­dia dve nové memo­ran­dá, jed­no pre ženij­né jed­not­ky a dru­hé pre pechot­nú rotu. Doku­men­ty v stre­du schvá­li­la vlá­da, za SR…

Spoločnosť Bell Boeing začala práce na vylepšení konvertoplánu CV-22

Do mon­táž­ne­ho stre­dis­ka spo­loč­nos­ti Bell v Ama­ril­le dora­zil 21. sep­tem­bra prvý kon­ver­to­plán CV-22 Osprey ame­ric­ké­ho letec­tva, kto­ré­mu sa budú upra­vo­vať gon­do­ly. Stroj je súčas­ťou pre­bie­ha­jú­ce­ho spo­loč­né­ho pro­jek­tu spo­loč­nos­ti Bell Tex­tron Inc., dcér­skej fir­my Tex­tron Inc. (NYSE: TXT) a Boeing (NYSE:…

IT: Slovenské firmy sa najviac obávajú phishingu a ransomvéru

Väč­ši­na slo­ven­ských orga­ni­zá­cií pova­žu­je za naj­väč­ší prob­lém v kyber­ne­tic­kom pries­to­re počas najb­liž­ších 12 mesia­cov phis­hin­go­vé úto­ky. Oko­lo 46 % res­pon­den­tov sa tiež obá­va úto­ku ran­som­vé­rom. Vyplý­va to z pries­ku­mu spo­loč­nos­tí Flo­wmon, Kemp Com­pa­ny, Synap­sa Networks, Sec­Tec a Qubit Secu­ri­ty. Do…

Slovenskí zbrojári žiadajú pri obstarávaní obrnených vozidiel 50-percentnú účasť

Slo­ven­skí zbro­já­ri tak pro­stred­níc­tvom Zdru­že­nia bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu (ZBOP) SR rea­gu­jú na zve­rej­ne­nie záme­ru vlá­dy. ZBOP SR poža­du­je, aby pod­mien­kou pod­pí­sa­nia zmlúv s dodá­va­te­ľom páso­vých bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel (PBOV) a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8 (BOV 8x8) bolo aspoň 50…

Minister Naď: Nakupujeme techniku, ktorá je prioritná a nevyhnutná

Vlá­da pri­ja­la dôle­ži­té stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tie, komen­to­val minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) schvá­le­ný začia­tok obsta­rá­va­nia páso­vej tech­ni­ky a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8. Odha­do­va­né nákla­dy pred­sta­vu­jú dve miliar­dy eur. Pred­lo­že­nie vyhod­no­te­nia ponúk na vlá­du pred­po­kla­dá na jar. Oča­ká­va zapo­je­nie veľ­ké­ho počtu kra­jín.…

Teroristický útok pri kábulskom letisku si vyžiadal desiatky obetí

Pri bom­bo­vých úto­koch pri letis­ku Hámi­da Kar­za­ja v afgan­skej met­ro­po­le Kábul zahy­nu­lo naj­me­nej 60 afgan­ských civi­lis­tov a 150 utr­pe­lo zra­ne­nia, píše den­ník The Wall Stre­et Jour­nal s odvo­la­ním sa na vyso­ko posta­ve­né­ho afgan­ské­ho zdra­vot­níc­ke­ho pred­sta­vi­te­ľa. Násled­kom dvoch výbu­chov zahy­nu­lo tiež…

V Bratislave sa začal veľtrh obrannej techniky IDEB, zastúpených je 17 krajín

V Bra­ti­sla­ve sa v stre­du začal medzi­ná­rod­ný veľ­trh obran­nej tech­ni­ky IDEB 2021. Sláv­nost­ne ho otvo­ri­li pre­mi­ér Edu­ard Heger a minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (oba­ja OĽANO), náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Daniel Zme­ko a výkon­ný ria­di­teľ akci­ovej spo­loč­nos­ti Inche­ba…

J. Naď: Ďalší let do Afganistanu treba zvážiť, predpokladám zásadnú diskusiu

V prí­pa­de potre­by ďal­šej eva­ku­ácie z Afga­nis­ta­nu sú ozb­ro­je­né sily pri­pra­ve­né vyslať špe­ciál. Tre­ba však zvá­žiť bez­peč­nost­né rizi­ká aj aktu­ál­ne sta­no­vis­ká Tali­ba­nu. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) to uvie­dol pred stre­daj­ším roko­va­ním vlá­dy, na kto­rom pred­po­kla­dá k tej­to téme zásad­nú…

Za evakuáciu z Afganistanu ocenil minister obrany vojakov aj veľvyslankyňu USA

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) oce­nil za zabez­pe­če­nie eva­ku­ácie obča­nov a spo­lu­pra­cov­ní­kov SR z Afga­nis­ta­nu vojen­skou medai­lou za huma­ni­tár­nu pomoc 32 pro­fe­si­onál­nych voja­kov, dvoch civil­ných zamest­nan­cov rezor­tu obra­ny, ame­ric­kú veľ­vys­lan­ky­ňu Brid­get Brink a veľ­vys­lan­ca SR pri NATO Pet­ra Báto­ra. Na…

Slovak Training Academy pokračuje vo výcviku pilotov vrtuľníkov

Spo­loč­nosť Slo­vak Trai­ning Aca­de­my (STA) bude i naďa­lej pôso­biť na Košic­kom medzi­ná­rod­nom letis­ku a pokra­ču­je vo výcvi­ku pilo­tov vrtuľ­ní­kov pod­ľa vopred schvá­le­né­ho har­mo­no­gra­mu.  „Chce­me ubez­pe­čiť všet­kých obchod­ných par­tne­rov ako aj laic­kú i odbor­nú verej­nosť, že naša spo­loč­nosť pokra­ču­je vo výko­ne svo­jej čin­nos­ti, kto­rým je výcvik…

SIAF 2021 bude v znamení výročí, zúčastní sa 14 krajín

Na medzi­ná­rod­ných letec­kých dňoch SIAF 2021 sa zúčast­ní 14 kra­jín vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Podu­ja­tie sa po roč­nej pre­stáv­ke spô­so­be­nej pan­dé­mi­ou usku­toč­ní 4. a 5. sep­tem­bra na letis­ku Kuchy­ňa v Malac­kách. Pries­tor bude roz­de­le­ný na dve zóny – pre očko­va­ných s neob­me­dze­nou…

R. Mikulec: V Grécku bude pri požiaroch pomáhať 75 slovenských hasičov

V nede­ľu ráno vyra­zi­lo do Gréc­ka 75 slo­ven­ských hasi­čov s 30 kus­mi tech­ni­ky. Majú tam pomôcť pri hase­ní roz­siah­lych les­ných požia­rov. Uvie­dol to minis­ter vnút­ra Roman Miku­lec. Hasi­či pochá­dza­jú z troch sku­pín v rám­ci Slo­ven­ska, a to východ, stred a…

DDoS útokov bolo v 2. kvartáli o viac než tretinu menej ako vlani

Cel­ko­vý počet DDoS úto­kov bol v 2. kvar­tá­li toh­to roka medzi­roč­ne o 38,8 % niž­ší. Pokles bol aj v medzik­var­tál­nom porov­na­ní, a to o 6,5 %. Líd­rom s naj­väč­ším počtom takých­to úto­kov ostá­va­jú Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké, kým v prvej päť­ke…

Spoločnosti Vývoj Martin a MSM Banská Bystrica sa spájajú

Spo­loč­nos­ti VÝVOJ Mar­tin a MSM Ban­ská Bys­tri­ca zo slo­ven­skej sku­pi­ny MSM GROUP sa spá­ja­jú. Pod­ľa spo­loč­nos­ti zlú­če­ním tých­to dvoch firiem a ich know how tak vzni­ká na Slo­ven­sku sil­ný medzi­ná­rod­ný hráč, kto­rý doká­že vyrá­bať špič­ko­vé kon­taj­ne­ry pre potre­by armá­dy, záchran­né zlož­ky, ale…

Minister obrany odcestoval na Cyprus, navštívi vojakov v misii UNFICYP

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) vo štvr­tok odces­to­val na Cyp­rus. Nav­ští­vi tam slo­ven­ských voja­kov pôso­bia­cich v misii UNFICYP. Čaká ho tiež roko­va­nie s cyper­ským rezort­ným par­tne­rom Cha­ra­lam­bo­som Pet­ri­de­som. Na veli­teľ­stve UN Pro­tec­ted Area (UNPA) v Nikó­zii prij­me minis­tra veli­teľ­ka misie…

Zhruba 40 % európskych bánk čelilo v roku 2019 úspešnému kyberútoku

Zhru­ba 40 % európ­skych ban­ko­vých inšti­tú­cií čeli­lo v roku 2019 naj­me­nej jed­né­mu úspeš­né­mu kyber­ne­tic­ké­mu úto­ku. Vyplý­va to z kaž­do­roč­né­ho pries­ku­mu Európ­skej cen­trál­nej ban­ky (ECB), o kto­rom infor­mo­va­la audí­tor­ská spo­loč­nosť KPMG. Ide tak o medzi­roč­ný nárast o 28 %, pri­čom rast…

Legendárna Tatra sa vracia na Slovensko

Legen­dár­na znač­ka náklad­ných vozi­diel Tat­ra a jej výro­ba sa vra­cia späť na Slo­ven­sko. Dru­há his­to­ric­ky naj­star­šia auto­mo­bil­ka s boha­tou his­tó­riu z čias Čes­ko-Slo­­ve­n­s­ka zria­ďu­je svo­ju dcér­sku spo­loč­nosť v Tren­čí­ne, v pre­na­ja­tých pries­to­roch, kto­ré pat­ria Minis­ter­stvu obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky, kde bude vyrá­bať pod­voz­ky, kabí­ny…

Heger: Ukrajina je pre nás dôležitý sused, chceme byť nápomocní v jej integrácii

Kyjev 28. mája (TASR) – Slo­ven­sko chce vyslať sil­ný sig­nál, že Ukra­ji­na je pre nás veľ­mi dôle­ži­tý sused, par­tner a pria­teľ. Uvie­dol to v pia­tok v Kyje­ve slo­ven­ský pre­mi­ér Edu­ard Heger po stret­nu­tí s pred­se­dom ukra­jin­skej vlá­dy Deny­som Šmy­ha­ľom a…

Dubnická zbrojovka získala v čase pandémie nové vojenské i civilné zákazky

Dub­ni­ca nad Váhom, 28. mája (TASR) – Dub­nic­ká zbro­jár­ska spo­loč­nosť MSM Group zís­ka­la počas pan­dé­mie nové zákaz­ky na dodáv­ky obran­nej i civil­nej tech­ni­ky. Jeden z naj­väč­ších zamest­ná­va­te­ľov na Pova­ží tak nie­len­že nemu­sel pre­púš­ťať, ale aj zvy­šo­val zamest­na­nosť. Ako infor­mo­val gene­rál­ny…

Do Ozbrojených síl SR sa hlási najviac záujemcov za uplynulých desať rokov

Do Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR sa hlá­si naj­viac záu­jem­cov za uply­nu­lých desať rokov. Za prvých päť mesia­cov toh­to roka už rezort obra­ny zae­vi­do­val 2613 žia­dos­tí na obsa­de­nie fun­kcií v hod­nos­ti vojak 2. stup­ňa, čo pre­kra­ču­je všet­ky celo­roč­né prie­me­ry od roku…

Staronovým prezidentom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu sa stal Tibor Straka

Val­né zhro­maž­de­nie Zdru­že­nia bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky (ZBOP SR) si dnes zvo­li­lo nových zástup­cov do šta­tu­tár­nych a kon­trol­ných orgá­nov zdru­že­nia. Do fun­kcie pre­zi­den­ta bol aj na ďal­šie dva roky zvo­le­ný dote­raj­ší pre­zi­dent Tibor Stra­ka. Infor­má­cie poskyt­la výkon­ná ria­di­teľ­ka…